Материал: Економіка підприємства (в запитаннях і відповідях) - Навчальний посібник (Циглик І.І.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Програма навчальної дисципліни «економіка підприємства» >    навчально-тематичний план
Читать: Курс "економІка пІдприЄмства" економІка пІдприЄмства в умовах ринкових економІчних вІРозділ 2 основи пІдприЄмницькоЇ дІяльностІ
Читать: Розділ з управлІння пІдприЄмством
Читать: Розділ 5 капІтал І виробничІ фонди
Читать: Розділ 6 нематерІальнІ ресурси та активи
Читать: Розділ 7 оборотнІ засоби
Читать: Розділ 8 ІнвестицІйнІ ресурси
Читать: Розділ 9 ІнновацІйнІ процеси
Читать: Розділ 10 технІко-технологІчна база виробництва
Читать: Розділи 11, 12 органІзацІя виробництва І виробнича структура пІдприЄмства
Читать: Розділ 13 регулювання, прогнозування І планування дІяльностІ
Читать: Розділ 14 виробництво, якІсть І конкурентоспроможнІсть продукцІЇ
Читать: Розділ 15 продуктивнІсть, мотивацІя І оплата працІ
Читать: Розділ 16 витрати І цІни на продукцІю
Читать: Розділ 17 фІнансово-економІчнІ результати та ефективнІсть дІяльностІ
Читать: Розділ 18 економІчна безпека пІдприЄмства (органІзацІЇ)
Читать: Розділ 19 реструктуризацІя та санацІя (фІнансове оздоровлення) пІдприЄмств І органІзацІй
Читать: Розділ 20 банкрутство І лІквІдацІя пІдприЄмства
Читать: ЛІтература