Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


6.3. розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів

 

Результати аналізу ефективності використання ємності конк­ретного підприємства розміщення туристів у динаміці та перспек­тиви розвитку туристичного бізнесу в країні (регіоні) дають підста­ви для розробки його експлуатаційної програми. Сутність розробки цієї програми полягає у визначенні можливого рівня завантаження потужностей підприємства, а саме завантаження наявного фонду номерів (спальних місць).

Практика показує, що повне завантаження потенціалу спаль­них місць у готелях має характер верхньої межі в розрахунках. Реа­льно таке завантаження неможливе, оскільки завжди виникають вимушені простої, пов'язані не тільки з відсутністю попиту, а й з капітальним ремонтом, реконструкцією, поточним ремонтом та ін­шими причинами. Тому потенційно можлива кількість місце-днів у плановому періоді зменшується на кількість місце-днів вимушеного простою і збільшується на додаткове введення місць за рахунок ро­зширення (реконструкції) номерного фонду.

Кількість днів вимушеного простою номерів і збільшення номерного фонду за рахунок реконструкції та нового будівництва планується окремо. При плануванні простоїв через ремонт або ре­конструкцію використовуються графіки їхнього проведення. До днів вимушеного простою при плануванні іноді відносять деякі святкові дні, зокрема сімейного (домашнього) характеру, наприклад, різдвяні свята, новий рік.

Визначивши кількість місце-днів вимушеного простою та приросту, розраховують потенційну кількість місце-днів у плано­вому періоді (N^1" ):

 

= Ко К"о + <Ро' (6.6)

 

де її™™ потенційна кількість місце-днів у плановому періоді; ^мд наявна кількість місце-днів на початок планового періоду;

їївмд'        кількість місце-днів вимушеного простою та приросту відповідно.

Розрахована таким способом потенційна кількість місце-днів завантаження номерного фонду готелю повинна узгоджуватися з маркетинговими прогнозами ринкового попиту на запропоновані готельні послуги. Маркетингові прогнози ринкового попиту врахо­вуються при визначенні коефіцієнта недозавантаження номерного фонду з причин падіння попиту.

Слід пам'ятати: визначення втрат планової пропускної спро­можності готелю через падіння попиту дуже складна проблема маркетингових досліджень. Визначений маркетингом коефіцієнт простоїв номерного фонду через недостатній попит враховується в планових розрахунках шляхом коригування потенційної кількості місце-днів, розрахованих на основі пропускної спроможності готе­лю в плановому періоді, за такою формулою:

 

мд _   мд         ' і6-')

 

де № планова кількість місце-днів;

к "°" коефіцієнт попиту на номерний фонд підприємства.

Важливим етапом розробки експлуатаційної програми є її роз­поділ за кварталами і місяцями. Особливе місце при цьому розподілі має врахування сезонності попиту, що диктує сезонну хвилю реаліза­ції послуг підприємств розміщення туристів. Тому використовуються коефіцієнти нерівномірності туристичних потоків.