Материал: Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження - Навчальний посібник (Самохвалов В.С.)


11.3. активна економія енергії

Активна економія енергії застосовується до діючого енергетичного та енергоспоживаючого обладнання й досягається за рахунок запрограмованого управління опаленням і кондиціонуванням повітрям. Запрограмоване управ­ління опаленням і кондиціонуванням повітря — автоматичне управління сис­темою опалення та кондиціонування повітря в будівлі у відповідності до про­грами, яка заздалегідь розроблена таким чином, щоб люди в приміщенні знаходилися в необхідних комфортних умовах при мінімальних енергетичних затратах, а під час відсутності людей у приміщенні навантаження на установ­ки із опалення і кондиціонування повітря автоматично знижувалися.

Активна економія енергії також може досягатися за допомогою додатко­вих елементів обладнання, яке використовує вторинну сировину, а також ути­

лізує ВЕР на діючому енергетичному й енергоспоживаючому обладнанні. Прикладами цього є:

регенерація енергії — використання залишкової енергії після завершення конкретного процесу в тому ж самому або іншому процесі;

регенерація викидної теплоти — утилізація тієї частини теплоти, яка була вироблена для конкретного процесу, але не була використана в ньому, зали­шилася при цьому корисною теплотою;

регенерація механічної енергії — перетворення в корисну форму енергії невикористаної частини механічної енергії, тобто тієї її частини, яка без при­йняття спеціальних заходів була б втрачена. Прикладом регенерації механіч­ної енергії є установка на магістральних газопроводах і розподільчих газових мережах турбодетандерів замість редукційних клапанів.

Одним із найпоширеніших пристроїв, за допомогою яких здійснюється активна економія енергії, є теплообмінний апарат — вид обладнання, при­значений для передачі теплоти від середовища з більш високою температурою (гріюче тіло — теплоносій) до середовища з більш низькою температурою (ті­ло, яке нагрівається). Теплообмінники поділяються на рекуперативні, регене­ративні і змішуючі.

Приклади активної економії енергії розглянуто в першій частині навчаль­ного посібника.

При цьому доцільно скористатися [4], в якому наведені методи визна­чення економічної ефективності заходів із енергозбереження.

 

Контрольні питання

Що таке енергозбереження?

Основні принципи державної політики енергозбереження.

Стимулювання енергозберігаючих заходів.

Що таке енергозберігаюча технологія?

Що таке пасивна економія енергії?

Якими засобами досягається активна економія енергії.