Материал: Економічна теорія - Навчальний посібник (корецький М.Х.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: РоздІл І. загальнІ основи полІтичноЇ економІЇ
Читать: 1.1. закони, категорії, функції економічної науки. роль держави в сучасній економіці
Читать: 1.2. сфери виробництва. структура та зміст виробничих відносин
Читать: 1.3. економічні системи та їх класифікація. власність як економічна категорія
Читать: 1.4. потреби. закон зростання потреб
Читать: 1.5. виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства. обмеженість виробничих ресурсів. меж1.6. ринкова організація господарювання
Читать: 1.7. конкуренція, її види
Читать: 1.8. монополія, її види
Читать: 1.10. підприємство на ринку капіталів. фондовий ринок
Читать: РоздІл ii. мІкроекономІка
Читать: 2.1. ринкова система: попит і пропозиція
Читать: 2.2. еластичність попиту і пропозиції
Читать: 2.3. теорія споживчого вибору
Читать: 2.4. поведінка споживача на ринку товарів. крива «дохід споживання». криві і закони енгеля
Читать: 2.5. теорія поведінки виробника
Читать: 2.6. досконало конкурентний ринок
Читать: 2.7. монопольний ринок
Читать: 2.8. ринок монополістичної конкуренції
Читать: 2.9. олігополістичний ринок
Читать: 2.10. ринок факторів виробництва
Читать: РоздІл iii. макроекономІка
Читать: 3.1. предмет макроекономіки
Читать: 3.2. основні макроекономічні показники
Читать: 3.3. макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція
Читать: 3.4. загальна макроекономічна рівновага: модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
Читать: 3.5. макроекономічна рівновага на товарному ринку. кейнсіанська модель доходів і витрат
Читать: 3.6. сукупні витрати і ввп
Читать: 3.7. держава в системі макроекономічного регулювання
Читать: 3.8. механізм фіскальної політики
Читать: 3.9. грошовий ринок і монетарна політика
Читать: 3.10. механізм зовнішньоекономічної діяльності
Читать: РоздІл iv ІсторІя економІчних вчень
Читать:  4.1. етапи розвитку економічної науки
Читать: 4.2. меркантилізм
Читать: 4.3. класична школа політичної економії
Читать: 4.4. пролетарська політекономія
Читать: 4.5. становлення неокласичної традиції в економічній теорії. маржиналізм
Читать: 4.6. кейнсіанство
Читать: 4.7. монетаризм
Читать: 4.8. Інституціоналізм
Читать: 4.9. економічні думки в україні (xix початок xx ст.)
Читать: ЛІтература