Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


ad300*250

5.2. принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного оператора

 

Виробнича програма розробляється туроператорами, а тур-агенти обмежуються обґрунтуванням планів реалізації, оскільки вони не формують, а тільки просувають на ринок і реалізують тур­продукт, створений туроператорами.

Виробнича програма складається за такими принципами:

наукове обґрунтування можливих обсягів реалізації конк­ретних туристичних послуг і укомплектованих турів;

систематичне оновлення асортименту і підвищення якості туристичних послуг відповідно до ринкового попиту;

підвищення ефективності використання ресурсного потен­ціалу туризму та ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних);

^ узгодження виробничої програми туроператора з виробни­чими програмами обслуговуючих підприємств, які пов'язані коопе­ративними або договірними відносинами;

^ нарощування обсягів туристичних послуг на основі планів реалізації турпродукту.

Дотримання наведених принципів забезпечує високий рівень обґрунтованості планових завдань випуску туристичного продукту. Сформований «банк» даних потенційних туристів є основою визна­чення видів, форм та елементів туристичного продукту, які, в свою чергу, визначають потребу в ресурсах для їх формування. На основі узгодження банку потреб потенційних туристів з ресурсним забез­печенням розробляються маршрути, складаються графіки руху ту­ристів і формуються пакети туристичних послуг.

Після визначення обсягів, номенклатури, асортименту та якості туристичних послуг за видами клієнтів і маршрутами здійс­нюється запуск туристичних замовлень в розробку турпродукту (рис. 5.2). Внаслідок такої розробки визначається загальна вартість турпродукту з виділенням замовлень і клієнтів.

Основою розробки виробничої програми виступає план реа­лізації, деталізований за видами туристичних послуг, їх якістю та споживачами відповідно до замовлень. Враховується також і мо­жливість реалізації турпродукту без замовлень, тобто ексклюзив­ний продаж.

Схематично процес обґрунтування виробничої програми тур­оператора зображено на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Етапи обгрунтування виробничої програми туроператора

 

До розробки виробничої програми варто підходити реалістич­но, розуміючи, що абсолютно надійного методу не існує. Процес обґрунтування виробничої програми пов'язаний не тільки із внут­рішніми факторами підприємства, а й з багатьма зовнішніми чин­никами, важливе місце серед яких посідають доходи населення, рі­вень розвитку інфраструктури туризму, економічна, політична, екологічна ситуація і багато чого іншого.

 

Контрольні запитання та завдання

Розкрийте сутність виробничої програми туристичного опера­тора.

Які показники використовуються при аналізі та плануванні ви­робничих програм підприємств туристичної індустрії'?

Охарактеризуйте розділи виробничої програми туристичного оператора.

Поясніть роль і значення банку потенційних клієнтів при обґру­нтуванні виробничої програми.

Яке місце посідає виробнича програма в економічному управ­лінні туристичним оператором?

Виділіть і розкрийте сутність головних принципів розробки ви­робничої програми.

Наведіть схему обґрунтування виробничої програми туропера­тора.

Як розробляються тури (маршрути), що є передумовами обґрун­тування виробничої програми підприємства?

Яка роль договорів з постачальниками туристичних послуг і то­варів в обслуговуванні туристів?

 

Дайте визначення моніторингу якості обслуговування туристів.

Як використовуються результати моніторингу обслуговування туристів при обґрунтуванні виробничої програми та її ресурс­ного забезпечення.

 

adauto