Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


ad300*250

1.4. державне регулювання діяльності підприємств

 

І—

             Напрями державного регулювання

 

Податкове ре­гулювання

Визначення переліку податків та інших обов'язкових платежів, розмірів та поряд­ку їх сплати

 

 

 

Грошово-кредитне регу­лювання

Регулювання грошової емісії, рівня пози­кового банківського відсотку, надання по­зик, випуск цінних паперів, вплив на гро­шові потоки та накопичення суб'єктів господарювання

 

 

 

Соціальний захист

Пенсійне забезпечення, допомога інвалі­дам, дітям, страхування життя та здоров'я

 

 

 

Цінове регулювання

Встановлення державного граничного рів­ня цін або рівня прибутковості. За потре­бою компенсація збитків

 

 

 

Захист навколишнього середовища

Заходи щодо захисту природи у вигляді штрафів і санкцій по забрудненню, прове­дення природо захисних заходів

 

 

 

Бюджетне регулювання

Встановлення додаткових платежів та від­рахувань до бюджету, фінансування про­грам, спрямованих на підтримку соціаль­но-значущих підприємств, державне замовлення на виробництво соціально-значущих видів продукції

 

 

 

Регулювання умов та опла­ти праці

Розроблення державного законодавства щодо праці та зайнятості. Встановлення мінімальної заробітної плати, виплат по безробіттю

Державна реєстрація створення підприємства

Розміщення державного замовлення з гарантованим матеріально-технічним забезпеченням

 

Державний контроль за розміщенням та будівництвом

 

Державне регулювання розмірів фонду споживання

 

 

 

Зобов'язаність дотримання трудового та соціального законодавства

Введення системи прогресивного оподаткування

трудових доходів

 

 

 

Антимонопольний контроль

 

Диференціація умов оподаткування за окремими видами діяльності

 

Зобов'язаність дотримання державного порядку бухгалтерського обліку та звітності

 

Регулювання експортно-імпортних та бартерних операцій

 

 

 

Контроль за екологічною безпекою підприємства

Стимулювання інвестиційної та науково-дослідної діяльності

 

Контроль за цінами та порядком ціноутворення

 

Стимулювання розвитку малих підприємств

 

Зобов'язаність дотримання державного порядку бухгалтерського обліку та звітності

 

Регулювання експортно-імпортних та бартерних операцій

1.3. Запитання для самоконтролю

Надайте характеристику підприємства як первинної ланки виробничої сфери.

Назвіть основні економічні, організаційні та юридичні ознаки підприємства.

У чому полягають економіко-правові основи функціону­вання підприємств?

Якими законодавчими актами регулюється господарська ді­яльність підприємств?

Визначте найважливіші вимоги, що пред'являються до дія­льності підприємства в сучасних умовах.

Назвіть основні розрізнювальні особливості функціонуван­ня підприємства в різних економічних системах.

За якими ознаками класифікують підприємства?

Надайте характеристику організаційно-правового механізму функціонування різних видів підприємств.

Розкрийте економічні особливості діяльності різних видів підприємств.

 

Що являє собою зовнішнє середовище підприємства? Які його основні характеристики?

Які фактори зовнішнього середовища впливають на функ­ціонування підприємства?

Надайте характеристику основних елементів зовнішнього середовища підприємства та взаємозв'язку між ними.

Надайте характеристику факторам прямого впливу.

Визначте фактори непрямого впливу на діяльність підпри­ємства.

Що являє собою державне регулювання діяльності підпри­ємства? Доведіть його доцільність чи недоцільність у ринковій економіці.

Які недоліки притаманні ринковому механізму?

Визначте форми впливу держави на економіку підприєм­ства.

Розкрийте механізм прямого державного регулювання дія­льності підприємства.

Надайте характеристику непрямого регулювання діяльності підприємств державою.

