Материал: Економічна діагностика - Навчальний посібник (Загорна Т.О.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: Модуль І економІчна дІагностика в системІ внут-рІшньофІрмового управлІння
Читать: Розділ 1 роль діагностики в управлінських технологіях
Читать: 1.1.місце економічної діагностики в управлінні підприємством
Читать: 1.2. економічна діагностика і техніко-економічний аналіз
Читать: 1.3. види економічної діагностики, їх характеристика
Читать: Розділ 2 Інструментарій економічної діагностики
Читать: 2.1. якісні і кількісні методи прогнозування в діагностиці
Читать: 2.2. методи аналізу факторів виробництва та сфери їх застосування в діагностиці
Читать: 2.3. економіко-математичні методи та їх специфіка в діагностиці
Читать: Модуль ii дІагностика зовнІшнього середовища органІзацІЇ
Читать: Розділ 3 макродіагностика: сутність, методи, технологія
Читать: 3.1. дослідження зовнішнього підприємницького середовища
Читать: 3.2. роль макродіагностики в системі стратегічного вибору підприємства
Читать: 3.3. методи діагностики, що використовуються при різних рівнях нестабільності ринку
Читать: Розділ 4 конкурентна діагностика в системі розвитку підприємства: галузевий аспект
Читать: 4.1. зміст галузевого і конкурентного аналізу
Читать: 4.2. діагностика конкурентних сил, що діють на підприємство
Читать: 4.3. методи конкурентної діагностики та їх характеристика
Читать: 4.4. технологія аналізу марочної конкуренції: етапи і специ­фіка використання
Читать: Розділ 5 діагностика стратегічної зони господарювання (сзг) підприємства
Читать: 5.1. діагностика стратегічної позиції підприємства на ринку
Читать: 5.2. матрична діагностика портфеля сзг підприємства
Читать: 5.4. коректування стратегічних рішень на основі портфельної діагностики
Читать: Модуль iii дІагностика внутрІшнього середовища органІзацІЇ
Читать: Розділ 6 мікродіагностика підприємстваяк нова управлінська технологія
Читать: 6.1. вертикальна інтеграція та диверсифікованість як напрям мікродіагностики
Читать: 6.2. роль контролю в структурі мікродіагностики підприємства
Читать: 6.3. ситуаційний аналіз як ланка галузевого і внутрішнього аналізу в рамках підприємства
Читать: Розділ 7 діагностика потенціалу і конкурентоспромож­ності підприємства
Читать: 7.1. діагностика потенціалу підприємства як інтегральної характеристики діяльності
Читать: 7.2. структура потенціалу підприємства та аналіз окремих елементів
Читать: 7.3. прикладні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Читать: 7.4. аналітичні підходи до оцінки конкурентних можливостей нових продуктів
Читать: Розділ 8 фінансова діагностика підприємства
Читать: 8.1. сутність фінансової діагностики та її основні елементи
Читать: 8.2. характеристика методів фінансової діагностики
Читать: 8.3. методика фінансової діагностики підприємства: етапи, показники, інструменти
Читать: Розділ 9 діагностика вартості підприємства в ринковому середовищі
Читать: 9.1. діагностична оцінка вартості підприємства: предмет, цілі, підходи
Читать: 9.2. методологія доходного підходу до оцінки бізнесу
Читать: 9.3. діагностика прибутковості бізнесу в доходному підході
Читать: 9.4. методологія ринкового підходу до діагностики вартості бізнесу
Читать: 9.5. методологія майнового підходу до оцінки бізнесу. модифікації методу нагромадження капіталу
Читать: Розділ 10 діагностика економічної безпеки і ризиків підприємства
Читать: 10.1. діагностика параметрів економічної безпеки підприємства
Читать: 10.3. кількісна оцінка ризику як метод діагностики в системі прийняття рішень
Читать: Використана література