Материал: Економічна діагностика - Навчальний посібник (Гетьман О.О.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1 предмет і завдання дисципліни «економічна діагностика»
Читать: 1.1. основні поняття економічної діагностики та економічного аналізу
Читать: 1.3. структурно-логічна схема вивчення дисципліни «економічна діагностика»
Читать: розділ 2 діагностика конкурентного середовища підприємства
Читать: 2.1. зміст діагностичних процесів в галузі оцінюван­ня конкурентного середо-
Читать: 2.2. система показників оцінки конкурентного се­редовища підприємства
Читать: 2.3. вибір і оцінка стратегічної позиції підприємства на ринку
Читать: 2.4. оцінка привабливості стратегічних зон господа­рювання підприємства на ринку
Читать: 2.5. оцінка конкурентного статусу підприємства (ксп) на ринку
Читать: 2.6. особливості управлін­ня портфелем стратегіч­них зон господарювання підприємства на ринку
Читать: розділ 3 оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів
Читать: 3.1. особливості форму­вання стратегічної позиції підприємства в конкурент-
Читать: 3.2. застосування в)а/от-аналізу в діагностиці про­тистояння підприємств-конкурентів на дослідж3.3. особливості рІмв-аналізу для визначення конкурентної стратегії підприємства на ринку
Читать: розділ 4 діагностика конкурентоспроможності підприємства
Читать: 4.1. поняття конкурентоспроможності підприємства
Читать: 4.2. фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства
Читать: 4.3. аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку
Читать: 4.4. графічна оцінка конкурентоспроможності підприємства та її інтерпретація
Читать: розділ 5 діагостика конкурентоспроможності продукції підприємства
Читать: 5.1 поняття конкуренто­спроможності продукції підприємства
Читать: 5.2. фактори впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства
Читать: 5.3. методологічні засади оцінки конкурентоспро­можності продукції
Читать: 5.4. компенсаційна і некомпенсаційна оцінки конкурентоспроможності продукції
Читать: розділ 6 діагностика майна і ринкова цінність підприємства
Читать: 6.1. нормативно-правова основа оцінки ринкової ва­ртості майна
Читать: 6.2. основні поняття діагностики ринкової вартості майна
Читать: 6.3. підготовчий етап до оцінки майна
Читать: 6.4. порядок погодження та затвердження оцінки
Читать: 6.5. оцінка розміру статут­ного фонду відкритого акціонерного товариства (ват), що створюється6.6. особливості оцінки цілісних майнових комплексів
Читать: Розділ 7 управлінська діагностика
Читать: 7.1. основи управлінської діагностики на
Читать: 7.3. діагностика антикризового управління підприємством
Читать: Розділ 8 діагностика виробничого потенціалу підприємства
Читать: 8.1. сутність, зміст та складові елементи вироб­ничого потенціалу підприємства
Читать: 8.2. діагностика виробничої програми
Читать: 8.3. ресурсне обґрунту­вання виробничо-госпо­дарської діяльності підп­риємства
Читать: 8.4. оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства
Читать: Розділ 9 фінансова діагностика
Читать: 9.1. поняття фінансової діагностики підприємства, необхідність її здійснення
Читать: 9.2. мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики
Читать: 9.3. Інформаційне забезпе­чення фінансової діагнос­тики підприємства
Читать: 9.4. сутність горизонта­льного, вертикального та аналізу за допомогою
Читать: 9.5. аналіз фінансових проблем діяльності підприємства
Читать: 9.6. основи фінансового планування і прогнозування діяльності підприємства
Читать: розділ 10 діагностика економічної безпеки підприємства
Читать: 10.1. безпека як економічна категорія
Читать: 10.2. поняття економічної безпеки підприємства, її види та характеристика складових елементів
Читать: 10.3. аналіз рівня економіч­ної безпеки підприємства
Читать: 10.4. роль економічної без­пеки в управлінні ризиками
Читать: 10.5. роль бізнес-розвідки в забезпеченні ефективної діяльності підприємства на ринку
Читать: розділ 11 діагностика корпоративної культури підприємства
Читать: 11.1. передумови станов­лення корпоративної куль­тури на підприємстві
Читать: 11.2. аналіз факторів впливу на формування корпоративної культури
Читать: 11.3. оцінка корпоративної культури підприємства
Читать: 11.4. значення відміннос­тей національних культур
Читать: Тестові завдання з дисципліни «економічна діагностика»
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: Д о д а t ки