Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


ad300*250

10.1. економічна сутність доходу підприємства

 

Доход є виручкою підприємства від реалізації продукції, послуг та вико­нання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору.

 

свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, ін­шими технічними, функціональними характе­ристиками та властивостями

 

створює основу для самофінансування підприємства за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з виробництва та реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов'язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку

Доходність підприємства є одним із найголовніших показни­ків, які відображають його фінансовий стан. Такий показник ві­дображує мету підприємницької діяльності.

 

Доходи підприємства —

джерело розвитку його ді­яльності, що забезпечує:

 

виплату податкових пла­тежів, що пов'язані зі здій­сненням діяльності

 

Види доходів підприємства

 

За

 

доходи від звичайної діяльності;

надзвичайні доходи

 

 

 

 

За видом діяльності

 

доходи від виробничої діяльності;

доходи від посередницької та торгове­льної діяльності;

доходи від інвестиційної діяльності;

доходи від фінансової діяльності;

доходи від іншої діяльності

 

 

 

За повнотою

в^б^аТння

 

бухгалтерські доходи;

приховані доходи

 

 

Валовий доход => це загальна сума доходу, що отримує підп­риємство від всіх видів діяльності у грошовій, матеріальній і не­матеріальній формах як на території України, так і за її межами, за певний проміжок часу.

Чистий доход => є різницею між доходами від реалізації про­дукції та обов'язковими платежами, що входять до ціни товару.

Необхідний доход => доход, який дозволяє підприємству фі­нансувати всі заплановані поточні витрати, обов'язкові платежі та отримати цільовий прибуток.

Можливий доход => це доход, який може отримати підприєм­ство при наявних виробничих потужностях, можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон'юнктурі ринку.

 

Джерела отримання доходів

 

1. Операційні доходи

£

 

1.1. від реалізації продукції, робіт, послуг 1.2. інші операційні доходи

 

 

 

від реалізації готової продукції, напівфабрикатів;

від реалізації товарів;

від реалізації робіт, послуг

 

від реалізації іноземної валюти;

від реалізації інших оборотних активів;

від операційної оренди активів;

від операційної курсової різниці;

одержані штрафи, пені;

відшкодування раніше списаних активів;

від списання кредиторської заборгова­ності;

одержані гранти та субсидії;

інші доходи від операційної діяльності

 

 

 

 

2. Доходи від фінансових операцій

 

від інвестицій в асоційовані підприємства;

від спільної діяльності;

від інвестицій у дочірні підприємства;

дивіденди одержані;

відсотки одержані;

інші доходи від фінансових операцій

 

Подпись:  від реалізації фінансових інвестицій;

від реалізації необоротних активів;

від реалізації майнових комплексів;

від реалізації неопераційної курсової рі­зниці;

від реалізації безоплатно одержаних ак­тивів;

інші доходи від звичайної діяльності

 

Подпись: збитків від надзвичай-Ч

4. Надзвичайні доходи

відшкодування них подій

— інші надзвичайні доходи

> основна стратегічна мета підприємства

 

основна умова функціонування підприємств в ринковій економіці

 

Подпись:

 

основне фінансове джерело розвитку підприємства, науко­во-технічного удосконалення його матеріальної бази та продукції, усіх форм інвестування

 

^ джерело сплати податків

 

основний результативний показник діяльності підприємс 

економічний показник, який об'єднує інтереси держави, підприємства, господарюючих суб'єктів, працівника та власника

 

кінцевий результат діяльності підприємства, його отри­мання — обов'язкова умова розширеного відтворення під­приємства, забезпечення самофінансування та укріплення його конкурентоспроможності на ринку.

 

Розподільна   <^ <

1

/,          „       Функції     ,        ^       ^ . <>==2    прибутку   2==>> Ощтчш

 

Стимулююча

Класифікація прибутку підприємства

 

Види прибутку

 

За видом діяльності

— прибуток від звичайної (операційної, фінансової та інвестиційної) діяльності

 

прибуток від надзвичайних подій

 

— валовий прибуток:

Пв = ВР ПДВ АЗ Вв,

де ВР — виручка від реалізації продукції підприєм­ства; Вв — виробнича собівартість реалізованої продукції; АЗ — акцизний збір; ПДВ — податок на додану вартість.

— прибуток від операційної діяльності:

По = Пв + Доп.ін АВ Вз Воп.ін,

де Допін — інші операційні доходи; АВ — адмініст­ративні витрати; ВЗ — витрати на збут; Вопін — ін­ші операційні витрати.

— прибуток від звичайної діяльності до оподатку­вання:

Пзо = По + Дк + Дф + Дін Вф Вк Він,

де Дк — доход від участі в капіталі; Дф — інші фі­нансові доходи; Дін — інші доходи; Вф — фінансові витрати; Вк — втрати від участі в капіталі; Він — інші витрати.

прибуток від звичайної діяльності: Пз = Пзо ПП

— чистий прибуток:

ЧП = ПЗ +НП НЗ ПНП,

НП — надзвичайний прибуток; НЗ — надзвичайний збиток; ПНП — податок на надзвичайний прибуток.

 

прибуток від основної (операційної діяльності)

 

За джерелами]— формування

прибуток від фінансової діяльності

прибуток від інвестиційної діяльності

 

інший прибуток

Залежно від мети визначення

бухгалтерський прибуток

економічний прибуток

 

прибуток як об'єкт оподаткування

 

За методи­кою оцінки

номінальний прибуток

реальний прибуток

 

 

 

мінімальний прибуток

 

Залежно

від розмірів

цільовий прибуток

 

максимальний прибуток

 

 

Фактори, які впливають на прибуток підприємства             ї          

Внутрішні — фактори, які за­лежать, від діяльності окремого підприємства

£

1

 

інфляційні проце­си;

законодавство;

політика;

науково-технічний та соціальний розви­ток регіону;

політика оподатку­вання та ін.

I

Фактори безпо­середнього впливу

обсяг продукції, що випускається;

собівартість ви­робництва;

ціна продукції, що реалізується;

найменування (асортимент) про­дукції, що випуска­ється

інші

Фактори опосе­редкованого впливу

післяпродажний сервіс;

збільшення або зниження зносу ос­новних виробничих фондів;

реклама;

співвідношення власного та залуче­ного капіталу та ін.

 

adauto