Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


2.3. ресурсне забезпечення туристичної діяльності

 

Будь-яка підприємницька діяльність забезпечується ресурсами: природними, трудовими, матеріальними, фінансовими, інформацій­ними. При побудові конкурентоспроможного туристичного бізнесу головна роль належить високоінтелектуальному людському капіталу та інноваціям, без яких неможливе інтелектуальне суспільство. Все більше вчених визнає верховенство знань, творчої ініціативи праців­ників у всіх сферах діяльності. На жаль, серед загальної кількості пра­цівників нашої країни поки що тільки 21\% кваліфіковані, а в Японії 72, Німеччині 56, СІЛА 43\%. Тому серед туристичних ресурсів особлива увага приділяється науково-технічним розробкам і підпри­ємницьким здібностям працівників. Такі здібності в туризмі виявля­ються в мистецтві економічного управління суб'єктами підприємниц­тва та діяльністю всього туристичного бізнесу країни (регіону).

Система ресурсного забезпечення туристичного бізнесу (рис. 2.4.) спрямована на одержання економічних результатів.

 

Грошові кошти (ГК)

Трудові ресурси (ТР)

Матеріальні активи (МА)

Нематеріальні активи (комп'ютерні програми, па­тенти, винаходи) (НА)

■і 1

15

 

Туроператор (комплектування туристичного продукту)

Товар

Гроші

 

Податки

Реалізація турпродукту (послуг)

8

Тв

1

о

Турагентство

 

Споживач (турист)

Рис. 2.4. Система ресурсного забезпечення формування та реалізації туристичного продукту

Позитивним результатом підприємницької діяльності в тури­стичному бізнесі є прибуток, який означає можливості збільшення коштів для авансування розвитку туристичної діяльності. Таке збіль­шення можливе після реалізації турпродукту споживачам. Логічний ланцюжок підприємницьких процесів у туристичному бізнесі має такий вигляд:

 

 

 

Гроші

 

Ресурси

 

Туристична

 

Турпослуга

 

Гроші з

 

 

діяльність

 

Турпродукт

 

приростом

 

Кінцевим результатом використання ресурсів у туристично­му бізнесі є приріст авансованих в ресурси грошових коштів, який визначається сумою отриманого прибутку після реалізації туристич­ного продукту та окремих послуг, необхідних для задоволення пот­реб туристів під час подорожування.

Відносини між суб'єктом туристичної діяльності (підприємцем) і споживачем туристичного продукту представлені на рис. 2.5.

 

Інтерес підприємця, спрямований на споживача

 

Підприємець

Провокація підприємця на

попит споживача

Інтерес споживача, спрямований на підприємця

 

Споживач

Рис. 2.5. Взаємовідносини підприємця і туриста

 

На рисунку показано, що підприємець може діяти як у відпо­відь на ініціативу туриста, так і за власною ініціативою, пропоную­чи йому новий турпродукт або нову послугу, випереджаючи його попит. Оскільки туроператори, як правило, формують пакети турис­тичних послуг відповідно до попиту туристів на певні маршрути подорожей, то вони мають ринкові відносини з виробниками послуг, що входять до цих пакетів. Модель взаємозв'язків туроператора з постачальниками послуг, необхідних туристам під час подорожу­вання, зображена на рис. 2.6.

Постачальники послуг і товарів для туристів

Об'єкти роз­міщення

Транс­порт

Установи рекреації, відпочинку, спорту, розваг

 

Підпри­ємства хар­чування

Екскурсійні

підприємства

Підприємства супутніх

послуг і

товарів

 

 

Туроператор (формування турподукту)

Збут через посередників

Прямий збут

Турагенти (дилери)

Туристи

 

Рис. 2.6. Схема взаємозв'язків туроператора з постачальниками та покупцями туристичних послуг (турпродукту)

 

Як показано на рисунку, туроператор комплектує туристич­ний продукт, використовуючи комплекс конкретних туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі. Цей комплекс включає послуги розміщення, харчування, транспортування, інформаційно-рекламного обслуговування, а та­кож послуги установ культури, рекреації, відпочинку, спорту, по­буту, розваг і т.п.

Туристичний бізнес охоплює могутню індустрію, централь­ною ланкою якої виступають туристичні підприємства організа­тори туризму. Використовуючи туристичні послуги своїх постача­льників, вони формують і реалізують турпродукт. Постачальники туристичних послуг, будучи самостійними суб'єктами підприємни­цтва, обслуговують туристів за замовленням туроператорів і тому відносяться до індустрії обслуговування туризму, яка являє собою ресурси туристичного бізнесу.

Європейські фахівці всю систему підприємництва в туризмі поділяють на дві частини: туристична індустрія та індустрія гос­тинності. До туристичної індустрії вони відносять, крім туропера-торів і турагентів, ще й індустрію розваг, транспорт та ексурсійно-просвітні організації, а до індустрії гостинності готельне та ресто­ранне господарство, а також індустрію побутових послуг і зв'язку.

Туристична індустрія в цілому це сукупність засобів роз­міщення та перевезення туристів, об'єктів харчування, розважаль­ного, пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного та іншого призначення, туристичних операторів і турагентів, екскурсійних бюро тощо.

Отже, туристичний бізнес використовує ресурси у вигляді туристичних послуг, готових до споживання туристами в місцях їх­нього виробництва та надання, тобто в туристичних дестинаціях.

Результатом підприємницької діяльності в туризмі є обсяг реалізованого туристичного продукту, утвореного внаслідок еконо­мічних відносин між туристичними підприємствами, постачальни­ками ресурсів і туристами. Сумарно туристичний оборот виражаєть­ся обсягом виручки від реалізації всієї сукупності туристичних пос­луг і називається доходом від реалізації туристичного продукту.

Туристичне підприємництво охоплює діяльність як окремих фі­зичних осіб, так і великих туристичних компаній різних форм об'єд­нання. Загальна схема туристичного бізнесу подана на рис. 2.7.