Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


11.3. стратегія економічного управління прибутком підприємств

 

Стратегія управління прибутком підприємства пов'язана з ви­значенням головної мети його діяльності. Найчастіше ця головна мета формулюється як досягнення певного рівня рентабельності на вкладений капітал і одержання бажаної маси чистого прибутку.

Послідовність етапів обґрунтування стратегії економічного управління прибутком підприємства представлена на рис. 11.3.

і

Обґрунтування цільової суми прибутку

 

2

Визначення обсягів реалізації турпродукту (агентської винагороди),

які забезпечать отримання цільового прибутку

 

J Розробка ном енклатури та асортимен­ту туристичних послуг

4

Обґрунтування цінової політики

5

 

Формування

ресурсної політики

 

6

7

Управління доходом

Управління поточними витратами

 

8

НІ

Оцінювання можливостей досягнення

прибутку цільовому обсягу

НІ

ТАК

9

Схвалення стратегії

досягнення цільового прибутку

та розробка заходів щодо її виконання

 

Рис. 11.3. Етапи обгрунтування стратегії управління прибутком туристичного підприємства

 

На першому етапі визначається цільова сума прибутку підпри­ємства, величина якої залежить від стадії життєвого циклу підприєм­ства, стратегічних завдань і тактики їхнього вирішення. При визна­ченні обсягу цільового прибутку виходять з того, що він повинен за­безпечити заплановане самофінансування розвитку підприємства.

На другому етапі для туроператора визначаються обсяги реа­лізації турпродукту і послуг, а для турагента обсяги агентської винагороди, які забезпечать одержання цільового прибутку при за­даних розмірах витрат.

Розрахований обсяг реалізації турпродукту (послуг) узгод­жують з ринковим попитом на основі результатів маркетингових досліджень і розробляють асортиментну структуру турпродукту (послуг). Маркетинговий підхід до вивчення ринкового попиту охоп­лює і систему цін (тарифів), яка використовується як основа розроб­ки цінової політики. Метою цінової політики є визначення опти­мальних цін реалізації турпродукту і послуг на основі маркетингу. На цих етапах розробки стратегії головна увага приділяється марке­тингу, оскільки величина прибутку залежить від:

-правильності вибору напрямів маршрутів і комплектування пакетів туристичних послуг;

-створення конкурентоздатних умов продажу своїх туристич­них послуг (ціна, якість обслуговування);

-системи надання знижок та ін.

Особливе місце в обґрунтуванні стратегії економічного управління прибутком посідає пошук резервів збільшення обсягів реалізації і зниження собівартості турпродукту. Це потребує враху­вання та прогнозування всіх факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на доход і витрати.

Формування ресурсної політики передбачає вибір ефектив­них джерел залучення всіх видів ресурсів для здійснення туристич­ної діяльності.

Управління доходом і поточними витратами здійснюється ві­дповідними методами. Стратегічний план досягнення цільового прибутку приймається на основі оцінки можливостей його одер­жання з урахуванням доходу і поточних витрат, особливо змінних.