Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Розділі 1 економІчнІ основи функцІонування пІдприЄмства в системІ ринкових вІдносин
Читать: 1.1. підприємство, його основні ознаки та принципи функціонування
Читать: 1.2 організаційно-економічні особливості функціонування різних видів підприємств
Читать: 1.3. зовнішнє середовище функціонування підприємства
Читать: 1.4. державне регулювання діяльності підприємств
Читать: 1.5. теми рефератів
Читать: Tema 2. економІчне обҐрунтування виробничоЇ програми пІдприЄмства
Читать: 2.1. виробнича програма підприємства та її показники
Читать: 2.2 обґрунтування виробничої програми
Читать: Розділ 2 ресурсне забезпечення пІдприЄмства
Читать: Тема 3. основнІ фонди пІдприЄмства та пІд­вищення ефективностІ Їх використання
Читать: 3.1. поняття та склад основних фондів підприємства
Читать: 3.2. форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства
Читать: 3.3 знос та амортизації основних фондів
Читать: 3.4 відтворення основних фондів
Читать: 3.5. показники використання основних фондів
Читать: 3.6. виробнича потужність підприємства та методи її визначення
Читать: Tema 4. нематерІальнІ ресурси та активи пІдприЄмства
Читать: 4.1. нематеріальні ресурси підприємства
Читать: 4.2. нематеріальні активи підприємства
Читать: Tema 5. ІнвестицІЇ на пІдприЄмствІ : формування, використання, ефективнІсть
Читать: 5.1. сутність інвестицій, їх класифікація
Читать: 5.2. обчислення обсягу капіталовкладень
Читать: 5.3. оцінка економічної ефективності інвестицій та інвестиційних проектів
Читать: Tema 6. оборотнІ кошти пІдприЄмства
Читать: 6.1. поняття оборотних фондів та оборотних коштів підприємства
Читать: 6.2. показники використання оборотних коштів підприємства
Читать: 6.3. нормування оборотних коштів
Читать: Tema 7. персонал пІдприЄмства
Читать: 7.1. персонал підприємства, його класифікація
Читать: 7.2 продуктивність праці та її планування
Читать: 7.3. чинники підвищення продуктивності праці
Читать: 7.4. нормування праці та планування чисельності працівників на підприємстві
Читать: Тема 8. оплата працІ на пІдприЄмствІ
Читать: 8.1. поняття та види заробітної платні
Читать: 8.2 організація оплати праці
Читать: 8.3 форми оплати праці
Читать: Розділ з результати та ефективнІсть виробництва
Читать: Тема 9. витрати виробництва та собІвартІсть продукцІЇ
Читать: 9.1. поняття витрат та собівартості продукції
Читать: 9.2 класифікація поточних витрат підприємства
Читать: 9.3 методи визначення собівартості продукції
Читать: 9.4. калькуляція собівартості
Читать: Tema 10. доход, прибуток та рентабельнІсть пІдприЄмства
Читать: 10.1. економічна сутність доходу підприємства
Читать: 10.2 рентабельність підприємства
Читать: Tema 11. ефективнІсть та конкурентоспроможнІсть пІдприЄмства
Читать: 11.1. сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва
Читать: 11.2. конкурентоспроможність підприємства
Читать: Завдання для самостІйноЇ         І роботи студентІв
Читать: ВикористаноЇ лІтератури