Материал: Фінансові системи зарубіжних країн - Навчальний посібник (Миргородська Л.О.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Частина 1 загальна характеристика фІнансових систем зарубІжних краЇн
Читать: Розділ 1 поняття, класифІкацІя та склад фІнансових систем
Читать: 1.1. поняття та підходи до визначення фінансової системи
Читать: 1.2. структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн
Читать: 1.3. загальна характеристика окремих ланок фінансової системи
Читать: 1.4. взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у світовій економіці
Читать: Розділ 2 органІзацІйнІ засади бюджетного устрою в зарубІжних краЇнах
Читать: 2.1. керування фінансами в зарубіжних країнах
Читать: 2.2. бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація
Читать: 2.3. структура доходів та витрат державного бюджету
Читать: 2.4. бюджетний процес і бюджетний рік у зарубіжних країнах
Читать: 2.5. організація казначейської системи виконання бюджету
Читать: Розділ 3 мІсцевІ бюджети І мІжбюджетнІ вІдносини в зарубІжних краЇнах
Читать: 3.1. правові та організаційні засади місцевого самоврядування
Читать: 3.2. документи міжнародного значення про місцеве самоврядування
Читать: 3.3. економічна природа місцевих фінансів, їх роль у розвитку бюджетної системи держави
Читать: 3.4. склад і структура доходів та видатків місцевих бюджетів
Читать: 3.5. місцевий фінансовий контроль і фінансове планування
Читать: 3.6. організація та інструменти міжбюджетних відносин
Читать: Розділ 4 податковІ системи зарубІжних краЇн
Читать: 4.1. економічна природа податків. принципи оподатковування
Читать: 4.2. поняття й основні риси сучасних податкових систем
Читать: 4.3. еволюція структури податкових систем
Читать: 4.4. елементи податкової системи. класифікація податкових систем
Читать: 4.5. напрямки податкової політики, податковий тиск, податкова конкурентоспроможність
Читать: 4.6. подвійне оподатковування та механізми його усунення
Читать: 4.7. офшорні зони та офшорний бізнес
Читать: Частина 2 фІнансовІ системи окремих краЇн
Читать: Розділ 5 фІнансова система сполучених штатІв америки
Читать: 5.1. структурна будова фінансової системи сша
Читать: 5.2. державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків
Читать: 5.3. бюджетний процес та державний фінансовий контроль
Читать: 5.4. бюджетний дефіцит та динаміка державного боргу
Читать: 5.5. фінанси місцевих органів влади та міжбюджетні відносини
Читать: 5.6. фінансова інфраструктура сша
Читать: 5.7. тенденції і проблеми фінансової системи сша
Читать: Розділ 6 фІнансова система японІЇ
Читать: 6.1. суть корпоративної ринкової економіки японії. джерела стрімкого економічного зростання
Читать: 6.2. управління фінансами приватних та державних підприємств
Читать: 6.3. бюджетний устрій та бюджетна система японії
Читать: 6.4. державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків
Читать: 6.5. бюджетний процес і державний фінансовий контроль у японії
Читать: 6.6. бюджети місцевих органів влади, фінан­сове вирівнювання
Читать: 6.7. тенденції та проблеми розвитку фінансової системи японії
Читать: Розділ 7 фІнансова система великоЇ британІЇ
Читать: 7.1. бюджетний устрій та бюджетна система великої британії
Читать: 7.2. державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат
Читать: 7.3. бюджетний процес та державний фінансовий контроль
Читать: 7.4. тенденції і проблеми розвитку фінансової системи великої британії
Читать: 7.5. фінансова політика великобританії та Європейський союз
Читать: Розділ 8 фІнансова система нІмеччини
Читать: 8.1. місце фрн у світовій економіці й особливості національної економічної моделі
Читать: 8.2. бюджетний устрій та бюджетна система німеччини
Читать: 8.3. міжбюджетні відносини та фінансове вирівнювання у фрн
Читать: 8.4. тенденції і проблеми розвитку фінансової системи німеччини
Читать: 8.5. політика фрн в Європейському союзі
Читать: Розділ 9 фІнансова система францІЇ
Читать: 9.1. основні соціально-економічні показники розвитку країни
Читать: 9.2. державний устрій, бюджетна система і бюджетний процес франції
Читать: 9.3. податкова система франції
Читать: 9.4. державний податковий контроль у франції
Читать: 9.5. фінанси місцевих органів влади та фінансове вирівнювання у франції
Читать: 9.6. напрямки фінансової та податкової політики на зламі xx—xxi століть
Читать: Розділ 10 фІнансовІ системи скандинавських краЇн
Читать: 10.1. специфіка соціально-економічного розвитку та економічна роль держави в скандинавських кра10.2. швеція — поняття «шведська модель», бюджетний устрій та бюджетна система країни
Читать: 10.3. державний бюджет швеції, склад і структура його доходів та видатків. податковий контроль
Читать: 10.4. податкова система норвегії та швеції
Читать: 10.5. фінансове вирівнювання у швеції
Читать: 10.6. тенденції фінансово-економічного розвитку скандинавських країн
Читать: Розділ 11 фІнансова система Європейського союзу
Читать: 11.1. соціально-економічна природа європейської інтеграції. роль Єс у загальносвітовому розвитк11.2. етапи економічної інтеграції в Європі. створення і розвиток Єс
Читать: 11.3. Інституціональна структура Європейського союзу
Читать: 11.4. склад загального бюджету і перерозподіл фінансів в державах Єс
Читать: 11.5. бюджетний процес та державний фінансовий контроль
Читать: 11.6. принципи організації оподатковування в Єс, напрямки гармонізації податкового законодавств11.7. короткострокові економічні результати введення євро і розширення ес
Читать: 11.8. актуальні проблеми і перспективи розвитку Єс
Читать: 11.9. відносини україни з ес та іншими міжнародними організаціями
Читать: Розділ 12 фІнансовІ системи краЇн центральноЇ та схІдноЇ Європи
Читать: 12.1. соціально-економічні процеси в країнах центральної та східної Європи
Читать: 12.2. державний сектор країн цсЄ. особливості і проблеми процесу приватизації
Читать: 12.3. особливості реформування бюджетних систем
Читать: 12.4. державний бюджет, склад і структура його доходів і витрат
Читать: 12.5. державний кредит; структура і динаміка державного боргу
Читать: 12.6. реформи системи оподаткування в країнах вишеградської групи
Читать: 12.7. оцінка реформ регіональних
Читать: Список літератури: