Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


ЗмІст

Вступ  6

МОДУЛЬ 1. Туристичний бізнес у народногосподарському

комплексі країни       10

Тема 1. Туризм в економічній системі країни і світу        10

Передумови виникнення й розвитку туризму      10

Туристичний бізнес як економіко-технологічна система ... 13

Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні       17

Контрольні запитання та завдання 23

Тема 2. Підприємницька діяльність основа туристичного

бізнесу            25

Сутність та особливості підприємницької діяльності в туризмі           25

Правові основи організації туристичного бізнесу в

Україні           34

Ресурсне забезпечення туристичної діяльності     38

Загальні показники оцінки туристичної діяльності          41

Контрольні запитання та завдання 45

МОДУЛЬ 2. Економічне управління туристичним бізнесом      46

Тема 3. Місце економічної стратегії в управлінні туризмом       46

Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бізнесу           46

Види базових економічних стратегій діяльності підприємств   48

Процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка стратегічних альтернатив       51

Механізми економічного управління туристичним бізнесом         55

Комерційний розрахунок у системі економічного управління підприємствами            60

Контрольні запитання та завдання 62

Тема 4. Формування та реалізація туристичного продукту         63

Потік туристів основа комплектування туристичного продукту        63

Місце реалізації туристичного продукту (послуг) в економіці суб'єктів туристичного бізнесу 66

Класифікація планів реалізації туристичних послуг (турпродукту)            68

Методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг                     74

Програмно-цільовий метод планування продажу туристичного продукту                   80

Оцінювання запасу фінансової міцності підприємства               90

Контрольні запитання та завдання             92

Тема 5. Виробнича програма підприємств туристичного бізнесу          94

Виробнича програма туристичного оператора: сутність і структура                   94

Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного оператора                  97

Контрольні запитання та завдання             99

Тема 6. Планування експлуатаційної діяльності підприємств

розміщення туристів             100

Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів ..     100

Сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу                     103

Розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів             106

Планування доходів підприємств готельного типу                     108

Контрольні запитання та завдання             110

Тема 7. Виробнича програма та товарооборот підприємств

харчування туристів             111

Економічна сутність і види діяльності підприємств харчування                111

Класифікація підприємств харчування в туристичній

сфері діяльності                     113

Характеристика продукції підприємств харчування                    117

Склад і структура товарообороту               120

Обґрунтування виробничої програми та плану товарообороту                       122

Контрольні запитання та завдання             131

Тема 8. Трудові ресурси та оплата праці на підприємствах                     133

8.1. Оцінювання стану та ефективності використання

трудових ресурсів                 133

Мотивація праці та організація заробітної плати              138

Державне й договірне регулювання оплати праці                       146

Планування чисельності працівників                    148

Обґрунтування витрат на оплату праці                 152

Контрольні запитання та завдання             154

МОДУЛЬ 3. Фінансово-економічні результати діяльності

туристичних підприємств та їх оптимізація                      156

Тема 9. Джерела формування та напрями використання доходу

туристичних підприємств               156

Сутність і роль доходу підприємств туристичного бізнесу ..      156

Економічний механізм формування й розподілу доходу ...         158

Стратегія формування доходу підприємств                      166

Політика оптимізації доходу туристичних підприємств ...         171

Контрольні запитання та завдання             174

Тема 10. Поточні витрати та собівартість туристичного

продукту                    175

Сутність і структура витрат на формування та

реалізацію турпродукту                   175

Калькуляція собівартості і цін на туристичний продукт 179

Планування витрат туристичних підприємств                 180

Контрольні запитання та завдання                         183

Тема 11. Система формування й розподілу прибутку

туристичних підприємств               183

Сутність, види та джерела отримання прибутку в туристичному бізнесі                       183

Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу                       188

Стратегія економічного управління прибутком підприємств               193

Економічне управління формуванням і розподілом прибутку підприємств                     194

Контрольні запитання та завдання                         200

Тема 12. Рух грошових коштів на підприємствах туристичного

бізнесу                        202

Сутність, роль і види грошових потоків                202

Мета і принципи економічного управління рухом грошових коштів                  207

Методи оптимізації руху грошових коштів                       208

Планування руху грошових коштів підприємств                         211

Оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів                  216

Контрольні запитання та завдання                         218

Список рекомендованої літератури                        220