Материал: Фінансове право - Навчальний посібник (Веприняк Д.М.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: 1. програма дисциплІни
Читать: 1.1. пояснювальна записка
Читать: 1.2. тематичний план*
Читать: 1.3. лекцІйнІ заняття, Їх тематика та обсяг
Читать: 1.4. змІст дисциплІни
Читать: 2. методичнІ поради з вивчення дисциплІни
Читать: Тема 1. фінансова діяльність держави
Читать: Тема 2. фінансове право та його ознаки
Читать: Тема 3. правові основи фінансового контролю та фінансової звітності
Читать: Тема 4. бюджетне право і бюджетний процес в україні
Читать: Тема 5. правове регулювання державних доходів та видатків. податкове законодавство україни
Читать: Тема 6. правові основи державного кредиту
Читать: Тема 7. правові основи страхування
Читать: Тема 8. правові основи банківської діяльності
Читать: Тема 9. правове регулювання кошторисно-бюджетного фінансування
Читать: Тема 10. правове регулювання грошового обігу
Читать: 3. плани семІнарських занять
Читать: 4. самостІйна робота студентІв пІд керІвництвом викладача
Читать: 5. рейтингова система оцІнювання набутих студентом знань та вмІнь
Читать: 6. методичнІ вказІвки до самостІйноЇ роботи
Читать: 7. контрольнІ питання для самостІйноЇ роботи
Читать: 8. тематика контрольних робІт для студентів заочної форми навчання:
Читать: 9. тематика рефератІв
Читать: 10. тестовІ завдання
Читать: ВІдповІдІ на тести
Читать: 11. питання до Іспиту
Читать: 12. рекомендована лІтература
Читать: 13. словник термІнІв