Материал: Економічна діагностика - Навчальний посібник (костенко Т.Д.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: І. план лекцІйних занять
Читать: Ii. план практичних занять І методичнІ вказІвки до виконання практичних завдань
Читать: Розділ 1. основи теорії економічної діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства
Читать: Практичне заняття № 1. комплексні цільові системи діагностики фінансово-економічної діяльності Практичне заняття № 2. Інформаційна база економічної діагностики діяльності підприємства
Читать: Розділ 2. експрес-діагностика економіко-фінансової діяльності підприємства
Читать: Практичне заняття № 6. гармонізація результатів експрес-діагностики і визначення зон подальшогоРозділ 3. методика поглибленої діагностики економіко-фінансової діяльності підприємства
Читать: Практичне заняття № 7. діагностика фінансових результатів і рентабельності підприємства
Читать: Iii. питання до колоквІуму
Читать: Iv. перелІк тем рефератІв
Читать: Список лІтератури
Читать: Додаток а фІнансова звІтнІсть пІдприЄмства