Материал: Економіка підприємства (в запитаннях і відповідях) - Навчальний посібник (Циглик І.І.)


ЛІтература

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV.

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб -підприємців" від 15 травня 2003 року №755-IV.

Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року № 697-XII (з пода­льшими змінами і доповненнями).

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 року №283/97-ВР із змінами і доповненнями, в т.ч. внесени­ми Законом України від 24.12.2002 року № 349IV.

Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 22.09.1991 року

№1560-XII.

Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 року

№40-IV.

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або ви­знання його банкрутом" від 14.05.1992 №2343-XII (з подальшими змі­нами і доповненнями).

"Методические рекомендации по формированию себестоимости проду­кции (работ, услуг) в промышленности", утвержденные Приказом Гос-компромполитики Украины от 02.02.2001 г. № 47. Харьков, ООО Центр "Консульт", 2001. 218 с.

Національні стандарти. Регістри бухгалтерського обліку. - К.: Бухгал­терія. Бліц-інформ, 2001, № 5.

Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. Навч. по­сібник. Львів: В-во "Сполом". 1998. 212 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. редакцією С.Ф. Покропив-ного. Вид. 2-ге перероблене та доповнене. К.: КНЕУ, 2000. 528 с.

Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного ви­вчення. дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Кли­менко та ін. К.: КНЕУ, 2000. 248 с.

13.       Цигилик І.І., Бибик Я.Р., Ємбрик М.Я., Паращич В.Ф. Економіка підприємства (в запитаннях і відповідях). Івано-Франківськ: По- лум'я, 2003. 212 с.

Мних Е.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприєм­стві: Навч. посібник. Львів: Світ, 1998. 228 с.

Р. Кембел Макконел, Стенлі Л. Брю. Економікс. Т.1. М.: Республіка,

1992. 642 с.

Самуельсон П. Економіка (пер. з англ.) Львів: Світ, 1993. 493 с.

Мочерний С.В. Бізнес від "А" до "Я". - Львів: Світ, 1993. 200 с.

Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки. Тернопіль: Астон, 1998. 368 с.

Економіка підприємств харчової промисловості: Підручник / За заг. ред. А.О.Заїнчковського К.: Урожай, 1998. 272 с.

Ю.Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. Новосибирск: Наука, 1992. 796 с.

21.       Мескон М.Х., Хедоури Ф., Альберт М. Основы менеджмента. Пер. с англ. М.: Дело, 1992. 700 с.

22.       Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. Пер. з англ. - К.: Основи, 1993. 383 с. 23.Витвицький Я.С., Витвицька У.Я., Данилюк М.О., Устенко А.О., Цигилик І.І. Економіка підприємства. Навч. посібник /За ред. Я.С. Витвиць-кого Івано-Франківськ: Полум'я, 2001. 320 с.

Цигилик І.І. Економіка підприємства (навч.-метод. посібник). Івано-Франківськ: Полум'я, 2001.

Цигилик Бибик Я.Р. Економіка підприємства (опорний конспект у схемах, формулах і таблицях): Наук. видання. Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002. - 104 с.

26.       Цигилик І.І. Робоча програма (методичний комплекс) з курсу "Еко- номіка підприємства". Івано-Франківськ: Полум'я, 2001.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Цигилик       Бибик Я.Р., Ємбрик М.Я., Паращич В.Ф.

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

(в запитаннях і відповідях)

Навчальний посібник

 

Керівник видавничих проектів Б.А.Сладкевич

Редактор Л.І. Єросова Комп'ютерний набір і верстка ІВ. Марченко Дизайн обкладинки БВ. Борисов

 

Підписано до друку 09.06.2006. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 13,5.

 

Видавництво "Центр навчальної літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

 

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006