Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


8.5. обґрунтування витрат на оплату праці

 

Витрати на оплату праці пов'язані з виплатою заробітної пла­ти всім працівникам підприємства за певний період часу. Ці витра­ти відносяться на собівартість товарів, робіт, послуг.

При плануванні витрат на оплату праці використовуються різ­ні методи, основними з яких є нормативний і прямих розрахунків.

Застосування методу прямих розрахунків передбачає викорис­тання планової чисельності працівників і середньої заробітної плати на плановий період. Середня заробітна плата планується з урахуван­ням тенденцій її підвищення, передбачуваних державою, та еконо­мічних можливостей самого підприємства в плановому періоді.

На основі планової чисельності персоналу та динаміки серед­ньої заробітної плати розраховується плановий фонд заробітної плати (ФЗП) за формулою

 

ФЗП = Чоб • ЗП, (8.29)

 

де Чоб середньооблікова планова чисельність працівників підприємства;

ЗП середня заробітна плата одного середньооблікового працівника підприємства в плановому періоді.

 

Нормативний метод планування фонду заробітної плати інакше називається методом участі в доходах підприємства. При використанні цього методу підприємствами туристичного бізнесу встановлюється норматив витрат на оплату праці у відсотках до об­сягу наданих (реалізованих) послуг.

Різні джерела формування доходів туроператорів і турагентів викликають необхідність застосування двох підходів до викорис­тання нормативного методу планування фонду заробітної плати цих підприємств.

Для туроператорів норматив фонду заробітної плати в доході виражається у відсотках до виручки від реалізації турпродукту (по­слуг). Тому в розрахунках планової суми фонду заробітної плати (ФЗПоп )можна використовувати формулу оп =  Р фзп

100\%   у '

де Ур планова сума виручки від реалізації турпродукту (пос­луг);

N фзп норматив фонду заробітної плати у відсотках до виручки від реалізації.

При обґрунтуванні нормативу фонду заробітної плати у від­сотках до доходу туроператора на плановий період можна викорис­товувати формулу

 

моп   = ФЗП6  100 + АФЗПпл фзп      V6   ' 100 + АППпл '     ' (8'31)

 

де ФЗП6, V6 відповідно фонд заробітної плати і виручка від

реалізації турпродукту (послуг) базисного (звіт­ного) періоду;

АФЗП"" приріст фонду заробітної плати туроператора в

плановому періоді, \%; АППпл приріст продуктивності праці туроператора в

плановому періоді, \%.

 

Оскільки доход турагента формується за рахунок агентської винагороди, то для розрахунків нормативу заробітної плати в його доході на плановий період слід використовувати формулу

 

,Таг       ФЗП 6   100 +АФЗППЛ    1ПП /п„_

мФЗп =           6          100, (8.32)

фзп      АВ6     100 +АППпЛ            У '

 

де Nфзn норматив фонду заробітної плати в доході тур-агента, \%;

ФЗП6, АВ6 відповідно фонд заробітної плати і агентсь­ка винагорода у базисному періоді;

АФЗПпл приріст фонду заробітної плати турагента в пла­новому періоді, \%;

АППт приріст продуктивності праці турагента в плано­вому періоді, \%.

 

Розрахований норматив фонду заробітної плати у відсотках до агентського збору можна використовувати при плануванні фон­ду заробітної плати тур агента:

 

АВт ■ Иа'

ФЗПаг =         ^,         (8 33)

100      к ;

де ФЗП12 планова сума фонду заробітної плати турагента;

АВШ планова сума агентської винагороди за просуван­ня і реалізацію турпродукту.

 

До собівартості товарів, робіт, послуг включається не тільки витрати на оплату праці, а й внески на соціальні заходи.

 

Контрольні запитання та завдання

Яку роль відіграють трудові ресурси в діяльності підприємств туристичного бізнесу?

Чим відрізняється поняття «трудові ресурси» від «кадрового по­тенціалу» підприємства?

Перелічіть і розкрийте сутність показників оцінки кадрового за­безпечення підприємств.

Охарактеризуйте показники руху (обороту) трудових ресурсів підприємства за певний період часу.

Що характеризує середньооблікова чисельність штатних праців­ників і як вона розраховується?

Якими показниками вимірюється інтенсивність обороту (зміни) кадрового складу підприємства?

Як визначається фонд робочого часу працівників?

Розкрийте сутність показників ефективності використання тру­дових ресурсів підприємств туристичного бізнесу.

Що є основою мотивації праці?

Визначте місце та роль мотивації праці в організації заробітної плати.

Які види стимулів є найбільш ефективними в управлінні трудо­вими ресурсами?

Виділіть ті форми мотивації праці, які підвищують віддачу тру­дових ресурсів.

На яких вимогах ґрунтується мотивація праці?

Що необхідно здійснювати для підтримки мотивації праці?

Охарактеризуйте заробітну плату, яка є головним мотивом до праці.

Яка роль заробітної плати у формуванні трудового колективу і у відтворенні робочої сили?

Які елементи утворюють тарифну систему оплати праці? Розк­рийте їхню сутність.

У чому полягають відмінності між погодинною та відрядною формами оплати праці?

Охарактеризуйте системи відрядної форми оплати праці.

Як регулюється оплата праці в туристичному бізнесі України?

Які гарантії передбачаються Генеральною тарифною угодою в Україні?

Що охоплює колективний договір між підприємцем і наймани­ми працівниками? Яка його юридична сила?

Що виступає підґрунтям планування чисельності працівників в туристичному бізнесі?

За якими етапами плануються трудові ресурси підприємств?

Поясніть роль визначення явочної чисельності при плануванні трудових ресурсів підприємств.

Чим відрізняється номінальна кількість робочих днів від пла­нової?

Які методи планування витрат на оплату праці доцільно засто­совувати в туристичному бізнесі?

Чим відрізняється планування витрат на оплату праці тур-операторів і турагентів?

Чи варто застосовувати метод оплати праці, побудований на участі працівників у доходах туристичних підприємств? Дока­жіть свою версію.