Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


4.4. методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг

 

Методи планування реалізації товарів (робіт, послуг) це сис­тема способів визначення обсягів і структури продажу товарів на заздалегідь установлений період.

Найбільш прийнятні методи планування реалізації туристич­ного продукту та окремих послуг представлені в табл. 4.1.

Розробка плану реалізації турпродукту (послуг) охоплює такі головні етапи:

а)         формування інформаційної бази;

б)         всебічний аналіз обсягів реалізації за передплановий період;

в)         визначення цілей і завдань планування;

г)         багатоваріантність розрахунків планових завдань;

д)         вибір прийнятного варіанта плану (визначення планового обсягу реалізації турпродукту та окремих послуг);

е)         оцінка рівня напруженості плану;

є) обґрунтування заходів забезпечення виконання плану (управління ходом виконання плану).

Кожен метод планування ґрунтується на використанні відпо­відної інформаційної бази.

Перший варіант плану продажу характеризується можли­вим обсягом реалізації туристичного продукту (послуг) підприємст­ва. Він розробляється з урахуванням закономірностей і тенденцій зміни обсягів продажу за передплановий період, скоригованих на об'єктивні зміни ринкового попиту споживачів у плановому періоді.

Одним з найбільш розповсюджених методів планування мож­ливого обсягу реалізації турпродукту (послуг) є економіко-ста-тистичний метод, який охоплює таку послідовність дій:

визначається очікуване виконання плану продажу за пе-редплановий період як сума можливої реалізації;

розраховуються середньорічні темпи змін реалізації тур-продукту по підприємству в цілому і в розрізі видів туристичних послуг;

виявляється різниця в темпах реалізації турпродукту (пос­луг) і розвитку туріндустрії, а для внутрішнього туризму особливо важливим є порівняння темпів придбання турпродукту і зростання реальних доходів населення;

обґрунтовуються темпи збільшення реалізації турпродук-ту (послуг) як за загальним обсягом, так і в розрізі номенклатури на плановий період;

шляхом множення очікуваного обсягу реалізації за звітний період на встановлений темп його збільшення в плановому періоді одержують плановий обсяг продажу окремих видів послуг і всього туристичного продукту підприємства;

отримані (проектні) дані коригуються з урахуванням фак­торів, що не враховувалися при планових розрахункових (зміна по­літичної ситуації, форс-мажорні обставини тощо).

Для точнішого обґрунтування планових обсягів реалізації турпродукту (послуг) варто використовувати метод екстраполяції динамічних рядів реалізації. Використання цього методу засноване на тому, що збільшення обсягів реалізації турпослуг носить певною мірою інерційний характер за умови зростання доходів населення і повного задоволення потреб першої необхідності. Це дає можли­вість прогнозувати майбутнє збільшення реалізації турпродукту, ґрунтуючись на виявлених закономірностях. Така тенденція харак­теризується як функція-тренд, у якій через певний період виявля­ється вплив усіх факторів. Ця функція описується формулою

 

Умож = /(і), (4.1)

де Умож можливий обсяг реалізації туристичних послуг (турпродукту); і період дослідження (планування).

Використання цього методу засноване на виборі кривої, яка найбільше відповідає характерові змін обсягів реалізації в часі. Ве­дуться розрахунки параметрів рівняння кривої і оцінюється точ­ність прогнозу.

Якщо установити тип кривої для планування тенденцій збіль­шення продажу турпродукту немає можливості або точність прогно­зу незадовільна, то використовується метод зміненої середньої від­носно темпів приросту. Початковим етапом цього методу є розра­хунок середніх темпів приросту реалізації і визначення середніх змін цих темпів за період дослідження, на основі яких визначається темп приросту реалізації на плановий період за формулою

 

(4.2)

або

КІ

-Кпп + 2 АГ,

(4.3)

 

де Ку   темп (коефіцієнт) приросту продажу на плановий період;

кув, кпп відповідно темп (коефіцієнт) приросту про­дажу за звітний і попередній періоди;

АГ середня зміна темпів приросту продажу за аналізо­ваний період.

 

Цей метод дозволяє врахувати зміну темпів приросту обсягів реалізації турпродукту (послуг) і згладити випадкові коливання.

Особливе значення при застосуванні цього методу має вив­чення тенденцій попиту споживачів та їх прогнозування по кожній категорії туристів, що потребує маркетингових досліджень і визна­чення обсягів і структури попиту, виявлення незадоволеного попи­ту та попиту, що формується, врахування факторів, які впливають на обсяг і структуру попиту, а також прогнозування їхніх змін у плановому періоді.

