Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


ad300*250

12.5. оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів

 

Ефективність руху грошових коштів оцінюється за допомо­гою показників, які відображають формування чистого грошового потоку.

Підвищення ефективності джерел формування чистого гро­шового потоку в туристичному бізнесі характеризується збільшен­ням частки в ньому чистого прибутку від основної операційної дія­льності, одержуваної за рахунок збільшення обсягів реалізації тур-продукту і скорочення операційних витрат.

Якщо прибуток збільшується за рахунок зростання цін або позареалізаційних операцій, то таке підвищення чистого грошового потоку вважається неефективним.

Серед показників ефективності планових грошових потоків виділяються чотири.

Коефіцієнт достатності чистого потоку грошових кош­тів туристичного підприємства (КДчгп), який розраховується за формулою

ЧГП

КДчгп _ ПЧгД   , (12.2) ОБ + Див

 

де ЧГП чистий грошовий потік підприємства на плановий період;

ОБ сума планових виплат основного боргу за короткота довгостроковими кредитами і позиками підприєм­ства;

Див сума дивідендів (відсотків), передбачених на пла­новий період.

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства (КЛгп) в плановому періоді розраховується за формулою

_ ВШп03 -АГК

гп _     —        ' (12.3)

В1Пнег

де ВГПп0з, ВГПнег валовий грошовий потік відповідно пози­тивний і негативний; АГК приріст (дельта) грошових коштів у плановому пе­ріоді, який розраховується як різниця між грошови­ми коштами на кінець і початок планового періоду

 

АГК = ГКК ГКП, (12.4)

 

де ГКіо ГКП грошові кошти відповідно на кінець і початок планового періоду.

3. Коефіцієнт ефективності грошового потоку (КЕгп) вира­жається відношенням чистого потоку грошових коштів (ЧГП) до не­гативного валового грошового потоку підприємства за певний період (ВГПнег):

ЧГП

КЕ™ = І^їт—(12.5)

 

4. Коефіцієнт реінвестування (капіталізації) чистого потоку грошових коштів (КРчгп) характеризується тією часткою коштів, яка направляється на розвиток підприємства. При розрахунках викорис­товується формула

ЧГП Див

№™ =     ЛТ„Д   • (12.6)

 

де АІнв приріст суми реальних і довгострокових інвестицій у плановому періоді.

 

Розглянуті показники можуть доповнюватися показниками рентабельності грошових вкладень в активи підприємства. Напри­клад, розраховується коефіцієнт рентабельності середнього залиш­ку грошових вкладень у короткострокові фінансові активи, а також коефіцієнт рентабельності середнього залишку накопичених інвес­тиційних ресурсів або довгострокових фінансових вкладень тощо.

 

Контрольні запитання та завдання

Розкрийте сутність і види грошових коштів, що використовуються в діяльності підприємств?

У чому проявляється роль руху грошових коштів в економіці пі­дприємницької структури?

За якими ознаками класифікуються грошові потоки?

Що кладеться в основу планування руху грошових коштів турис­тичного підприємства?

Охарактеризуйте чистий рух грошових коштів туристичного пі­дприємства і порядок його визначення?

За якою схемою формується сукупний чистий грошовий потік підприємств туристичного бізнесу?

Яких принципів слід дотримуватися при плануванні руху гро­шових коштів?

Перерахуйте основні етапи економічного управління грошовими потоками туристичних підприємств?

Яку роль відіграє оптимізація руху грошових коштів при плану­ванні фінансів підприємства?

 

Чим визначаються методи оптимізації руху грошових коштів?

Що виступає об'єктами оптимізації руху грошових коштів?

Які фактори впливають на рух грошових коштів туристичного підприємства?

Виділіть ефективні заходи залучення грошових коштів до дія­льності підприємств туризму?

Які заходи потрібні для ліквідації дефіциту грошових коштів пі­дприємств?

Чому оптимізація надлишкового грошового потоку є важливою проблемою його планування?

Як забезпечити максимізацію чистого руху грошових коштів за всіма видами діяльності?

З чим пов'язане зростання чистого грошового потоку?

У чому полягає сутність процесу планування руху грошових коштів підприємств туристичного бізнесу?

Як плануються позитивні та негативні грошові потоки підпри­ємств?

Розкрийте процедуру планування валових і чистих грошових потоків від усіх видів діяльності підприємства?

Якими методами планується надходження грошових коштів від операційної діяльності в туризмі?

За якою схемою планується надходження й витрачання грошо­вих коштів підприємств?

Що означає коефіцієнт достатності чистого грошового потоку туристичного підприємства та як він розраховується?

Яка роль коефіцієнта ліквідності грошового потоку підприємс­тва при плануванні його фінансової стійкості?

Розкрийте сутність коефіцієнта реінвестування (капіталізації) чистого грошового потоку та охарактеризуйте його роль при плануванні розподілу прибутку підприємства.

adauto