Материал: Економічна теорія - Навчальний посібник (Костюк В.С.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Короткий змІст
Читать: ЗмІст
Читать: Характеристика дисциплІни «економІчна теорІя»
Читать: Структура навчальноЇ дисциплІни "економІчна теорІя" за модульною системою
Читать: Навчально-тематичний план дисциплІни "економІчна теорІя"
Читать: ЧастинаІ тематичний план, проблематика та змІст лекцІйних занять дисциплІни "економІчна теМодуль i. загальнІ основи економІчного розвитку суспІльства
Читать: Тема 1. економІчна теорІя як наука
Читать: 1.1. предмет економічної теорії та її місце в системі економічних наук
Читать: 1.2. етапи становлення і розвитку економічної думки в суспільстві. сучасні економічні теорії
Читать: 1.3. економічні закони та категорії, їхня класифікація
Читать: 1.4. метод економічної теорії та його складові елементи
Читать: Тема 2. суспІльне виробництво та фактори, що на нього впливають
Читать: 2.1. суть і структура продуктивних сил та виробничих відносин
Читать: 2.2. фази та сфери суспільного виробництва
Читать: 2.3. теорії розвитку суспільства
Читать: Тема 3. суспІльний продукт. рушІйнІ сили розвитку економІки та виробництва
Читать: 3.1. суть та характеристика людських потреб і благ
Читать: 3.2. характеристика суспільного продукту та його основні форми
Читать: 3.3. економічна ефективність суспільного виробництва
Читать: 3.4. суть і види економічного прогресу
Читать: Тема 4. власнІсть у системІ виробничих вІдносин
Читать: 4.1. суть власності, її економічний та юридичний зміст
Читать: 4.2. типи, види та форми власності
Читать: 4.3. реформування відносин власності на сучасному етапі розвитку
Читать: Тема 5. основнІ форми економІчного розвитку. товарна органІзацІя та ЇЇ роль в еволюцІЇ суспІльс5.1. форми суспільного виробництва
Читать: 5.2. товар та його властивості
Читать: 5.3. суть грошей і грошових систем, їх еволюція
Читать: Модуль ii. загальнІ основи ринковоЇ економІки та державне регулювання економІчних процесІв
Читать: Тема 6. ринкова економІка та ЇЇ еволюцІя
Читать: 6.1. поняття про ринкову економіку та її складові елементи
Читать: 6.2. Інфраструктура ринку
Читать: 6.3. концепції та моделі ринкової економіки
Читать: Тема 7. механІзм функцІонування ринку
Читать: 7.1. попит та пропозиція. взаємодія між ними
Читать: 7.2. підприємства та фірми: суть, значення та класифікація
Читать: 7.3. капітал, витрати, ціна і прибуток
Читать: 7.4. монополії та конкуренція
Читать: Тема 8. пІдприЄмництво та бІзнес
Читать: 8.1. еволюція та визначення понять "підприємництво" та "бізнес"
Читать: 8.4. менеджмент та маркетинг
Читать: Тема 9. макроекономІчна нестабІльнІсть та державне регулювання
Читать: 9.1. циклічність розвитку економіки
Читать: 9.2. безробіття та зайнятість
Читать: 9.3. Інфляція. причини інфляції в україні
Читать: Тема 10. державне регулювання економІчних процесІв
Читать: 10.1. кейнсіанська теорія регулювання економіки та причини її виникнення.
Читать: 10.3. методи державного регулювання економічних процесів
Читать: 10.4. соціальна політика держави
Читать: Тема 11. аграрнІ вІдносини та особливостІ Їх розвитку в сучасних умовах
Читать: 11.1. сучасний стан аграрного виробництва в україні
Читать: 11.2. еволюція власності та організаційно-правових формувань на селі
Читать: 11.3. земельна рента та її форми в сучасних умовах
Читать: Тема 12. свІтове господарство та мІсце украЇни у свІтовІй економІцІ
Читать: 12.1. світове господарство та його структура
Читать: 12.2. форми міжнародних економічних відносин
Читать: Частина ii методичнІ вказІвки та завдання для проведення семІнарських занять з дисциплІни "ОрІЄнтовна тематика рефератІв
Читать: ПерелІк питань до Іспиту для студентІв денноЇ форм навчання
Читать: Завдання для виконання контрольних робІт для студентІв заочноЇ форми навчання
Читать: ТермІнологІчний словник
Читать: Рекомендована лІтература