Наявність тісного зв'язку між купівельними фондами насе­лення і підвищенням попиту на турпродукт (послуги) робить мож­ливим використання методу планування, заснованого на еластич­ності (чутливості) реалізації турпродукту від платоспроможного попиту населення. Цей метод спрямований на максимальне викорис­тання купівельних фондів населення як основного бар'єра на шляху розвитку туристичного бізнесу.

Використання цього методу при плануванні реалізації тур-продукту охоплює п'ять основних етапів.

На першому етапі визначається коефіцієнт еластичності реа­лізації турпродукту (послуг) даного підприємства від доходів насе­лення за формулою

 

Кед = у-, (4.4)

 

де Кед коефіцієнт еластичності обсягів реалізації турпродук-ту від доходів населення; Ір, Ід відповідно індекс приросту обсягів реалізації тур-продукту та індекс приросту доходів населення за передплановий період, \%.

 

На другому етапі оцінюються можливості приросту доходів і купівельних фондів населення країни і регіону в плановому періоді. При цьому використовуються загальнодержавні, галузеві та місцеві прогнози підвищення оплати праці, пенсій, збільшення соціальних виплат, допомог і т.п.

На третьому етапі з урахуванням можливих темпів прирос­ту доходів населення і вище розрахованого коефіцієнта еластичнос­ті визначається можливий приріст обсягу реалізації турпродукту підприємства в плановому періоді

 

ір = ІТ ■ Кед, (4.5)

 

де ір" можливий темп приросту реалізації турпродукту у

плановому періоді, \%; Ід," можливий темп приросту доходів населення регіону діяльності підприємства в плановому періоді, \%. На четвертому етапі розрахований приріст обсягу реалізації турпродукту коригується на можливі зміни інших факторів (крім еластичності попиту). До факторів, які повинні враховуватися при плануванні, відносяться:

зміна умов перетинання кордонів;

рівень свободи пересування по території країни;

умови обміну валюти тощо.

На останньому етапі розраховується плановий обсяг реалі­зації турпродукту та окремих послуг за формулою

 

Упл = Уф + Уф ■ Іпр" +А¥іф, (4.6)

 

де Упл, Уф плановий та фактичний обсяг реалізації відповідно; АУіф приріст реалізації за рахунок інших факторів.

 

Другий варіант плану продажу виступає як ресурсозабезпе-чений план реалізації турпродукту (послуг) підприємства. Він складається залежно від рівня ресурсного забезпечення туристич­ної діяльності. Туристичні ресурси це засоби надання туристич­них послуг і пропозиції туристичного продукту на основі викорис­тання наявних і потенційних об'єктів туристичних відвідувань. Сукупність туристичних об'єктів, природно-кліматичних, оздоров­чих, пізнавальних і соціально-побутових умов утворює ресурсний потенціал туристичних дестинацій як основу формування турис­тичного продукту.

Напрями освоєння й розвитку туристичних ресурсів України визначаються органами державної влади та місцевого самовряду­вання відповідно до програм розвитку туризму.

Режим їх охорони, порядок використання, обмеження наван­тажень на об'єкти культурної спадщини та довкілля, порядок збе­реження цілісності та заходи відновлення визначаються в законодав­чому порядку. Унікальні туристичні ресурси знаходяться на особ­ливому режимі охорони з обмеженням доступу до них, що визнача­ється оптимальною пропускною спроможністю, сезонними та ін­шими умовами.

Туристичні підприємства при створенні туристичного продук­ту використовують не тільки перераховані ресурси, а й свій потенціал у формі фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних (під­приємницьких здібностей) ресурсів.

Планування ресурсозабезпеченого обсягу реалізації турпродук-ту (послуг) підприємства здійснюється залежно від виду ресурсу, витрати якого потребують  обліку встановлених техніко-еконо­мічних нормативів на певну кількість туристів або одного туриста. Наприклад, при плануванні кількості туристів за місцями розмі­щення на ночівлю, харчування або транспортування враховується пропускна спроможність відповідних об'єктів та оптимальні коефі­цієнти їх використання.

В умовах нестабільності соціально-економічного розвитку країни найбільш ефективним варіантом планування продажу тур-продукту і послуг є визначення необхідного в реальних умовах го­сподарювання обсягу їхнього продажу. Цей варіант планування ґрунтується на використанні програмно-цільового методу.