Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


10.3. планування витрат туристичних підприємств

 

Управління витратами повинне ґрунтуватися на оптимізації. Одним з основних методів оптимізації витрат є визначення гранично­го рівня витрат для конкретного суб'єкта підприємницької діяльності в конкретній ситуації. Для розв'язання завдання оптимізації витрат необхідно визначити оптимальні розміри постійних і змінних витрат на одиницю приросту або скорочення обсягів реалізації турпродукту.

Загальний алгоритм управління витратами туристичних під­приємств представлено на рис. 10.3.

Збір даних про витрати в процесі моніторингу діяльності підприємства

 

Аналіз витрат з урахуванням усіх факторів

І ~

Рис. 10.3. Алгоритм планування витрат туристичного підприємства

 

Розробка плану витрат може здійснюватися різними метода­ми. Найбільш прийнятними для сучасної економіки туристичного бізнесу є такі:

досвідно-статистичний, тобто факторно-аналітичний;

каузальний метод побудови економіко-математичних мо­делей;

метод прямих техніко-економічних розрахунків.

Метод прямих техніко-економічних розрахунків є найбільш точним. Його легко застосовувати в туристичному бізнесі. Розра­хунки ведуться по кожній статті витрат.

Не важчим є досвідно-статистичний метод, але його застосу­вання вимагає стабільних темпів розвитку економіки не тільки сфе­ри діяльності, що планується, а й всієї країни.

При застосуванні факторно-аналітичного методу із сукупних витрат підприємства виділяються умовно-постійні та умовно-змінні витрати, пов'язані з основною операційною діяльністю за минулий період.

До змінних витрат у туризмі відносяться всі прямі витрати, пов'язані з закупівлею послуг транспортування, розміщення, харчу­вання, культурного та рекреаційно-оздоровчого обслуговування ту­ристів, витрати, пов'язані з візовим обслуговуванням одного туриста або групи туристів (залежно від того, що прийнято за одиницю роз­рахунків), оплата послуг груповодів і гідів-перекладачів, витрати на оплату формування і реалізацію туристичних пакетів (турів).

Постійні витрати це витрати, що залишаються незмінними при зміні обсягів реалізації турпродукту. До них відноситься части­на загальновиробничих і загальногосподарських витрат, а саме, вит­рати на рекламу, адміністративно-управлінські витрати, амортиза­ція необоротних активів, витрати на використання інформаційних баз даних тощо.

Після встановлення кожної з цих груп витрат визначається динаміка змінних витрат за ряд попередніх років (3-5). Найчастіше при цьому методі використовується ковзна середня двох доданків. Отримані індекси (коефіцієнти) зміни витрат екстраполюються на плановий період. Постійні витрати при плануванні тільки коригу­ються на перспективні зміни цін і тарифів на рекламні послуги та інші види постійних витрат.

При цьому методі планування витрат враховується також темп зміни обсягів реалізації турпродукту і використовується формула

 

Вт = Впос + ВЗМ ■ 1прл ■ ІВЗМ, (10.2)

де В"" планова сума витрат підприємства; Впос - сума умовно-постійних витрат;

В'їм сума умовно-змінних витрат за звітний період;

І™ індекс зміни обсягів реалізації турпродукту (послуг)

у плановому періоді; ІВЗМ індекс змінних витрат.

Контрольні запитання та завдання

У чому полягає сутність витрат, пов'язаних з формуванням і реа­лізацією туристичного продукту (послуг)?

Визначте, які витрати відносяться на собівартість туристичного продукту (послуги).

За якими ознаками класифікують витрати, що входять до собівар­тості турпродукту?

Розкрийте особливості та відмінні риси постійних і змінних витрат.

Які витрати не включаються до собівартості реалізованого турп-родукту (послуг)?

Що відноситься до адміністративних витрат?

Як пов'язані між собою витрати на збут туроператора та тур-агента?

Охарактеризуйте елементи операційних витрат.

Що відноситься до фінансових витрат?

З якими особливостями пов'язана калькуляція собівартості ту­ристичного продукту?

Розкрийте сутність загальної моделі планування витрат турис­тичного підприємства.

Якими методами плануються поточні витрати підприємств ту­ристичного бізнесу? Розкрийте їх сутність.

Чим відрізняється ціноутворення в туризмі від матеріальних га­лузей економіки?