Материал: Економіка зарубіжних країн - Навчальний посібник (Голіков А.П.)


5.1.1. економіка вірменії

Площа 29,8 тис. кв. км

Населення 2,97млн. жит. (2006)

ВВП 6,6 млрд. дол. (2006)

ВВП на душу населення 5,4 тис. дол. (2006)

 

Вірменія розташована в південній частині Закавказзя. На півночі вона межує з Грузією, на сході з Азербайджаном, на півдні з Туреч­чиною і Іраном.

Переважає гірський рельєф: 90\% території знаходиться на висоті більш як за тисячу метрів над рівнем моря. Високогірні альпійські луки є літніми пасовищами для овець. По долині ріки Аракс розташо­вується сама велика долина Вірменії Араратська, де за умов штуч­ного зрошування вирощують виноград, теплолюбні фрукти. Вирощу­ється багато інших цінних сільськогосподарських культур.

Гідроресурси використовуються для зрошування земель і вироб­лення електроенергії. На річці Роздан побудовано каскад ГЕС. Велике народногосподарське значення має високогірне озеро Севан. Щоб стримати падіння рівня води в озері Севан, побудовано гірський ту­нель: ріка Арпа Севан. Мінеральні джерела Джермук, Арзні, Ділі-жан та інші дають цілющу мінеральну воду.

У надрах є поклади руд кольорових металів (міді і молібдену), зо­лота, харчової солі, будівельних матеріалів вулканічного походження (туфи, базальт, граніт, мармур).

Для країни характерне значне переважання вірменського населення (понад 95 \%). Проживають також росіяни, азербайджанці, курди та інші. Серед держав СНД Вірменія виділяється відносно високою щільність населення - близько 100 чоловік на км2. Особливо висока його щіль­ність в Араратській долині, де зосереджена майже половина жителів Ві­рменії. Міське населення складає до 70 \% від загальної його чисельності.

Народне господарство Вірменії розвивається в умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів. Сучасний паливно-енергетичний комплекс країни базується на використанні російського та туркмен­ського газу, гідроенергії річки Роздан, атомної електростанції та кіль­кох теплових електростанцій, що працюють на імпортному паливі.

Галузями спеціалізації Вірменії є: кольорова металургія, хімічна промисловість, трудомістське машинобудування. Важливу роль віді­грають також гідроенергетика в комплексі з іригацією, легка і харчо­ва промисловість.

Кольорова металургія представлена видобуванням і переробкою руд кольорових металів. Виплавляють мідь (м. Алаверді), алюміній (м. Єреван) і молібден.

Хімічна промисловість виробляє синтетичний каучук, пластмаси, лаки, фарби, азотні добрива. Підприємства знаходяться в містах: Єре­ван, Раздан, Алаверді.

Підприємства машинобудування випускають електротехнічні ви­роби, верстати, автомобілі. Виробляються турбіни, генератори, трансформатори, прилади, електролампи. Машинобудування розви­нуте у Єревані і інших містах Вірменії.

У Вірменії добуваються і обробляються будівельні матеріали, се­ред яких виділяються мармур і кольорові туфи. їх використовують в багатьох країнах СНД.

Розвинута легка промисловість текстильна, трикотажна, шкіряно-взуттєва. Важливе значення має також харчова промисловість. Особ­ливо виділяється виробництво вин і фруктових консервів.

Обмеженістю продуктивних сільськогосподарських земель обумо­влена спеціалізація сільського господарства на виноградарстві, плоді­вництві, тютюнництві. Виноградники і сади розміщені головним чи­ном на зрошувальних землях Араратської долини. У горах займають­ся вівчарством і поливним землеробством (вирощують ячмінь, пшеницю).

У Вірменії є усі види транспорту, але найбільш широко транспорт­на мережа представлена шосейними шляхами, які проходять по доли­нах рік і ущелинах [5].

Економічна політика спрямована на відновлення господарського потенціалу шляхом стабілізації внутрішніх умов виробництва, поши­рення ринкових реформ.

Міжнародні економічні відносини країни характеризуються дефі­цитом зовнішньоекономічної торгівлі. Від'ємне сальдо останніх років перевищує 450 млн. дол..США на рік. Він покривається за рахунок міжнародної допомоги, кредитів, займів. Через це Вірменія має знач­ний зовнішній борг, що складає до 45 \% її ВВП.

У сучасному експорті Вірменії провідні місця займають ювелірні вироби та вироби алмазобробної продукції (до 40 \%), кольорові мета­ли (15 \%), обладнання (10 \%),продукція харчової промисловості (9 \%) і ін. Імпортує Вірменія устаткування (9 \%), продукти харчування, па­ливо і електроенергію, золото та необроблені алмази (до 13 \%).

Найважливішими зовнішньо-торгівельними партнерами Вірменії виокремлюються: Бельгія, Росія, США, Іран, Німеччина, Великобри­танія, Греція, ОАЕ.