Материал: Фахова українська мова - Навчальний посібник (Васенко Л.А.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: ЗмІст
Читать: РоздІл 1 науковий стиль украЇнськоЇ лІтературноЇ мови
Читать: 1. місце української мови серед мов світу
Читать: 2. поняття «стиль»
Читать: 3.      підстилі наукового стилю
Читать: 4.      стандартні звороти наукового стилю
Читать: 5. найуживаніші слова наукового стилю сучасної української мови
Читать: 6. види оброблення науково-технічної інформації
Читать: РоздІл 2 термІнологІчне планування як складова частина мовного планування
Читать: Поняття «мова без статусу»
Читать: Поняття «мова зі статусом»
Читать: Поняття «термінологічне планування»
Читать: РоздІл 3 предмет та основнІ категорІЇ термІнознавства
Читать: 1. поняття «термінознавство»
Читать: 2. проблема визначення поняття «термін»
Читать: З.поняття «дефініція»
Читать: 4. поняття «терміноїд»
Читать: 5. поняття «термінологізація»
Читать: Поняття «детермінологізація»
Читать: Вимоги до термінів
Читать: 8. структура термінів
Читать: 9.. поняття «термінологія»
Читать: 10. поняття «терміносистема»
Читать: РоздІл 4 створення нових термІнІв
Читать: Проблема пошуку терміна для позначення нового поняття
Читать: Побудова термінів шляхом використання внутрішніх ресурсів мови
Читать: Побудова термінів шляхом запозичення з інших мов
Читать: 4. шляхи термінологічних запозичень
Читать: 5. Інтернаціональне та національне в термінотворчому процесі
Читать: РоздІл 5 особливостІ науково-технІчного перекладу
Читать: 1. поняття «переклад» і «перекладання»
Читать: 2. форми та види перекладання / перекладу
Читать: 3. науково-технічне перекладання
Читать: 4. науково-технічний переклад
Читать: Лексичні труднощі перекладання
Читать: РоздІл 6 термІнологІчнІ словники украЇнськоЇ мови
Читать: 1. поняття «лексикографія» та «термінографія»
Читать: 2. особливості термінологічних словників
Читать: 3.      класифікація термінологічних словників за призначенням
Читать: 4.      систематизовані словники (класифікатори, рубрика- тори, частотні словники та словники т3. практичні цілі процесу перекладання науково-технічної інформації
Читать: Додаток 1 росІйсько-украЇнський науково-технІчний словник
Читать: Додаток 2 значення основних елементІв словобудування (термІноелементІв)
Читать: ЛІтература