Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


ad300*250

6.4. планування доходів підприємств готельного типу

 

План доходів від основної операційної діяльності підпри­ємств готельного типу складається на основі експлуатаційної прог­рами, вираженої в грошовій формі. Обґрунтування плану доходу (виручки) від реалізації послуг з розміщення туристів здійснюється з урахуванням планової кількості місце-днів і тарифів на одне спа­льне місце за добу.

Оскільки тарифи на спальні місця диференційовані за катего­ріями номерного фонду, то розрахунок доходу від реалізації номе­рів (спальних місць) здійснюється за формулою

 

у\% =2 Кдт1д> (6.8)

і=1

 

де У"ф доход від використання номерного фонду в плано­вому періоді;

п кількість (від 1 до п) категорій готельних номерів;

^"мд планова кількість місце-днів завантаження і-тої ка­тегорії готельного номера;

Т'мд тариф за добу перебування клієнта в номері і-тої категорії.

 

Тариф за послуги підприємств готельного типу, крім собівар­тості й прибутку, включає ще й податок на додану вартість. Доход від здачі готельних місць під розміщення туристів включає також плату за бронювання, доплату за перебування в номері понад повну добу. У деяких готелях України застосовуються сезонні надбавки та знижки.

Крім доходу від здачі номерів (спальних місць) під розмі­щення туристів, доход готелів формується й за рахунок реалізації інших послуг і здачі в оренду площ іншим підприємцям. Доходи від інших видів наданих готелем послуг плануються методом пря­мих розрахунків або економіко-статистичними методами.

Після визначення доходів від усіх видів діяльності складаєть­ся зведений план доходу підприємства:

 

Увал = Унф + Убр + Уінп + Уор + Уінд, (6.9)

 

де Увал планова сума доходу від усіх видів діяльності (ва­ловий доход);

Уцф планова виручка від здачі номерного фонду під ро­зміщення клієнтів; Убр доход від попереднього бронювання місць у готелі;

Уінп доход від надання інших послуг; У0р доход від здачі приміщень в оренду іншим підприє­мцям;

Уіно доход від інших видів діяльності.

 

Розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів завершується складанням плану підвищення якості обслу­говування клієнтів і розробкою заходів щодо його виконання. Осо­блива увага повинна приділятися освоєнню нових технологій готе­льного бізнесу.

Основними факторами, що визначають доход готельного під­приємства, є рівень завантаження номерного фонду і тарифи на пос­луги розміщення. Для готелів високої комфортабельності показник середньорічного завантаження номерного фонду останнім часом збі­льшується, що свідчить про розвиток економіки готельної індустрії.

За даними ВТО, середньостатистична прибутковість різних видів готельних послуг середньої комфортабельності має таку структуру (\% до доходу від усіх видів готельних послуг):

доход від послуг розміщення 55;

доход від підприємств харчування 25;

доход від продажу напоїв у буфетах, барах, нічних клубах  

доход від реалізації додаткових послуг 3; доход від здачі приміщень в оренду 2.

Решта (5\%) це доход від надання послуг зв'язку та інших послуг, не включених до складу туристичного пакета.

Виробництво готельного продукту пов'язане з високими пос­тійними витратами при істотно менших змінних витратах. Нестача засобів, пов'язаних з постійними витратами, знижує якість готель­ного продукту і гальмує розвиток туризму, особливо в'їзного.

Реалізація готельного продукту туристам потребує високої професійної майстерності, мистецтва стратегічного, тактичного й оперативного планування та високої кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Показники фінансової діяльності підприємств готельного ти­пу плануються за загальновідомими методиками стосовно конкрет­них показників: витрат, у тому числі й заробітної плати, прибутку, руху грошових коштів тощо.

 

Контрольні запитання та завдання

Яка роль готельного господарства в обслуговуванні туристів?

Перелічіть послуги об'єктів розміщення туристів.

Дайте класифікацію засобів розміщення туристів.

Охарактеризуйте об'єкти розміщення туристів готельного та не готельного типу. Виділіть основні відмінності між ними.

Чим відрізняється товар у формі послуги розміщення туристів на ночівлю від інших товарів у матеріальній формі?

Які особливості готельного продукту як товару?

Як продаються готельні послуги туристам?

Чим характеризується методологія обґрунтування експлуатацій­ної програми засобів розміщення туристів?

Розкрийте сутність плану експлуатаційно-фінансової діяльності підприємств готельного типу.

 

Що є основою розробки експлуатаційної програми об'єктів ро­зміщення туристів?

За допомогою яких показників оцінюється експлуатаційна по­тужність підприємства готельного типу?

Як визначається місткість (ємність) і пропускна спроможність об'єкта розміщення туристів?

Які показники використовуються при оцінці ефективності ви­користання (завантаження) підприємств готельного типу?

Чим пояснюється неможливість повного завантаження наяв­них спальних місць в підприємствах розміщення туристів?

З чим пов'язані вимушені простої спальних місць у засобах ро­зміщення туристів?

На чому ґрунтується методика врахування ринкового попиту при розробці експлуатаційної програми об'єктів розміщення туристів?

Яке місце посідає експлуатаційна програма в плануванні дохо­ду підприємств готельного типу?

Поясніть диференціацію тарифів на спальні місця в засобах ро­зміщення туристів.

Які елементи утворюють тарифи на послуги розміщення туристів?

Реалізація яких послуг, крім розміщення на ночівлю, забезпе­чує доход підприємств готельного (неготельного) типу?

Що включає зведений план доходу підприємства розміщення туристів?

Як впливає підвищення якості обслуговування клієнтів на ви­конання експлуатаційної програми підприємства?

Яку структуру має доход від усіх видів готельних послуг?

Постійні чи змінні витрати перевалюють у сукупних витратах на виробництво готельного продукту?

 

adauto