Материал: Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)


1.1. передумови виникнення й розвитку туризму

 

Туризм став реальним фактом економіки будь-якої країни. Не є виключенням і Україна.

Історично склалося так, що сучасний туризм став результа­том появи та еволюції подорожей. Люди подорожували завжди й залишали записи про свої мандрівки.

На стадіях зародження туризму мандрівники організовували подорожі самостійно. Метою подорожей було вивчення звичаїв і побуту, рівнів та особливостей розвитку народів і країн. Потім, в епоху Римської імперії, виникають перші елементи індустрії подо­рожей заїжджі двори, причому як державні, так і приватні.

Розвиток християнства та торгівлі в середні віки привів до появи подорожей з метою розповсюдження релігії і реалізації това­рів поза місцем їхнього виготовлення. У цю пору, говорячи сучас­ною мовою, інфраструктура подорожей поповнюється за внаслідок появи монастирів, а подальший розвиток одержують заїжджі двори за рахунок купців.

В епоху великих географічних відкриттів метою мандрівни­ків, мореплавців і першопрохідників стало захоплення й освоєння територій.

Подорожі й екскурсії набувають форми туризму, причому основними джерелами покриття витрат на організацію екскурсій у далекі країни стають внески осіб, що виявили бажання брати участь у поїздках, а також пожертвування меценатів. Таким чином, фінан­совою основою відшкодування туристичних витрат стає переважно сам турист.

Поняття «тур» було введено до вжитку в 1750 р., а термін «турист» використовувалося як найменування учасника розважаль­них або освітніх подорожей (турів).

Великого англійського реформатора Томаса Кука (1808-1892) справедливо називають «батьком» міжнародного туризму як сфери економічної діяльності, оскільки він уперше відзначив комерційні перспективи його розвитку. Т. Кук поклав початок організації тури­зму, створивши перше бюро подорожей, увів резервування місць у засобах пересування й розміщення, видавав якісні путівники з ви­черпною інформацією.

На межі XIX і XX ст. туризм перестав бути тільки об'єктом наукових досліджень філософії та соціальних наук, а став склад-ною економічною структурою, в розвитку якої виділяється період після Першої світової війни і десятиліття після Другої світової війни. Особливу роль у популяризації усіх видів туризму зіграв розвиток авіаподорожей. Усе це сприяло виникненню економіко-філософського підходу до розуміння туризму в системі розвитку суспільства. При такому підході туризм пов'язується з економіч­ним розвитком країни, розширенням наукових досліджень і підви­щенням якості підготовки фахівців для сфери туризму.

У виникненні туристичної діяльності і розвитку туризму мо­жна виділити 4 етапи:

етап передісторія туризму;

етап елітарний туризм і зародження масового туризму;

етап початок становлення масового туризму;

етап масовий туризм.

Розвиток туризму в світі привів до створення в 1951 р. Євро­пейської комісії з туризму (ЄТС) і Карибської організації з туризму (СТО), а в 1957 р. - Азіатсько-Тихоокеанської асоціації з туризму (РАТА). На міжнародному рівні в 1975 р. створено Всесвітню тури­стичну організацію (ВТО), що являє собою неурядове агентство, яке збирає і публікує дані про туризм, забезпечує технічну допомо­гу й організацію конференцій, підтримує програми навчання фахів­ців для туризму.

У 1997 р. Україна стала дійсним членом ВТО, а у вересні 1999 р. на 13-й Генеральній асамблеї ВТО в м. Сантьяго (Чилі) об­рана в керівний орган ВТО Виконавчу раду.

Туризмом в Україні на урядовому рівні займається Міністер­ство культури і туризму України, якому підпорядковується Держа­вна служба туризму і курортів, а також Державна служба охорони культурної спадщини. В Автономній республіці Крим туризм під­порядкований Міністерству курортів і туризму, а в областях є від­повідні підрозділи у складі державних адміністрацій. Найчастіше -це відділи з питань туризму і курортів.

Туризм в Україні став наближатися до світового рівня. З'яви­лися й розвиваються підприємства, що спеціалізуються на туристи­чній діяльності різних видів та організаційно-правових форм. Ство­рено широку мережу туристичної індустрії, до якої входять засоби розміщення, об'єкти харчування, розважального, пізнавального, діло­вого, оздоровчого, спортивного, релігійного та іншого призначення.

До суб'єктів туристичної діяльності відносяться підприємст­ва, установи, організації та фізичні особи, які зареєстровані у вста­новленому законодавством України порядку і отримали ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг.

Процеси створення та реалізації туристичного продукту й окремих туристичних послуг відносяться до туристичної діяльнос­ті. Розглядаючи туристичну діяльність глибше, варто виділяти в ній, з одного боку, техніко-технологічні та організаційні процеси, що вивчаються в курсі «Організація і технологія туризму», а з ін­шого боку економіку цієї діяльності.

Економіка туристичної діяльності охоплює:

створення та надання туристичних послуг в обсягах і в тер­міни, обумовлені договором на організацію подорожей;

ефективне використання наявної і створення нової мате­ріально-технічної та ресурсної бази туризму;

забезпечення валютних надходжень до бюджету держави (регіону) та отримання прибутку суб'єктами туризму;

кооперування засобів туристичної діяльності;

сприяння зайнятості населення та задоволення його різно­манітних потреб.

До основних завдань економічної діяльності суб'єктів турис­тичного бізнесу відносяться:

а)         створення (комплектування) туристичного продукту;

б)         формування ринку туристичних послуг;

в)         удосконалення інфраструктури туризму;

г)         реалізація туристичних послуг через систему оптової й ро- здрібної торгівлі з використанням комп'ютерних технологій;

д)         пріоритетний розвиток внутрішнього та в'їзного туризму. Туристична діяльність ґрунтується на умовах і факторах, що

охоплюють економіку, політику, культуру країн світу, на швидкості проникнення у світову цивілізацію, здатності адаптації до нових туристичних технологій, що грунтуються на комп'ютерній техніці, та гнучкого просування до інтеграційних та інших процесів у сві­товому просторі.