Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


10.1. сутність і структура витрат на формування та реалізацію туристичного продукту

 

Сукупність витрат на формування та реалізацію турпродукту, що виражається в грошовій формі, являє собою його собівартість. Собівартість охоплює тільки поточні витрати підприємства. Ще від­різняє її від капітальних вкладень, спрямованих на формування осно­вних фондів.

Конкретний склад і структура витрат туроператорів і тураген-тів, аналогічно іншим суб'єктам підприємницької діяльності, регу­люються законодавчими актами та положеннями (стандартами) бух­галтерського обліку. До основних положень бухгалтерського обліку, за якими визначається собівартість, відносяться: Положення 3 «Звіт про фінансові результати» і Положення 16 «Витрати».

Щодо туристичної діяльності, то собівартість реалізованого турпродукту складається з виробничої собівартості, нерозподілених постійних витрат і наднормативних виробничих витрат.

Класифікація витрат за видами діяльності туроператора представлена на рис. 10.1. Як показано на рисунку, у виробничу со­бівартість турпродук-ту включаються:

прямі витрати на закупівлю туристичних послуг в інших підприємств і свої витрати на створення та надання послуг, що мо­жуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт витрат;

прямі витрати на оплату праці, що включають заробітну плату й інші виплати працівникам, зайнятим формуванням турпро-дукту та наданням послуг, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний об'єкт витрат;

інші прямі витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний об'єкт витрат, зокрема, відрахування на соціальні за­ходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація і т.п.;

загальновиробничі витрати, що включають оплату праці управлінського персоналу структурних підрозділів підприємства, і відрахування на соціальні заходи, витрати на відрядження охорону праці, техніку безпеки, охорону навколишнього середовища і т.п. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні.

Рисунок 10.1. Класифікація витрат за видами діяльності туристичного оператора

 

До постійних відносяться витрати, пов'язані з управлінням процесами формування та реалізації турпродукту, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягів діяльності.

Порядок віднесення цих витрат на одиницю турпродукту (послуг) здійснюється шляхом розподілу їх пропорційно прямим витратам.

До змінних витрат відносяться витрати з обслуговування та управління підрозділами формування й реалізації турпродукту, що змінюються прямопропорційно або майже прямопропорційно до зміни обсягу діяльності. Базою для розподілу цих витрат виступає обсяг діяльності, рідше прямі витрати підприємства. Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлю­ється підприємством самостійно.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, що не включаються до собівартості реалізованого турпродукту, по­діляються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші опе­раційні витрати.

До адміністративних витрат відносяться загальногосподар­ські витрати, пов'язані з загальним обслуговуванням та управлінням підприємством - це витрати на проведення річних зборів і представ­ницькі витрати; витрати на відрядження та утримання апарату управління підприємства й іншого загальногосподарського персона­лу; витрати на утримання й амортизацію основних фондів та інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського викорис­тання; витрати на зв'язок та амортизацію нематеріальних активів за­гальногосподарського значення; витрати на врегулювання суперечок через судові органи, на сплату податків, зборів та інших обов'язко­вих платежів підприємства, крім включених до собівартості реалізо­ваного турпродукту (послуг); оплата розрахунково-касового обслу­говування та інших послуг банків; інші витрати загальногосподарсь­кого призначення.

До витрат на збут відносяться витрати, пов'язані з реалізаці­єю турпродукту безпосередньо покупцям або через посередників, -це винагорода продавцям турпродукту, витрати на рекламу і дослід­ження ринку, на відрядження працівників збуту, на страхування ту­ристів і супровідників туристичних груп та інші витрати, пов'язані зі збутому турпродукту та послуг.

До інших операційних витрат включаються витрати, пов'яза­ні з конвертацією національної валюти в іноземну при виїзному ту­ризмі і конвертацією валюти іноземних туристів у національну ва­люту; суми безнадійної дебіторської заборгованості і відрахувань у резерв сумнівних боргів; втрати від зміни курсу валют при опера­ційній діяльності; визнані штрафи, пені, неустойки; витрати на ви­плату матеріальної допомоги, на утримання об'єктів соціального, культурного та побутового призначення і т.п.; інші витрати на опе­раційну діяльність.

Витрати на операційну діяльність підприємств туристичного бізнесу групуються також за економічними елементами, які визна­чаються Положенням бухгалтерського обліку 16 «Витрати» як су­купність економічно однорідних витрат.

Матеріальні витрати

За цією ознакою виділяється п'ять елементів (рис. 10.2).

 

Інші операційні витрати

 

Рис. 10.2. Структура витрат за економічно однорідними елементами

 

До матеріальних витрат підприємств туристичного бізнесу відноситься вартість куплених туристичних послуг та інших ком­плектуючих турпродукт виробів (товарів), палива й енергії, запас­них частин і будматеріалів.

До складу елемента «Витрати на оплату праці» включається заробітна плата за тарифними ставками та окладами, премії і заохо­чення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та інші витрати на оплату праці.

До елемента «Відрахування на соціальні заходи» відносяться: відрахування на пенсійне забезпечення, а також внески до Фонду обов'язкового державного соціального страхування на випадок без­робіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань і до Фонду соціального страхування при тимчасовій втраті працездатності.

Елемент «Амортизація» являє собою суму нарахованої амор­тизації основних фондів, нематеріальних активів та інших необоро­тних матеріальних активів.

До складу елемента «Інші операційні витрати» включаються витрати на відрядження, на послуги зв'язку, на виплату матеріаль­ної допомоги, витрати на оплату розрахунково-касового й іншого банківського обслуговування тощо.

Сукупні витрати підприємств, крім операційних витрат, включають фінансові витрати і витрати, пов'язані з надзвичайни­ми подіями.

До фінансових витрат відносяться сплата відсотків за корис­тування кредитами, за випущені підприємством облігації, витрати на фінансову оренду та інші витрати підприємства, пов'язані із залучен­ням капіталу ззовні; втрати від участі в капіталі асоційованих, дочір­ніх або спільних підприємств, а також інші фінансові втрати (уцінка та вибуття необоротних активів і фінансових інвестицій, втрати від неопераційних курсових різниць і т.п.). Витрати на операційну та фі­нансову діяльність це витрати, пов'язані зі звичайною діяльністю.

Сума витрат від надзвичайних подій зменшується на суму податку на прибуток, який направлено на покриття збитків від над­звичайних подій, якщо сума прибутку від звичайної діяльності не менша збитків від надзвичайних подій.

Основними видами витрат при формуванні турпродукту є:

^ витрати на оплату послуг інших підприємств туріндустрії;

^ витрати на оплату праці працівників туристичних підп­риємств;

^ витрати на рекламу;

^ витрати, пов'язані з орендою та амортизацією основних фондів, насамперед сучасних систем комп'ютерної техніки.

Витрати з реалізації турпродукту або послуг посередниками (турагентами) відрізняються від витрат по їхньому формуванню. Вони розраховуються аналогічно витратам обігу в роздрібній торгівлі і покриваються комісійною винагородою. Витрати з реалізації тур-продукту турагентами практично не містять матеріальних витрат. Основним видом витрат цих підприємств є витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи.