Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


2.4. загальні показники оцінки туристичної діяльності

 

Основною одиницею виміру обсягів туристичної діяльності є турист як особа, що подорожує з різною метою терміном від 24 годин до одного року без здійснення оплачуваної діяльності і з зобов'язан­ням залишити країну або місце перебування в зазначений термін. У статистичному обліку туристи класифікуються за видами туризму (внутрішній, виїзний і в'їзний) і за віком (дитячий, підлітковий, мо­лодіжний та інший «третій вік»).

Рівень розвитку туризму в країні або регіоні виражається ту­ристичними потоками.

Туристичний потік це постійне прибуття туристів у країну (регіон) або виїзд туристів за кордон за певний період часу.

До показників туристичного потоку відносяться:

загальна кількість туристів, у тому числі організованих і самодіяльних;

кількість туроднів, що розраховується за формулою

 

ТД = Чтур • 'і, (2.1)

 

де ТД кількість туроднів; Чтур чисельність туристів;

і середня тривалість перебування одного туриста в да­ній країні (регіоні), дні.

 

Середня тривалість перебування одного туриста у визначе­ному місці розраховується за середнім арифметичним.

Особливе значення для оцінки рівня розвитку туризму в кра­їні або регіоні мають показники охоплення туризмом свого насе­лення, які характеризують інтенсивність туристичних потоків. Ці показники виступають у двох видах: неттоі брутто-інтенсивність туристичних потоків.

Нетто-інтенсивність розвитку туризму розраховується за формулою

 

= ^ ■ 100, (2.2)

 

де «ін коефіцієнт нетто-інтенсивності туристичних пото­ків, \%;

Чтур чисельність того населення країни (регіону), яке здійснило хоча б одну туристичну подорож за рік

або за інший період часу, тобто кількість туристів; Чнас - загальна чисельність населення країни (регіону) за той самий період.

 

Цей показник означає, яка частка (\%) населення країни (регіо­ну) або якої-небудь демографічної групи здійснила хоча б одну ту­ристичну поїздку за рік чи за інший період часу, наприклад сезон.

Показник інтенсивності брутто (К^) означає, скільки тури­стичних подорожей припадає в середньому на одного жителя краї­ни (регіону) за який-небудь період. При розрахунках використову­ється формула

кбр = Щщ^. 100і т

^ нас

(2.3)

де Мтп загальна кількість туристичних подорожей, зробле­них населенням країни (регіону) за певний період часу.

 

Показник брутто-інтенсивність по-іншому називається «час­тота туристичних поїздок» населення країни (регіону) або окремої демографічної групи.

Сезонність попиту на туристичні послуги викликає нерівно­мірність туристичних потоків, оцінка яких кількісно виражається різними коефіцієнтами. На практиці застосовується три способи ро­зрахунків коефіцієнтів нерівномірності туристичних потоків.

При першому способі використовується така формула:

. ТДтах ТДтіп

(2.4)

 

де  Кнркоефіцієнт нерівномірності туристичного потоку; ТДтах кількість туроднів за період (найчастіше за мі­сяць) з максимальним туристичним потоком; ТДтіп кількість туроднів за період з мінімальним турис­тичним потоком. При другому способі кількість туроднів за період з максималь­ним потоком туристів зіставляється з річною кількістю туро днів:

де  ТДр річна кількість туроднів.

При третьому способі визначається, у скільки разів інтенсив­ність туристичних потоків протягом місяця з максимальним турис­тичним потоком перевищила середньомісячну інтенсивність турис­тичних потоків (середньомісячну кількість туроднів):

. ТДтах ' ТДсМ

(2.6)

 

де  ТДсМ середньомісячна кількість туроднів за рік.

 

Крім показників, що характеризують туристичні потоки, розви­ток туристичного бізнесу оцінюється макроекономічною та соціаль­ною ефективністю. Такі показники ефективності туризму характе­ризують внесок туризму у створення робочих місць, у валовий внутрішній продукт (ВВП) і національний доход країни. Вони ви­ражають частку доходів від туризму в експорті та частку витрат на туризм в імпорті країни, охоплюють мультиплікаційний ефект ту­ризму, який впливає на соціально-культурний рівень населення.

До найважливіших показників оцінки туристичної діяльності суб'єктів підприємництва відносяться такі:

кількість обслужених туристів та екскурсантів;

доход від реалізації туристичних послуг;

прибуток від туристичної діяльності;

рентабельність туристичної діяльності.

Ефективність туристичної діяльності проявляється в мінімі­зації сукупних витрат і підвищенні прибутковості туристичних під­приємств, а також в отриманні додаткових вигод суб'єктами підп­риємництва поза туристичною сферою діяльності.

Особливого значення набуває нині оцінка якості обслугову­вання туристів, побудована на основі таких вимог: комфортність перевезень та інших послуг; широта асортименту та рівень якості послуг на всьому шляху подорожування.

Контрольні запитання та завдання

Які риси характерні для підприємництва в туризмі?

На яких принципах ґрунтується підприємницька діяльність у ту­ристичному бізнесі?

Розкрийте сутність функцій підприємництва в туризмі.

Охарактеризуйте основні суб'єкти підприємницької діяльності в туризмі.

Що відноситься до туристичної інфраструктури?

Наведіть схему формування та збуту туристичного продукту.

Чим відрізняється реалізація та споживання турпродукту (окре­мих послуг) від матеріально-речових товарів?

Поясніть порядок оформлення продажу туристичного продукту.

У чому полягає мета підприємницької діяльності суб'єктів турис­тичного бізнесу?

 

На яких правових засадах ґрунтується туристичне підприєм­ництво в Україні?

Оцініть умови здійснення туристичної діяльності.

Які засоби прямого впливу на економіку туристичного бізнесу застосовує держава?

Яка роль непрямого державного впливу на розвиток туризму в Україні?

Як класифікуються ресурси, необхідні для забезпечення турис­тичної діяльності?

Чим визначається система ресурсного забезпечення формуван­ня та реалізації туристичного продукту?

Охарактеризуйте взаємозв'язок туроператора з постачальни­ками туристичних послуг і покупцями турпродукту.

Як формується туристичний потік?

Які показники використовуються для оцінки потоку туристів?

Чи можна оцінити інтенсивність розвитку туризму?

Як визначається економічна та соціальна ефективність туристи­чного бізнесу країни?