Материал: Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження - Навчальний посібник (Самохвалов В.С.)


Передмова

Даний навчальний посібник призначений дати майбутнім фахівцям у га­лузі енергетики повне уявлення про можливості використання вторинних енергетичних ресурсів і виявлення резервів економії палива за рахунок їх за­стосування на підприємствах суднобудівної галузі. Запропоновано економіч­ну ефективність заходів з енергозбереження оцінювати економічними показ­никами, які враховують вплив цих заходів на навколишнє середовище. Таким чином, у навчальному посібнику використаний системний підхід при розгля­ді питань, пов'язаних з використанням вторинних енергетичних ресурсів та впровадженням енергозберігаючих заходів.

Навчальний посібник розроблений із метою встановлення єдиного під­ходу при розробці заходів щодо зменшення виходу вторинних енергоресурсів (ВЕР), збільшення їх використання і виявлення резервів економії палива на промислових підприємствах суднобудівної галузі.

Призначений у першу чергу для студентів напрямку «Енергетика», на­вчальний посібник буде корисним для студентів таких спеціальностей як: «Теплоенергетика» зі спеціалізаціями «Промислова та комунальна енергети­ка», «Енергозбереження», «Енергоаудит», «Суднові енергетичні установки та устаткування», які в більшій чи меншій мірі пов'язані з теорією та практикою використання вторинних ресурсів та енергозбереженням.

Матеріали навчального посібника систематизовано таким чином, щоб читачу було легше орієнтуватися при самостійному вивченні дисципліни. Цьому ж сприяють і контрольні питання та приклади розрахунків, наведені після кожної теми.

Це особливо зручно для самоконтролю студентів заочної та дистанційної форм навчання при вивченні цієї дисципліни.

Автор вдячний рецензентам: доктору технічних наук, професору, завіду­вачу кафедри «Експлуатація суден та морських споруд» Севастопольського національного технічного університету Федоровському Константину Юрійо­вичу, доктору технічних наук, професору кафедри «Енергетики та електроте­хніки» Херсонського національного технічного університету Марончуку Іго­рю Євгеновичу за цінні поради та зауваження, більшість з яких ураховано в остаточній редакції навчального посібника.

Особливу вдячність автор висловлює співробітникам Національного уні­верситету кораблебудування професорам: В.П. Шостаку і Б.В. Димо, а також кандидату технічних наук, доценту О.А. Єпіфанову за цінні зауваження та рекомендації під час редагування навчального посібника.

В основу навчального посібника покладені керівні технічні матеріали і методичні положення з розрахунку обладнання, комплектуючого схеми ви­користання вторинних енергетичних ресурсів стосовно суднобудівної галузі, отримані автором спільно з кандидатами технічних наук В.М. Мальченко та В.А. Мірошниченко під час виконання держбюджетних та господарчо-договірних науково-дослідних робіт.

 

з

Ничто так однозначно полно и гло­бально не характеризует силу и процве­тание государства, как корабль, во всей красе, со всеми своими изысками конс­трукции, последними достижениями всех отраслей, всех «прикладных» наук, техническими характеристиками, пре­восходящими все, что было и есть до него...

Энциклопедия кораблей