Материал: Економіка і організація туристично-готельного підприємництва - Навчальний посібник (П.Р. Пуцентейло)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розвиток туристично-готельноЇ справи
Читать: 1.1. предмет, мета і завдання дисципліни
Читать: 1.2. еволюція становлення туризму
Читать: 1.3. Історичний шлях розвитку пІдприЄмств ІндустрІЇ вІдпочинку
Читать: 1.4. сучасні тенденції розвитку готельної індустрії
Читать: 1.5. сучасні тенденції розвитку туристичної галузі
Читать: 1.6. сучасний стан туризму і готельного бізнесу в україні
Читать: Регулювання туристичноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: 2.1. державне регулювання туристичного бізнесу в україні
Читать: 2.2. принципи і ціпі державного регулювання туристично) діяльності в україні
Читать: 2.3. державні органи регулювання туризму в україні
Читать: 2.4. нормативно-правова база туристично) діяльності
Читать: 2.5. ліцензування туристичних послуг
Читать: 2.6. сертифікація послуг готелів і послуг харчування
Читать: 2.8. організаційний аспект створення туристичної фірми
Читать: ЕкономІчнІ основи туристичноЇ дІяльностІ
Читать: 3.1. послуги туризму, їх сутність і специфіка
Читать: 3.2. поняття та значення туристичного бІзнесу в економІцІ
Читать: 3.3. комплексність туристичних послуг
Читать: 3.4. класифікація туризму
Читать: 3.5. фактори розвитку туристичних послуг
Читать: 3.6. розробка туристичного продукту
Читать: 3.7. міжнародний туризм
Читать: МаркетинговІ аспекти туристичних послуг
Читать: 4.1. показники туристично) діяльності
Читать: 4.2. специфіка маркетингу послуг туризму
Читать: 4.3. сегментація туристичного попиту
Читать: 4.4. вибір цілей і завдань маркетингу туристичних послуг
Читать: 4.5. стратегічний маркетинг в туризмі
Читать: 4.6. використання нових технологій для маркетингу в туризмі
Читать: ТехнологІЇ передреалІзацІиних процесІв
Читать: 5.1. особливості туристичних послуг
Читать: 5.2. туроператорська та турагентська діяльність
Читать: 5.3. технологічні аспекти формування туристичних послуг
Читать: 5.4. технологія доставки туристичного продукту до споживача
Читать: 5.5. специфіка рекламних послуг у туристичній галузі
Читать: 5.6. використання рекламних засобів для просування туристичного продукту
Читать: Обслуговування клІЄнтІв туристичноЇ фІрми
Читать: 6.1. сутність процесу обслуговування
Читать: 6.2. документальне оформлення взаємин туристичної фірми з клієнтом
Читать: 6.3. організація розрахунків із клієнтами туристичної фірми
Читать: 6.4. технологія просування і стимулювання продаж туристичних продуктів
Читать: 6.5. соціально-психологічні особливості туристичної діяльності
Читать: ОсобливостІ цІноутворення на ринку туристичних послуг
Читать: 7.1. механізм ціноутворення в міжнародному туризмі
Читать: 7.2. фактори формування ціни на туристичні послуги
Читать: 7.3. політика цін на туристичні послуги
Читать: 7.4. структура ціни на туристичний продукт
Читать: 7.5. доходи і витрати в туристичній діяльності
Читать: 7.6. методи ціноутворення в туристичних фірмах
Читать: 7.7. практичні аспекти формування цін на комплексне обслуговування
Читать: МІжнародне регулювання туристичноЇ дІяльностІ
Читать: 8.1. роль міжнародних організацій в регулюванні туристичної діяльності
Читать: 8.2. види, цІлІ І завдання мІжнародних туристичних органІзацІй
Читать: 8.3. міжнародні туристичні заходи
Читать: 8.4. Інструменти регулювання мІжнародноЇ туристичноЇ дІяльностІ
Читать: 8.5. міжнародні акти, які регулюють туристичну діяльність
Читать: ЗагальнІ положення про готельний бІзнес
Читать: 9.1. характеристика та особливості готельних послуг
Читать: 9.2. класифікація готелів
Читать: 9.3. рівень комфорту закладів готельного типу
Читать: 9.4. функціональне призначення готельних номерів
Читать: ОрганІзацІйна структура готельного бІзнесу
Читать: 10.1. значення організаційної структури
Читать: 10.2. типи органІзацІйних структур
Читать: 10.3. розробка організаційної структури в готельному бізнесі
Читать: 10.4. основні служби готелю
Читать: 10.5. форми управління підприємствами готельного бізнесу
Читать: Менеджмент обслуговування на пІдприЄмствах харчування
Читать: 11.1. класифікація підприємств харчування
Читать: 11.2. культура обслуговування на підприємствах харчування
Читать: 11.3. безпека та екологічність під час обслуговування
Читать: 11.4. створення комфорту
Читать: 11.5. психологічні особливості процесу обслуговування
Читать: 11.6. етика обслуговування
Читать: 11.7. обслуговування в готельних номерах
Читать: 11.8. умови харчування І методи обслуговування
Читать: Менеджмент персоналу готелІв І ресторанІв
Читать: 12.1. кадрова служба готельного комплексу
Читать: 12.2. вимоги до менеджера
Читать: ГлосарІй
Читать: ЛІтература
Читать: Додатки
Читать: ЗмІст