1.4. Тестовий контроль для перевірки знань

У Господарському Кодексі України визначено, що підприєм­ство — це:

а)         господарюючий суб'єкт, що має у власності, господарсько- му веденні чи оперативному керуванні відособлене майно і від- повідає щодо своїх зобов'язань цим майном;

б)         група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети;

в)         самостійний суб'єкт господарювання, створений компетен- тним органом державної влади або органом місцевого самовря- дування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробни- чої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяль- ності.

г)         організаційно-цілісна сукупність взаємодіючих структур, поєднаних для досягнення визначених цілей.

До формальних ознак підприємства не відносять:

а)         наявність печатки;

б)         ведення бухгалтерського обліку;

в)         наявність планового відділу;

г)         наявність статуту.

Підприємство, як самостійний господарюючий суб'єкт, яв­ляє собою:

а)         виробничу систему, що відокремилася в результаті суспіль- ного поділу праці і здатна самостійно чи у взаємозв'язку з інши- ми аналогічними системами задовольняти ті чи інші потреби по- тенційних споживачів;

б)         відкриту систему;

в)         складну систему, що складається з окремих елементів;

г)         усе перераховане вірно.

Яка із зазначених ознак не відповідає положенню підприєм­ства в ринковій економіці:

а)         головний мотив діяльності — одержання прибутку;

б)         розподіл відповідальності за результати діяльності між під- приємством і державою;

в)         мінімально-необхідний ступінь державного втручання в ді- яльність підприємства;

г)         повна автономія і самостійність підприємства.

Основним методом регулювання діяльності підприємств у ринковій економіці є:

а)         державне планування;

б)         директивне планування;

в)         ринкове саморегулювання;

г)         усі відповіді правильні.

Рівень відповідальності підприємств за результати своєї діяльності в ринковій економіці характеризується:

а)         повною відповідальністю, аж до особистого майна;

б)         розподілом відповідальності між підприємством і держа- вою;

в)         мінімальним ризиком господарської діяльності;

г)         усі відповіді правильні.

7. Критерієм оцінки ефективності господарської і фінансової діяльності підприємств у ринковій економіці є:

а)         ступінь виконання планових завдань;

б)         рівень рентабельності капіталу;

в)         ступінь досягнення конкурентної переваги;

г)         рівень продуктивності праці.

Відповідно до Господарського Кодексу України у складі під­приємства інші юридичні особи:

а)         можуть бути, якщо це передбачається статутом підприємства;

б)         можуть бути, якщо це передбачається чинним законодав- ством;

в)         не можуть бути.

За способом утворення та формування статутного фонду підприємства класифікують на:

а)         головні, доцірні, асоційовані, філії;

б)         унітарні, корпоративні;

в)         комерційні, некомерційні;

г)         національні, іноземні, спільні.

10.       За технологічною (територіальною) цілісністю та ступе- нем підпорядкування виділяють підприємства:

а)         головні, доцірні, асоційовані, філії;

б)         унітарні, корпоративні;

в)         великі, середні, малі;

г)         національні, іноземні, спільні.

Відповідно до Господарського Кодексу України підприєм­ства відносять до великих, середніх або малих за:

а)         площиною;

б)         формою власності;

в)         положенням на споживчому ринку;

г)         кількістю працюючих та обсягом валового доходу від реалі- зації.

Перевага, що найбільш сильно виявляється у функціону­ванні індивідуальних підприємств — це:

а)         сильний безпосередній стимул вести справи ефективно;

б)         спеціалізація в управлінні;

в)         можливість утворення капіталу в необхідному розмірі;

г)         розподіл ризику з іншими учасниками діяльності.

Основною ознакою відмінності господарських товариств є:

а)         кількість працюючих;

б)         ступінь майнової відповідальності;

в)         особливості оподатковування;

г)         термін функціонування.

