Материал: Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Підручник (Іванова Т.В.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Передмова
Читать: 1. документ І документацІйне забезпечення управлІння в украЇнІ
Читать: 1.1. документ, його роль та місце в державному управлінні та місцевому самоврядуванні
Читать: 1.2. нормативно-методична база діловодства
Читать: 1.3. види документів та їх класифікація
Читать: 1.4. стандартизація, уніфікація та трафаретизація управлінських документів
Читать: 1.5. документування та документальне забезпечення управлінської діяльності органів державного у1.6. Історія розвитку діловодства в органах державного управління та місцевого самоврядування
Читать: 2.1. формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика
Читать: 2.3. загальні вимоги до оформлення тексту документів
Читать: 3. оформлення opгаhiзацiйho-poзпopядчoï документацІЇ
Читать: 3.1. класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою
Читать: 3.2. складання та оформлення організаційних документів
Читать: 4. документи з особового складу
Читать: 4.1. поняття та класифікація документів з особового складу
Читать: 4.2. документи з контрактної системи наймання працівників
Читать: 4.3. порядок документального оформлення прийняття, переведення, звільнення з роботи
Читать: 4.4,особливості документального оформлення організації роботи з кадрами в органах місцевої влад4.5. накази з особового складу
Читать: 4.6. трудові книжки, порядок їх ведення, обліку, зберігання та видачі при звільненні працівникі4.7. складання особистих офіційних документів
Читать: 5. особливостІ документального оформлення роботи з персоналом в органах державноЇ влади та мІсц5.1. державна служба та її особливості в україні
Читать: 5.2. документальне оформлення участі у конкурсі державних службовців
Читать: 5.3. документальне оформлення та робота з кадровим резервом для зайняття посад державних службо5.4. документальне оформлення підготовки та проведення атестації державних службовців
Читать: 5.5. особливості документального оформлення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікац5.7. особливості ведення особових справ державних службовців в органах влади
Читать: 6. документування дІяльностІ колегІальних органІв державного управлІння та мІсцевого самоврядув6.1. планування роботи в органах влади
Читать: 6.2. порядок підготовки, проведення та документального оформлення апаратних нарад, засідань, зб6.3. документування діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів
Читать: 7. звернення громадян до органІв державного управлІння та самоврядування
Читать: Сутність зверн ень громадян до органів державного управління та місцевого самоврядування
Читать: 7.2. особливості складання окремих документів
Читать: 7.3. терміни (строки) розгляду звернень громадян і відповідальність за їх порушення
Читать: 7.4. реєстрація звернень громадян у органах влади
Читать: 7.4. організація прийому громадян у місцевих органах влади
Читать: 7.6. звернення громадян в інші органи державної влади та до посадових і службових осіб
Читать: 8. органІзацІя документообІгу в установІ
Читать: 8.1. організація роботи з документами
Читать: 8.2. структура та обсяг документообігу
Читать: 8.3. основні принципи організації канцелярської роботи
Читать: 8.4. організація процесу руху документів
Читать: 9. мета, завдання та функцІЇ служби документацІйного забезпечення управлІння
Читать: 9.1. служба документаційного забезпечення управління підприємством
Читать: 9.2. функції діловодної служби
Читать: 9.3. функції керівника діловодної служби
Читать: 9.4. звітність канцелярії про виконану роботу
Читать: 9.5. особливості організації служби документаційного забезпечення управління в органах державно10. захист документІв
Читать: 10.1. порядок зберігання і охорони документів
Читать: 10.2. комерційна таємниця та її збереження
Читать: 10.3. захист інформації за допомогою технічних засобів
Читать: 11. охорона документІв, якІ мІстять державну таЄмницю І конфІденцІйну Ін­формацІю, що Є власнІс11.1. сутність державної таємниці, особливості відне­сення інформації до державної таємниці
Читать: 11.2. охорона документів, що містять державну таємницю, та оформлення допуску до роботи з ними
Читать: 11.3. сутність конфіденційної інформації, що є власністю держави
Читать: 12. ІнформацІйнІ технологІЇ пІдтримки документообІгу
Читать: 12.1. тенденції розвитку інформаційних технологій
Читать: 12.2. системи електронного документообігу
Читать: 12.3. програмні системи автоматизації діловодства і документообігу
Читать: Список літератури:
Читать: Додатки зразки документів
Читать: Додаток а
Читать: Додаток б
Читать: Додаток в
Читать: Додаток г
Читать: Додаток д