Материал: Фінансовий ринок -Навчальний посібник (Еш С.М.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Розділ І. основнІ теоретичнІ положення дисциплІни «фІнансовий ринок»
Читать: Тема фІнансовий ринок: сутнІсть, функцІЇ та роль в економІцІ
Читать: 1. сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення
Читать: 2. принципи та функції фінансового ринку
Читать: 3. структура фінансового ринку
Читать: 4. класифікація фінансових ринків
Читать: 5. фінансові активи та фінансові інструменти
Читать: Тема  регулювання фінансового ринку
Читать: 1. сутність регулювання фінансового ринку: принципи, напрями, рівні та форми регулювання
Читать: 2. державне регулювання фінансового ринку україни: сутність, сфери та важелі регулювання
Читать: 3. внутрішнє регулювання фінансового ринку
Читать: 4. міжнародні норми банківського регулювання та нагляду
Читать: 5. регулювання фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою
Читать: Тема фінансові посередники
Читать: 1. сутність фінансових посередників та їх функції
Читать: 3. небанківські фінансово-кредитні інститути
Читать: 4. контрактні фінансові інститути
Читать: 5. посередники депозитарно-клірингової системи
Читать: Тема фінансові ризики. розвиток теорій ризику.
Читать: 1. ціноутворення на фінансовому ринку
Читать: 2. майбутня та поточна вартість фінансових інструментів
Читать: 3. фінансові ризики
Читать: 4. розвиток теорій ризику
Читать: Тема валютний ринок
Читать: 1. становлення національної та світової валютних систем
Читать: 3. основні форми кредитних відносин
Читать: 4. кредитні рейтинги
Читать: Тема  ринок похідних фінансових тема інструментів
Читать: 1. особливості розвитку ринку похідних цінних паперів
Читать: 2. Історія виникнення та розвитку ринку строкових угод
Читать: 3. характеристика основних похідних фінансових інструментів
Читать: 4. створення ринку «синтетичних» цінних паперів
Читать: Тема фондовий ринок
Читать: 1. загальна характеристика фондового ринку
Читать: 2. ознаки класифікації фондового ринку
Читать: 3. учасники фондового ринку та їх професійна діяльність
Читать: 4. основні операції фондового ринку
Читать: Тема цінні папери як головний тема    інструмент фінансового ринку
Читать: 1. сутність цінних паперів і їх місце на фінансовому ринку
Читать: 2. характеристика акцій та механізм їх функціонування
Читать: 3. облігації, їх види та роль в економіці
Читать: 4. роль інвестиційних сертифікатів і приватизаційних паперів у функціонуванні фінансового ринку
Читать: 5. формування портфеля цінних паперів
Читать: Тема фондова біржа та біржові операції
Читать: 1. сутність фондової біржі, її види та функції
Читать: 2. правила фондової біржі
Читать: 3. сутність біржового ринку
Читать: 4. біржові фондові індекси
Читать: 5. рейтинги фондового ринку
Читать: Розділ ii. тести, завдання І задачІ для семІнарських І практичних занять
Читать: Розділ iii. методичне забезпечення для самостІйноЇ роботи
Читать: Словник термІнІв з курсу «фІнансовий ринок»
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури
Читать: Предметний покажчик
Читать: МовнІ скорочення