Командитному товариству найбільш властива така риса, як:

а)         рівномірний розподіл ризику між засновниками;

б)         формування майна за рахунок пайових внесків засновників у грошовій і майновій формі;

в)         різний ступінь участі в управлінні товариством, що базуєть- ся на майновій відповідальності.

15.       Учасники товариства з додатковою відповідальністю мають відповідати по боргах товариства:

а)         у рамках приналежних їм внесків;

б)         солідарно усім майном;

в)         у рамках приналежних їм внесків і майном у розмірі, крат- ному внеску;

г)         у рамках приналежних їм акцій.

16.       Договірне, тривале, оплачуване володіння і використання майнового комплексу характерно для:

а)         відкритого акціонерного товариства;

б)         орендного підприємства;

в)         товариства з обмеженою відповідальністю;

г)         товариства з додатковою відповідальністю.

17. Товариства з обмеженою відповідальністю більш по­ширені, ніж товариства з повною відповідальністю в зв'язку з тим, що:

а)         засновані переважно на власній праці їхніх членів;

б)         їхнє майно формується за рахунок оренди засобів виробни- цтва;

в)         його члени несуть відповідальність у рамках вкладеного ними капіталу в статутний фонд;

г)         його члени несуть солідарну відповідальність у рамках усього власного майна.

 

18. Головна відмінність акціонерного товариства відкри­того типу від акціонерного товариства закритого типу скла­дається в:

а)         специфічності господарської діяльності;

б)         способі розміщення цінних паперів;

в)         розмірі статутного фонду;

г)         системі контролю за діяльністю.

 

19. Підприємство, майно якого є власністю трудового колек­тиву, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної чи релігійної організації, це:

а)         сімейне підприємство;

б)         приватне підприємство;

в)         орендне підприємство;

г)         колективне підприємство.

 

20. Консорціум — це:

а)         договірне об'єднання, створене з метою постійної коор- динації господарської діяльності, що не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з його учас- ників;

б)         статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і т. ін. на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців;

в)         договірне об'єднання, створене на основі об'єднання виро- бничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окре- мих повноважень централізованого регулювання діяльності кож- ного з учасників;

г)         тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети.

Зовнішньому середовищу властива:

а)         рухливість;

б)         повна інформація про всіх суб'єктів, що господарюють;

в)         конкуренція між внутрішнім і зовнішнім середовищем під- приємства;

г)         усі відповіді правильні.

Не відносяться до мікросередовища:

а)         споживачі;

б)         постачальники;

в)         конкуренти;

г)         міжнародне довкілля.

Не відносяться до макросередовища фактори:

а)         екологічні;

б)         політичні;

в)         демографічні;

г)         державні органи.

Визначені законом вимоги до діяльності підприємств, обов'язкові для виконання всіма підприємствами реалізуються через такі форми:

а)         централізованого управління підприємством;

б)         прямого державного регулювання діяльності підприєм- ства;

в)         непрямого державного регулювання діяльності підпри- ємства.

Яка з перерахованих форм державного регулювання не на­лежить до форм прямого впливу?

а)         стимулювання розвитку малих підприємств шляхом на- дання пільг під час оподатковування, одержання державних кредитів, створення фондів сприяння розвитку малих підпри- ємств;

б)         антимонопольний контроль за діяльністю підприємств;

в)         державний контроль за якістю продукції;

г)         державне регулювання правил продажу окремих видів това- рів, умов і термінів збереження і реалізації, маркірування, обміну та інше.

26. До форм непрямого державного регулювання діяльності підприємств належить:

а)         забезпечення реальної рівноправності під час найму на ро- боту та оплати праці незалежно від статі, релігії, місця прожи- вання;

б)         регламентація порядку і валюти розрахунків зі споживача- ми (без електронно-касового апарата і з ним, за національну чи іноземну валюту, без декларування джерел доходу чи з ним);

в)         регулювання експортно-імпортних і бартерних операцій пі- дприємств;

г)         антимонопольний контроль за діяльністю підприємств.

 

adauto