Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


ad300*250

9.2. економічний механізм формування й розподілу доходу

 

Трансформація адміністративно-командної системи господа­рювання і перехід до ринкових відносин в Україні докорінно зміни­ли механізми формування й розподілу доходу суб'єктів підприєм­ницької діяльності. Ці механізми включають два відносно самос­тійних, хоча й взаємозалежних процеси. Перший - формування до­ходу, а другий його розподіл і використання. Механізми форму­вання й розподілу доходу засновані на загальноекономічних прин­ципах, які випливають із сутності та призначення доходу, і розроб­ляються на законодавчій базі, що діє в економіці України.

Діючі нині механізми утворення й розподілу доходу в туриз­мі є результатом ринкового реформування економіки країни та но­вої системи оподатковування доходів і прибутку підприємств.

Основним видом оподаткування доходів туристичних підпри­ємств є податок на додану вартість (ПДВ). Розподіл доходу регулю­ється законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Крім законів, механізми формування й розподілу доходу підприємств визначаються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

В Законі України «Про оподаткування прибутку підпри­ємств» поняття «валовий доход» визначається як загальна сума до­ходу платника податку від усіх видів діяльності, отримана за звіт­ний період у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами. Модель формування та на­прями використання доходу туристичного підприємства відповідно до законодавства України про оподатковування доходів і прибутку підприємств представлена на рис. 9.1.

Джерела формування валового доходу: доходи від реалізації турпродукту та послуг;

доходи від операційної оренди (лі­зингу);

доходи від операцій з цінними папе­рами, валютними цінностями та бор­говими зобов'язаннями; доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними актива­ми;

доходи у вигляді безоплатної фінан­сової допомоги та безкоштовно на­даних товарів і послуг; доходи від урегулювання сумнівної

й безнадійної заборгованості; доходи у вигляді пасивного прибу­тку, отриманого за межами митної території України з урахуванням сплаченого податку;

інші види доходів, які входять до

складу об'єкта оподаткування

 

(=)

Скоригований валовий доход

 

Скоригований прибуток

 

Оподатковуваний прибуток

Суми коригування валового доходу: податок на додану вартість; кошти, отримані за рішенням суду на покриття витрат і збитків; величина прямих інвестицій та реінвестицій в корпоративні пра­ва, емітовані підприємством; надмірно сплачені податки;

кошти, накопичувані на пенсійних

рахунках;

отриманий емісійний доход; дивіденди, отримані від інших емітентів;

надходження у вигляді міжнарод­ної технічної допомоги; • інші надходження

 

Валові витрати: витрати, пов'язані з купівлею ту­ристичних послуг без ПДВ; витрати на реалізацію турпродук-ту;

суми нарахованих податків, збо­рів, обов'язкових платежів;

суми безнадійних боргів;

витрати на операції з борговими зобов'язаннями; витрати на операції, пов'язані з основними фондами та нематеріа­льними активами; витрати на утримання та експлуа­тацію об'єктів соціальної інфра­структури;

витрати на інші операції

 

 

Амортизаційні відрахування

 

Рис. 9.1. Модель формування й розподілу валового доходу туристичного підприємства в законодавчому полі України

Першим і основним джерелом отримання валового доходу в туристичному бізнесі є доход від реалізації туристичного продукту і/або окремих послуг. Це джерело доходу виступає у формі вируч­ки, вираженої в цінах реалізації з урахуванням ПДВ. Виручка (до­ход) від реалізації турпродукту (послуг) відображається в рядку 010 форми № 2 «Звіт про фінансові результати». Інші джерела отри­мання доходу туристичними підприємствами відіграють допоміжну роль, але це не означає, що їх можна ігнорувати.

Початковим етапом розподілу валового доходу виступає його коригування (зменшення) на суми, які по своїй суті не є доходами підприємства, і на ті суми доходу з яких уже сплачено податок на прибуток. Конкретніше чинники коригування валового доходу на­ведено на рис. 9.1, які вказують на його зменшення.

Застосування податку на додану вартість при коригуванні ва­лового доходу має особливості залежно від виду туризму (внутріш­ній, в'їзний чи виїзний).

