Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


4.6. оцінювання запасу фінансової міцності підприємства

 

Розрахувавши обсяги реалізації «точки беззбитковості» і ви­користання їх в аналізі туристичної діяльності, можна оцінити за­пас фінансової міцності підприємств за допомогою обсягів реалізо­ваного турпродукту (послуг).

Оскільки підприємство починає отримувати прибуток після досягнення точки беззбитковості, то з цього моменту обсяг реаліза­ції турпродукту (послуг) забезпечує підприємству фінансову стій­кість, тому що продаж понад обсяг «точки беззбитковості» означає отримання прибутку, який є елементом самофінансування. Досяг­нення обсягів беззбитковості необхідне для профілактики банкрут­ства, а продаж більше «точки беззбитковості» забезпечує підприєм­ству фінансову безпеку.

Розрахунки та аналіз обсягів реалізації турпродукту на основі теорії «директ-костинг» необхідні підприємству для:

^ визначення критичного обсягу програми комплектування турпродукту і надання послуг туристам;

^ планування обсягів реалізації, які забезпечать одержання цільового прибутку;

^ виявлення участі кожної реалізованої туристичної послуги в покритті витрат підприємства;

^ оцінки фінансової стійкості і розробки стратегії її зміц­нення;

^ оптимізації співвідношення постійних і змінних витрат, пов'язаних з формуванням і реалізацією турпродукту (послуг);

^ коригування діючої або вибору нової базової економічної стратегії діяльності.

Планування й аналіз на основі теорії «директ-костинг» особ­ливо важливі при:

відкритті нової справи (підприємства) або впровадженні нового турпродукту (послуги);

диверсифікації діяльності, турпродукту або послуг підп­риємства;

розробці стратегії стабілізації і розвитку діяльності;

визначенні діапазону фінансової безпеки як одного з показ­ників ризику.

Чим менше значення резерву безпеки, тим вищий ризик пот­рапляння в зону збитковості.

Різниця між запланованим і беззбитковим обсягом реалізації товарів, робіт, послуг називається «запасом фінансової стійкості (міцності, безпеки)» підприємства. Для аналізу фінансової безпеки підприємства використовуються фактичні дані про реалізацію і про обсяг реалізації, що забезпечує беззбитковість.

Запас фінансової міцності на плановий період можна розра­хувати за формулою

 

ЗФМ = Упл Утбз , (4.25)

 

де ЗФМ запас фінансової міцності, виражений обсягом пла­нової реалізації турпродукту (послуг) понад обсяг «точки беззбитковості»; Упл обсяг реалізації турпродукту (послуг) та плановий період.

 

Якщо замість планового обсягу реалізації підставити фактич­ний, то можна розрахувати запас фінансової стійкості, що склався у звітному (минулому) періоді.

Запас фінансової міцності визначається тим, що обсяг реалі­зації понад критичний рівень забезпечує одержання прибутку, який є основним внутрішнім джерелом фінансової стабільності підпри­ємства.

Запас фінансової міцності може виражатися і відносним по­казником, наприклад рівнем, який розраховується за формулою

 

ЗФМ

РЗФМ = —     100, (4.26)

 

де РЗФМ рівень запасу фінансової міцності, виражений у відсотках.

 

Для оцінки рівня запасу фінансової міцності за звітний період зіставляється обсяг запасу фінансової стійкості з обсягом фактичної реалізації турпродукту (послуг) і виражається у відсотках.

В умовах, коли плановий або фактичний обсяг реалізації тур­продукту (послуг) виявився нижчим «точки беззбитковості», вини­кає необхідність визначення періоду, протягом якого буде досягну­та беззбитковість. Цей період називається пороговим і розрахову­ється при використанні натуральних показників за формулою

^пор

,^_тбз_

(4.27)

 

де ґпор граничний період (період досягнення «точки беззбит­ковості»);

Ипп обсяг прогнозного попиту на період (місяць, тиж­день, день) у натуральному вираженні.

 

При використанні вартісних показників формула для розра­хунків порогового періоду має такий вигляд:

 

і _ ■ тиз 1пор ~ у >

 

де Упп обсяг прогнозного попиту на період (місяць, тиждень, день) у вартісному вираженні.

 

Розрахований таким способом пороговий період показує, скільки часу потрібно підприємству для виходу зі стану збитковос­ті. Він є основою для оцінювання рівня загрози банкрутства.

 

Контрольні запитання та завдання

Дайте визначення туристичного потоку як основи формування туристичного продукту.

Перерахуйте процеси обслуговування туристів залежно від мар­шрутів подорожування. Дайте пояснення.

Чим спричинюється необхідність застосування логістичного пі­дходу до формування туристичних потоків та їх матеріального, сервісного, фінансового й інформаційного забезпечення?

Поясніть сутність та особливості логістики в туристичному біз­несі.

Яке значення має ефект синергізму при логістизації туристичної діяльності?

Розкрийте сутність туристичного продукту, який є об'єктом ри­нкових відносин.

Охарактеризуйте види, особливості та основоположні функції туристичного ринку.

Що входить до туристичної інфраструктури?

Чому планування реалізації туристичного продукту є основою об­ґрунтування планів виробничої та фінансової діяльності підпри­ємств туристичної індустрії?

 

Які фактори слід врахувати при плануванні обсягів реалізації турпродукту?

Якими документами оформляється реалізація туристичного продукту?

За якими ознаками класифікуються плани реалізації туристич­ного продукту?

Визначте відмінності між реактивним, інактивним, преактив-ним та інтерактивним плануванням продажу туристичного продукту.

Перерахуйте і розкрийте сутність етапів планування реалізації туристичного продукту й окремих послуг.

За яких умов загальновідомі методи планування придатні для обґрунтування планів реалізації туристичного продукту?

Яке значення має програмно-цільовий метод для планування продажу туристичного продукту?

Які етапи передбачає програмно-цільовий метод планування продажу товарів (послуг)?

Охарактеризуйте залежність планування реалізації туристично­го продукту або окремих послуг від базової економічної стра­тегії підприємства.

Яке значення для планування діяльності підприємства має ви­значення критичної точки реалізації товарів (послуг)?

Як розраховується мінімальний та цільовий прибутки підпри­ємств?

Визначте обсяги реалізації турпродукту, які забезпечать отри­мання підприємством мінімального та цільового прибутку.

Оцініть досягнутий запас фінансової міцності підприємства.

Обґрунтуйте період досягнення беззбитковості для збиткових підприємств.

Запропонуйте схему узгодження планів реалізації турпродукту підприємств, розроблених різними методами.