Материал: Економіка праці та соціально-трудові відносини: збірник завдань і вправ - Підручник (Дарченко Н.Д.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: Tema 2 трудовІ ресурси І трудовий потенцІал суспІльства
Читать: Тема з соцІально-трудовІ вІдносини як система
Читать: Тема 4 соцІальне партнерство
Читать: Тема 5 ринок працІ та його регулювання
Читать: Tema 6 соцІально-трудовІ вІдносини зайнятостІ
Читать: Tema 7 органІзацІя І нормування працІ
Читать: Tema 8 продуктивнІсть І ефективнІсть працІ
Читать: Tema 9 полІтика доходІв І оплата працІ
Читать: Tema 10 планування працІ
Читать: Тема 11 аналІз, звІтнІсть, аудит у сферІ працІ
Читать: Тема 12 монІторинг соцІально-трудовоЇ сфери як Інструмент регулювання й удосконалення соцІальноТема 13 мІжнародна органІзацІя працІ та її вплив на розвиток соцІально-трудових вІдносин
Читать: Короткий термІнологІчний словник
Читать: Рекомендована І використана лІтература