Операції з продажу або купівлі туристичного продукту під­лягають обкладанню ПДВ у загальновстановленому порядку. В оподатковувану базу включається і вартість додаткових організа­ційних послуг. Операції з продажу резидентам послуг санаторно-курортного лікування і відпочинку дітей у спеціальному переліку установ, визначених Кабінетом Міністрів України, звільняються від обкладання ПДВ.

При наданні туристичних послуг на території України інозем­ним туристам застосовується нульова ставка ПДВ, якщо продаж цих послуг здійснюється за межами України по безготівковому ро­зрахунку безпосередньо суб'єктами туристичної діяльності (агента­ми) через представництва України в інших державах або через не­резидентів.

При виїзному туризмі із вартості транспортних послуг і турис­тичного обслуговування за кордоном, що входить до складу турис­тичного продукту, яким користуються туристи за межами митної території України, не сплачується податок на додану вартість.

Застосовувана система ПДВ в туристичній діяльності скоро­чує обсяг скоригованого валового доходу, а відтак і оподатковува­ного прибутку.

Скоригований валовий доход туристичних підприємств ви­користовується за трьома основними напрямами: 1) відшкодування валових витрат;

формування фонду амортизаційних відрахувань;

забезпечення оподатковуваного прибутку.

Валові витрати охоплюють не тільки витрати, пов'язані з реа­лізацією туристичних послуг, а й витрати формування турпродукту. Валові витрати являють собою суму всіх витрат платника податків (туристичного підприємства) у грошовій, матеріальній і нематеріаль­ній формах, здійснюваних як компенсація вартості куплених турис­тичних послуг для виконання зобов'язань, даних туристам, а також інших витрат, крім амортизаційних відрахувань. Для туристичних операторів це означає, що до валових витрат включаються дві ос­новні групи витрат. Перша витрати на придбання туристичних послуг для комплектування турпродукту, що обчислюються за ці­нами виробника без ПДВ, а друга витрати на реалізацію турпро-дукту та послуг окремим туристам або групам туристів. До валових витрат не включаються тільки амортизаційні відрахування.

Вперше в економіці України амортизаційні відрахування не відносяться до витрат, хоча й зменшують прибуток, який підлягає оподаткуванню. Розміри такого зменшення регулюються нормами амортизаційних відрахувань, встановленими в законодавчому по­рядку. Амортизаційні відрахування виступають окремим напрямом розподілу доходу. Однак у формі № 2 «Звіт про фінансові результа­ти» у розділі II «Елементи операційних витрат» амортизаційні від­рахування виступають окремим елементом.

Представлені на рис. 9.1 напрями розподілу валового доходу можна виразити формулою

ВД ^КД + ВВ + Ам + ОП, (9.3)

де ВД валовий доход;

КД сума коригування валового доходу; ВВ валові витрати;

Ам амортизаційні відрахування на повне відновлення ос­новних фондів і нематеріальних активів; ОП величина оподатковуваного прибутку. Формування й розподіл доходів підприємств регулюються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а саме, стан­дартом 3 «Звіт про фінансові результати» і 15 «Доход». У цих стан­дартах застосовується тільки поняття «доход» і відсутнє поняття «валовий доход».

Джерела отримання доходу

Звичайна діяльність

 

 

 

_ Операційна

 

Надзвичайні події

 

Фінансова

Доход від інвес-

 

Доходи від

 

тицій у спільні

4           

участі в ка-

4—

підприємства

 

піталі

 

 

 

 

Дивіденди,

 

Інші

 

проценти

4           

фінансові

 

отримані

 

доходи

 

Усі джерела формування доходу підприємницької структури будь-якої сфери діяльності зводяться в дві групи: доход від звичай­ної діяльності і доход від надзвичайних подій (рис. 9.2).

Як видно з наведеної схеми, звичайна діяльність охоплює операційну і фінансову діяльність. В операційній діяльності виділя­ється основна та інша операційна діяльність.

Для туристичного оператора основною діяльністю є комплек­тування, просування на ринок і реалізація турпродукту, в результаті чого формується основна частина доходу. Схема формування та використання доходу від основної діяльності туроператора показа­на на рис. 9.3.

