Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


ad300*250

3.1. сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бізнесу

 

Економіка туризму охоплює сукупність таких складових: ту­ристичний продукт і сервіс, об'єкти туристичних відвідувань і суб'єкти підприємництва, які надають послуги споживачам, що тимчасово залишають місце постійного проживання і подорожують у певні туристичні дестинації. Вона є складовою економічного комп­лексу країни і конституюється підприємницькою діяльністю самос­тійних туристичних підприємств. Розвиток туристичного бізнесу потребує стратегічного підходу до його управління.

Поняття «стратегія», уживане в економічному, а не військо­вому значенні, являє собою логічно побудовану програму перспек­тивних заходів, спираючись на які, туристичний бізнес зможе до­сягти поставленої мети.

Десята Гаазька декларація з туризму проголосила: «Туризм повинен плануватися державною владою, а також владою туристич­ної індустрії на комплексній і послідовній основі з урахуванням усіх аспектів цього феномена». Результатом такого планування ту­ристичного бізнесу в Україні є Державна програма розвитку туриз­му на 2002-2010 рр., яка для суб'єктів туристичної діяльності но­сить індикативний (рекомендаційний) характер.

В умовах ринку успіху домагаються лише ті підприємці, які здатні розробляти і виконувати на відповідному організаційному рівні довгострокові стратегії. Зараз, коли на ринку України вижи­вають лише професіонали високого класу, розробка і реалізація стратегії стає визначальною умовою ефективної діяльності підпри­ємницьких структур туристичного бізнесу.

Під стратегією суб'єктів туристичної діяльності слід розу­міти комплексну програму заходів, спрямованих на здійснення місії (генеральної мети) підприємства і досягнення його множин­них цілей.

До об'єктів стратегії економічного управління в туризмі від­носяться два базових елементи: переміщення туристів до пункту призначення та зупинка в цьому пункті, яка потребує задоволення потреб у розміщенні, харчуванні та ін. Тому об'єктами економічної стратегії туристичних підприємств є:

окремі туристичні послуги або комплекс туристичних пос­луг, що утворюють туристичний продукт;

ресурси, що забезпечують туристичну діяльність;

максимізація прибутку і мінімізація витрат;

ефект мультиплікатора, управління яким має особливе зна­чення в економіці туристичного бізнесу, оскільки доход, отриманий від туризму, впливає на розвиток інших сфер діяльності (виробничої і невиробничої);

поведінка на ринку і конкурентна боротьба;

технологія туристичної діяльності;

інвестиційна та інноваційна діяльність тощо.

Стратегія відрізняється від конкретних планів і програм під­приємства практичною спрямованістю на виконання місії підпри­ємства та орієнтацією на використання його переваг.

Процес розробки стратегій дуже трудомісткий. Стратегія діяль­ності туристичного підприємства орієнтує його на успіх; допомагає підприємцеві зрозуміти суть турбізнесу, визначити своїх конкурентів, постачальників і покупців; привчає до чіткого рішення поставлених завдань; значно підвищує шанси не тільки вижити, а й ефективно працювати в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

Процес розробки загальної стратегії діяльності туристичного підприємства представлений на рис. 3.1.

Центром розробки стратегії діяльності підприємств є визна­чення мети та ранжування цілей. Під метою розуміється досягнення високого рівня якісних і кількісних показників, до яких повинне прагнути підприємство. Яке б не було формулювання стратегічної мети, в ньому завжди міститься бажаний обсяг прибутку, одер­жання якого забезпечується доходом.

Розробка загальної економічної стратегії діяльності будь-якої підприємницької структури вимагає вивчення й оцінки її базової економічної стратегії.

Послідовність розробки стратегії суб'єктів господарювання

і

1. Оцінювання стадії життєвого циклу підприємства і вибір стратегічних напрямів діяльності

 

2. Дослідження впливу макрота мікросередовища на стратегічні цілі підпри­ємницької діяльності

 

3. Постановка та ранжування цілей базової стратегії

 

4. Конкретизація стратегічних цілей за періодами реалізації

 

5. Розчленування цілей на конкретні задачі стратегічного значення

 

6. Вибір тактики та засобів розв'язання задач і досягнення

стратегічних цілей

 

Вибір найбільш         Підвищення Удосконалення

ефективних дже-       ефективності маркетингової та

рел формування        наявного ресурсноуправлінської ресурсів          го потенціалу діяльності

 

Рис. 3.1. Етапи розробки програми перспективних заходів розвитку суб'єктів ринкових відносин

 

adauto