Материал: Економіка підприємства (в запитаннях і відповідях) - Навчальний посібник (Циглик І.І.)


АннотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ «ГАЛИЦЬКА АКАДЕМІЯ»

 

І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич

 

Економіка підприємства (в запитаннях і відповідях)

 

Видання друге, перероблене та доповнене

Киів 2006

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

удк

ББК Ц 58

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № від р.)

 

Рецензенти:

Благун І.С. доктор економічних наук, професор (Прикарпатський Національний університет ім. В.Стефаника);

Баланюк І.Ф. доктор економічних наук, професор (Прикарпатсь­кий Національний університет ім. В.Стефаника);

Данилюк М.О. доктор економічних наук, професор (Івано-Фран­ківський Національний технічний університет нафти і газу).

Цигилик      Бибик Я.Р., Ємбрик М.Я., Паращич В.Ф. Ц 58 Економіка підприємства (в питаннях і відповідях). Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. К.: Центр навчаль­ної літератури, 2006. - 216 с.

 

ISBN 966-364-3

 

У посібнику на основі економічної теорії, курсу економіки підприє­мства, чинних законів України і навчальної програми подано стислі відповіді на основні питання дисципліни. Метою його є навчити сту­дентів давати відповіді на поставлені запитання у відповідності з дію­чою програмою курсу та нормативними законодавчими документами в питаннях економічної діяльності в умовах переходу національної еко­номіки до ринкових економічних відносин.

У друге видання внесені поправки, підрозділ «Стратегія і контролінг в системі управління підприємством», а також виправлено помилки.

Для викладачів і студентів економічних факультетів вищих на­вчальних закладів (молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів), учнів середніх шкіл та середніх спеціальних закладів еконо­мічного спрямування.

 

ISBN 966-364-        © Цигилик      Бибик Я.Р.,

Ємбрик М.Я., Паращич В.Ф., 2006 © Центр навчальної літератури, 2006.