Материал: Економіка праці і соціально-трудові відносини - Навчальний посібник (Ковальов В.М.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Введення
Читать: Праця як сфера життЄдІяльностІ І основний фактор виробництва
Читать: 1.1. технологічний зміст праці
Читать: 1.2. суспільний характер праці як економічна категорія
Читать: ТрудовІ ресурси І трудовий потенцІал
Читать: 2.1. трудові ресурси:зміст, показники, методи виміру
Читать: 2.2. персонал підприємства
Читать: 2.3. трудовий потенціал. зміст, склад, методи визначення
Читать: 2.4 . методи економічного стимулювання ефективного використання трудового потенціалу
Читать: Система соцІально-трудових вІдносин в суспІльствІ
Читать: 3.1. особливості соціально-трудових відносин
Читать: 3.2. трудові конфлікти і методи їх вирішення
Читать: МеханІзм функцІонування 4   системи соцІально-трудових вІдносин
Читать: 4.1. фактори, що визначають розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві
Читать: 4.2. основні напрями соціального захисту і соціальні гарантії в сфері праці
Читать: 4.3. соціальне партнерство
Читать: ОрганІзацІя працІ
Читать: 5.1.   організація суспільної праці
Читать: 5.2.   організація праці на підприємстві. зміст і складові елементи
Читать: 5.3. розрахунок економічної ефективності від заходів по удосконаленню організації праці
Читать: Нормування працІ
Читать: 6.1. зміст нормування праці. його завдання і функції
Читать: 6.3. способи вивчення внутрішньозмінних затрат робочого часу
Читать: 6.4. види норм праці
Читать: 6.5. методи встановлення норм часу і виробітку в трудовому процесі
Читать: 6.6. нормування праці у виробництві
Читать: 6.7. методи встановлення норми виробітку
Читать: 6.8. якість норм праці
Читать: 6.9. нормування праці підсобних робітників, керівників, професіоналів, фахівців і технічних слу6.10. аналіз виконання норм і порядок їх перегляду
Читать: 6.11. особливості нормування праці в умовах ринкових відносин
Читать: ПолІтика доходІв  І оплати працІ
Читать: 7.2. теоретичні передумови визначення соціально-економічного рівня заробітної плати
Читать: 7.3. зміст заробітної плати і її функції
Читать: 7.4. тарифна система
Читать: 7.5. форми і системи оплати праці
Читать: 7.6. оплата праці в управлінні виробництвом
Читать: 7.7. системи преміювання
Читать: 7.8. методи розподілу колективної премії в бригадах
Читать: 7.9. структура заробітної плати і планування її рівня
Читать: 7.10. мотивація трудової діяльності
Читать: 7.11. сучасні теорії мотивації
Читать: 7.12. досвід розвинутих країн в організації стимулювання праці
Читать: 7.13. державне і ринкове регулювання заробітної плати
Читать: ЕфективнІсть І продуктивнІсть працІ, ЇЇ планування
Читать: 8.1. зміст і критерії оцінки ефективності праці
Читать: 8.2. продуктивність праці і методи її виміру
Читать: 8.3. резерви і фактори підвищення продуктивності праці
Читать: Ринок працІ
Читать: 9.1. зміст і структура ринку праці
Читать: 9.2. зайнятість на ринку праці: зміст і форми
Читать: 9.3. сегменти ринку праці
Читать: 9.4. попит та пропозиція на ринку праці
Читать: 9.5. безробіття
Читать: 9.6. державна політика у сфері зайнятості
Читать: 9.7. міграція населення
Читать: 9.8. проблеми зайнятості населення і безробіття в україні
Читать: АналІз, звІтнІсть та аудит у сферІ працІ
Читать: 10.1. трудові показники та їх елементи
Читать: 10.2. звітність та аудит у сфері праці
Читать: СоцІально-трудовоЇ сфери як Інструмент регулювання й удосконалення соцІально-трудових вІдносин
Читать: 11.1. дослідження соціально-економічних відносин у сфері праці. зміст, цілі, завдання
Читать: 11.2. особливості методів вирішення соціально-економічних проблем праці в ринкових умовах
Читать: 11.3. державне регулювання соціально-трудових відносин та їх удосконалення
Читать: МІжнародний досвІд регулювання соцІально-трудових вІдносин
Читать: 12.1. міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин в україн12.2. міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин
Читать: Література