Материал: Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження - Навчальний посібник (Самохвалов В.С.)


Висновки

В умовах нерозвинутості ринкової інфраструктури та економічної неста­більності норми споживання ПЕР не піддаються якій-небудь важливій станда­ртизації чи уніфікації. Вони можуть носити лише тимчасовий характер, визна­чаючись перш за все технологічними особливостями і технічним станом конкретного об'єкта.

При цьому важливу роль має стратегія енергозбереження, механізмом практичної реалізації якої є:

на конкретному підприємстві проводиться енергоаудит із визначенням комплексу енергозберігаючих заходів, навіть до забезпечуючих гіпотетичний вихід на рівень світових стандартів;

із них належать оперативному введенню силами підприємства режимні і в цілому малозатратні технічні рішення, а також ті, окупленість яких забез­печується на умовах банківського кредиту. Це служить для встановлення тим­часових норм споживання ПЕР;

відповідно до своєї неекономічності підприємство кредитує банк, стру­ктури Держенергозбереження України в розмірі, наприклад, до 10 \% вартості споживаних ПЕР. Введення критерію неекономічності, як і призначення раці­ональної відсоткової ставки вказаного кредиту, не викликає труднощів;

акумулюючі фінансові ресурси в тісному контакті з облдержінспекція-ми із енергозбереження, а також профільними організаціями використовують­ся частіше за все на глобальні проекти напрямку, що розглядається, пріорите­тними з точки зору комерційної вигоди;

підприємство має право в будь-який час отримати в банку накопичені кошти і використати їх винятково на заплановані заходи із енергозбереження. За неефективність їх реалізації передбачаються штрафи, що стягуються також за кредитною схемою, але з меншою відсотковою ставкою.

 

Контрольні питання

Забезпеченість України власними енергетичними ресурсами.

Стратегія короткострокових і довготривалих заходів із енергозбере­ження.

Сутність енергоефективних систем управління.

Що таке енергетичний аудит?

Що таке енергетичний менеджмент?

Паливно-енергетичний баланс підприємства.

Нові технології енергозбереження.

Роль нетрадиційної енергетики в енергозбереженні.

 

Шляхи реалізації енергозбереження при забезпеченні мікроклімату приміщень.

Зв'язок енергозбереження з екологічними явищами.

Поняття про норми енергоспоживання.

Концептуальні положення норм енергозбереження.

Критерії, які покладено в основу норм енергоспоживання.

Рекомендована література до II частини

Аракелов В.Е., Кремер А.И. Методические вопросы экономии энергоре­сурсов. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 192 с.

Аркадьев В.Ю. Стратегія управління енерговикористанням в Україні / Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. — 2001.№ 1 (8). — С. 97-104.

Ванников В.В. Экономика предприятия морского транспорта: Ученик для вузов водного транспорта. — Одеса: РИЦ ХЭТК Моряк: ОКФА, 1999. — 352 с.

ДСТУ 2155-93. Держстандарт України. Енергозбереження. Методи ви­значення економічної ефективності заходів по енергозбереженню. — 1994. — 20 с.

ДСТУ 2420-94. Енергоощадливість. Терміни та визначення;

Енергетичні розрахункитехнічних систем: довідковий посібник / під ре­дакцією А.А.Долинського. — К. 1991.

Закон України «Про енергозбереження».

КовалкоМ.П. Енергозбереження — досвід, проблеми, перспективи / держкоменергозбереження України. — К., 1997.

Лисочкіна Т.В. Джерела фінансування і оцінка ефективності проектів в енергетиці // Електричні станції. — 1995.№ 11. — с. 31-34.

Находов В.Ф. Оцінка порівняльної ефективності використання ТЕР як основа енергозбереження/Ефективність систем електроенергетики: Ма­теріали міжнародної науково-практичної конференції. — К., 1996. — Ч. І. — с. 32-33.

Процессы и аппараты пищевых производств / Николаев А.П. и др.. Примеры и задачи. 1992 г.

Руденко Л.И., Скляр В.Я., Хан В.Е. Очистка сточных вод спецпрачечных от радіоактивного загрязнения / Экотехнологии и ресурсосбережение,

2001. — № 1. — с. 33-36.

ТорчинськийЯ.М. Нормування витрат газу для опалювальних котелень.-Л., 1991.

Цвиклис В.С., Смагин Д.Н., Самохвалов В.С. Определение экономичес­кой эффективности системы утилизации вентиляционных выбросов на судах / Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и

системы. — 2001. — № 1 (8). — с. 153-155.