Материал: Економічні ризики та методи їх вимірювання - Навчальний посібник (Донець Л.І.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1 ризик як економІчна категорІя
Читать: 1.1. поняття про ризик
Читать: 1.2. складові економічного ризику
Читать: 1.3. функції та джерела економічного ризику
Читать: 1.4. класифікація ризиків
Читать: 1.4.1. статичні та динамічні ризики
Читать: 1.4.2. комерційний ризик
Читать: 1.4.3. виробничий ризик
Читать: 1.4.4. фінансовий ризик
Читать: 1.4.5. Інноваційний ризик
Читать: 1.4.6. підприємницький ризик
Читать: 1.4.7. господарський ризик
Читать: 1.4.8. бізнес-ризик
Читать: 1.4.9. ринковий ризик
Читать: 1.5. особливості економічного ризику в сучасних умовах господарювання підприємства
Читать: Розділ 2 аналІз та методи оцІнювання ризику
Читать: 2.1. види аналізу ризику та його складові
Читать: 2.2. фактори, що зумовлюють економічні
Читать: 2.3. зони та рівні ризику
Читать: 2.5. методи оцінювання ризику
Читать: 2.5.1. загальна характеристика методів оцінювання ризику
Читать: 2.5.2. статистичні методи
Читать: 2.5.3. метод аналізу доцільності витрат
Читать: 2.5.4. метод експертного оцінювання
Читать: 2.5.5. Інтегральне оцінювання ризику
Читать: 2.5.6. комплексне оцінювання ризиків
Читать: 2.5.7. оцінювання систематичного ризику
Читать: Розділ 3 невизначенІсть та ризик
Читать: 3.1. поняття невизначеності
Читать: 3.2. невизначеність та імовірність
Читать: 3.3. урахування невизначеності при аналізі економічних ризиків
Читать: 3.4. причини невизначеності
Читать: 3.5. види втрат в умовах невизначеності і ризику
Читать: 3.6. зумовленість витрат подіями різного класу
Читать: 3.7. статистичні розподіли втрат
Читать: 3.8. моделі прийняття господарських рішень в умовах невизначеності
Читать: Розділ 4 мІнІмІзацІя економІчних ризикІв
Читать: 4.1. засоби впливу на ризик
Читать: 4.2. реалізація прийомів зниження ступеня ризику
Читать: 4.3. прийоми зниження ступеня ризику
Читать: 4.4. організаційні методи зниження ризику
Читать: 4.5. економічні методи зниження ризику
Читать: 4.5.1. створення спеціального резервного фонду (фонду ризику)
Читать: 4.5.2. створення страхового товарного запасу
Читать: 4.5.3. страховий запас коштів
Читать: 4.5.4. розробка і впровадження системи штрафних санкцій
Читать: 4.5.5. страхування від ризику
Читать: 4.5.6. самострахування від ризику
Читать: 4.5.7. хеджування як метод зниження ризику
Читать: 4.5.8. придбання додаткової інформації про вибір і результати ризику
Читать: 4.6.1. виявлення фінансових резервів підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі аРозділ 5 управлІння економІчними ризиками
Читать: 5.1. сутність і зміст управління ризиком
Читать: 5.2. формування стратегії управління ризиком
Читать: 5.4. принципи управління ризиками
Читать: 5.5. загальна схема процесу управління ризиком
Читать: 5.6. мета і завдання розробки програми управління ризиками
Читать: 5.7. опис можливих принципів управління ризиками
Читать: 5.8 узгодження принципів управління ризиками, що враховуються при розробленні чи перегляді пур,5.8.1. Інформація щодо використанню процедур
Читать: 5.8.2. Інформація з попереднього добору ризиків
Читать: 5.8.3. Інформація з формування плану превентивних заходів
Читать: Розділ 6 прийняття управлІнських рІшень за умов економІчного ризику
Читать: 6.1. принципи прийняття управлінських рішень
Читать: 6.2. прийняття управлінського рішення на засадах оптимального планування
Читать: 6.3. порівняльна оцінка варіантів управлінських рішень з урахуванням ризику
Читать: 6.4. метод побудови дерева рішень
Читать: 6.4.1. етапи прийняття управлінських рішень за допомогою дерева рішень
Читать: 6.4.2. процедура прийняття управлінського рішення за допомогою дерева рішень
Читать: 6.4.3. очікувана цінність точної інформації
Читать: Розділ 7 застосування теорІЇ Ігор в умовах ризику
Читать: 7.1. теорія ігор і ризики
Читать: 7.2. стратегічні ігри
Читать: 7.2.1. основні поняття стратегічної гри
Читать: 7.2.2. чисті стратегії
Читать: 7.2.3. змішані стратегії
Читать: 7.2.4. оптимальні змішані стратегії
Читать: 7.3.1. дослідження ігор, заданих платіжними матрицями
Читать: 7.4. оптимальна поведінка в умовах специфічних видів ризику
Читать: 7.4.1. пошук оптимальних рішень за допомогою чистих стратегій
Читать: 7.4.2. ризик безповоротних можливостей
Читать: 7.4.3. методи знаходження оптимальних стратегій
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури
Читать: ЗмІст