Джерела отримання доходу

Напрями використання доходу

 

Розрахунки з парт­нерами та іншими

контрагентами

 

Виручка від реалізації турпродукту та послуг

ДОХОД ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Видані аванси

 

Подпись: Надходження аван¬сів від покупців

 

Повернення грошей

партнерами і підзвіт­ними особами

Інші напрями вико­ристання доходу

 

 

Рис. 9.3. Джерела формування і напрями використання доходу від основної діяльності туроператора

Основним видом витрат туроператора є витрати на закупівлю туристичних послуг, пов'язаних з обслуговуванням туристів, опла­та праці своїх працівників, витрати на сплату податків і зборів. Для турагентів основним джерелом доходу від операційної діяльності є агентська винагорода.

Інша операційна діяльність відіграє незначну роль у форму­ванні доходів обох видів туристичних підприємств.

Фінансова діяльність на більшості туристичних підприємств відсутня.

До надзвичайних відносяться події (операції), що відрізня­ються від звичайних своєю винятковістю і неповторюваністю це стихійні лиха, техногенні катастрофи та аварії.

Доход у будь-якій формі це результат фінансово-господар­ської діяльності, який виступає джерелом покриття внутрішніх і зов­нішніх зобов'язань підприємств. Тому формування і використання доходу являє собою взаємозалежну систему (рис. 9.4).

На схемі представлені всі джерела формування доходу та на­прями його розподілу і використання. У процесі розподілу доходу визначається прибуток (збиток) підприємства.

Оскільки з доходу від реалізації туристичного продукту і пос­луг сплачується ПДВ, то доход після його сплати називається чистим доходом. Чистий доход без собівартості реалізованої туристичної про­дукції є валовим прибутком (збитком) від реалізації.

Різниця між валовим прибутком (збитком) з урахуванням ін­ших операційних доходів і витратами (адміністративними, збуто­вими та іншими операційними витратами) утворює прибуток (зби­ток) від операційної діяльності.

Прибуток (збиток) можуть одержувати підприємства і від фі­нансової діяльності. Він виступає як різниця між доходами і витра­тами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

Сума прибутку (збитку) від операційної та фінансової діяль­ності це прибуток (збиток) від звичайної діяльності, що підлягає оподатковуванню. Після сплати податку на прибуток від звичайної діяльності (операційної та фінансової) залишається чистий прибу­ток (збиток) від звичайної діяльності.

Аналогічно використовується і доход від надзвичайних по­дій. Після сплати податку на прибуток від цієї діяльності підприєм­ство отримує чистий прибуток. Якщо надзвичайні події супровод­жуються збитками, то вони покриваються за рахунок прибутку від звичайної діяльності, зменшуючи його або збільшуючи збитки, як­що звичайна діяльність підприємства збиткова.

Доход (виручка) від реалі­зації туристичних послуг

Податок з обороту

 

 

 

О с н о в н і

 

в и

д и

 

д о х о д і в

Чистий доход (виручка) від реалізації туристичних послуг

 

Валовий прибуток (збиток)

 

Інші операційні доходи

 

Прибуток (збиток) від

операційної діяльності

 

Доходи від фінансової діяльності

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

до оподаткування

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

Собівартість реалізованих туристичних послуг

 

Адміністративні витрати

Витрати на збут Інші операційні витрати

 

Фінансові витрати

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

 

Н а п р я м и

 

в и к о р и с т а н н я

І

Чистий прибуток (збиток)

 

Рис. 9.4. Система формування і використання доходу підприємства туристичного бізнесу

Сума чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності і від надзвичайних подій визначає загальну суму чистого прибутку (збитку) підприємства. Як видно з наведеної схеми (рис. 9.4), після сплати податків на доход і відшкодування всіх витрат підприємство отримує чистий прибуток або збиток як кінцевий результат своєї діяльності.

Укрупнено модель формування доходу в туризмі можна по­казати на схемі (рис. 9.5).

Подпись:
1. Доход від реа­л ізації турпродук-ту (послуг)

2. Інші операційні доходи

adauto