Материал: Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження - Навчальний посібник (Самохвалов В.С.)


ЗмІст

ПЕРЕДМОВА           3

ВІД АВТОРА            4

ЧАСТИНА І. ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ    5

Глава 1. Загальні відомості про вторинні енергоресурси            5

Схеми комплексного використання ВЕР  7

Напрямки використання ВЕР         11

Загальні вказівки щодо складання і розрахунку схем використання ВЕР... 14 Контрольні питання 15

Глава 2. Розрахунок рекуператорів            16

Розрахунок економії палива            18

Тепловий розрахунок рекуператора           21

Аеродинамічний розрахунок          33

Особливості теплового й аеродинамічного розрахунку голчастих

рекуператорів            35

Контрольні питання 43

Глава 3. Зниження виходу ВЕР      44

Установка повітропідігрівників котельних установок    44

Установка водяних економайзерів 46

Контрольні питання 49

Глава 4. Утилізація теплоти стисненого повітря  50

Тепловий розрахунок утилізатора  50

Аеродинамічний розрахунок утилізатора теплоти           51

Підігрів стисненого повітря перед споживачем   52

Контрольні питання 55

Глава 5. Використання відхідних газів котлів і печей     56

Вироблення пари в котлах-утилізаторах   56

Використання відхідних газів котлів і печей для підігріву води в контактному економайзері  57

Розрахунок контактного економайзера     58

Контрольні питання 61

Глава 6. Утилізація теплоти відпрацьованої і вторинної пари та конденсату.. 62

Використання відпрацьованої пари після пресів і молотів         62

Плівкові перемішуючі підігрівачі   63

Струминні перемішуючі підігрівачі           63

Пароструминні компресори (термокомпресори)  65

Пароводяні акумулятори     66

Сепаратори    70

Контрольні питання 71

Глава 7. Використання теплоти вентиляційних викидів для підігріву припливного повітря           72

Обертові регенеративні теплообмінники  72

Розрахунок обертового регенеративного теплообмінника         75

Використання теплообмінників із проміжним теплоносієм       88

Пластинчаті теплообмінники з розвинутою поверхнею теплообміну   94

Теплообмінники з теплових труб (TT)       96

Використання охолодної води устаткування для підігріву припливного

повітря           101

Контрольні питання 110

Глава 8. Використання низькопотенційної теплоти в теплонасосних і абсорбційних установках    111

Теплонасосні установки      111

Абсорбційні холодильні установки            115

Контрольні питання 117

Глава 9. Використання горючих відходів  118

Спалювання твердих горючих відходів     166

Розрахунок процесу сушіння димовими газами   122

Спалювання рідких горючих відходів       124

Допалювання пари розчинників     125

Контрольні питання 127

Глава 10. Використання силових ВЕР       128

Способи випробовування СЕС       128

Методи по створенню навантажень СЕС  129

Контрольні питання 131

Рекомендована література для І частини   132

ЧАСТИНА ІІ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ     135

Глава 11. Загальні питання енергозбереження      135

Загальні терміни енергозбереження           135

Пасивна економія електроенергіії  137

Активна економія електроенергіії  141

Контрольні питання 142

Глава 12. Закон України «Про енергозбереження»          143

Контрольні питання 145

Глава13. Визначення економічної ефективності енергозберігаючих заходів...146

Економічна ефективність заходів із енергозбереження   146

Застосування енергетичного менеджменту при оцінці використання ВЕР      152

Економічна ефективність заміни енергетичного устаткування  155

Контрольні питання 159

Глава 14. Стратегія енергозбереження       160

Стратегія управління енерговикористанням         160

Енергозбереження як фактор поліпшення екологічної ситуації 165

Норми споживання ПЕР і стратегія енергозбереження   168

Контрольні питання 174

Рекомендована література до ІІ частини   175

ДОТАТКИ     177

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Віктор Сергійович САМОХВАЛОВ

 

ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

Навчальний посібник

 

Керівник видавничих проектів Б.А.Сладкевич Друкується в авторській редакції

 

Підписано до друку 20.05.2008. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 12,6. Наклад 500 прим.

 

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006