Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


ad300*250

6.2. сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу

 

Експлуатаційна програма є вихідним розділом плану госпо­дарської діяльності підприємства, яке надає послуги з розміщення туристів. Цей розділ за суттю аналогічний виробничій програмі будь-якого підприємства, але відрізняється методологією розробки.

План експлуатаційно-фінансової діяльності підприємства го-

тельного типу включає такі розділи:

експлуатаційна програма (програма використання номер­ного фонду);

план доходу від експлуатаційної (основної) діяльності, до­даткових послуг і допоміжних підрозділів;

план щодо праці і заробітної плати;

план витрат на готельні послуги (плановий кошторис витрат);

план прибутку від усіх видів діяльності;

прогноз грошових потоків;

план підвищення якості експлуатаційної діяльності;

заходи щодо забезпечення виконання плану експлуатацій­но-фінансової діяльності.

Експлуатаційна програма складається на основі кількості місць для розміщення (проживання) гостей, що передбачається в плановому періоді. Вона виражається в натуральних і вартісних по­казниках. Натуральним показником експлуатаційної програми є кіль­кість місце-днів, а вартісним - виручка (доход) від реалізації послуг з розміщення клієнтів.

Плануванню експлуатаційної програми передує аналіз, у про­цесі якого оцінюється ряд показників, характерних для оцінки екс­плуатаційної потужності підприємства, це місткість, пропускна спроможність і завантаженість об'єкта розміщення. Місткість (єм­ність) об'єкта розміщення виражається кількістю спальних місць і розраховується за формулою

 

Єм =Е мН ■ чм, (6.1)

і=1

де Єм ємність (місткість) готелю в кількості спальних місць; И1Н кількість номерів кожної і-тої категорії; Чгм кількість місць у кожному номері і-тої категорії; п кількість категорій номерів.

 

Пропускна спроможність готелю визначається потенційною кількістю місце-днів (місце-діб) за формулою

 

К7 = Єм ^ Д (6.2) 104

де Л^"2 потенційна кількість місце-днів у готелі; Д - кількість днів у періоді.

Цей показник характеризує можливу пропускну спромож­ність готелю за умови повного завантаження всього номерного фон­ду. Виходячи з потенційної пропускної спроможності, розраховуєть­ся планова кількість місце-днів з урахуванням прогнозованої кіль­кості відвідувачів готелю і планових можливостей використання пропускної спроможності. Потенційна пропускна спроможність ви­ступає верхнім обмеженням планових показників експлуатаційної програми готелю.

Показники завантаження ємності готелю використовуються при аналізі й обґрунтовуються на плановий період. До цих показ­ників відносяться:

рівень (коефіцієнт) завантаження готелю (Кзав), який роз­раховується за формулою

 

де Лр кількість реалізованих (планованих) номерів;

Л"р кількість номерів, які пропонувалися для продажу.

 

Цей коефіцієнт дає можливість порівняти рівень завантажен­ня готелю за ряд років, а також зіставити з завантаженням інших готелів з різними експлуатаційними характеристиками, насамперед, з конкурентами;

коефіцієнт завантаження номерного фонду готелю (), який розраховується за формулою

 

Кнф _

Кзав _    Р' (6.4) де Чкл чисельність клієнтів (гостей).

Цей показник означає, скільки людей в середньому за певний

період проживало в кожному номері;

3) коефіцієнт використання спальних місць (Ксв™к ):

Подпись: ттСМ
квик ~

см _  1вик ,ч

т СМ Чпот

 

де Ч<СМк кількість спальних місць, фактично використаних у певному періоді; Чшт кількість потенційних спальних місць у готелі.

 

Наведені коефіцієнти характеризують ефективність викорис­тання ємності не тільки окремих суб'єктів готельного господарства, а й наявного готельного фонду країни або регіону.

В Україні коефіцієнт зайнятості готельних місць не досяг 30\%, а в Греції, Іспанії в два рази вищий (досяг 60\%).

 

adauto