Материал: Фінанси підприємств - Навчальний посібник (юбенко Н.М.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. сутнІсть І органІзацІя фІнансІв пІдприЄмств
Читать: 1.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 1.1.1. сутність фінансів та фінансового механізму підприємства
Читать: 1.1.2. фінансова діяльність та зміст фінансової роботи підприємства
Читать: 1.1.3. основні документи фінансової звітності та вимоги до їх складання
Читать: 1.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 1.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 1.2.2. тестові завдання
Читать: 1.2.3. контрольні запитання
Читать: 1.3. теми рефератів
Читать: 1.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 1.5. термінологічний словник
Читать: 1.6. рекомендована література
Читать: Тема 2. фІнансовІ ресурси та капІтал пІдприЄмств
Читать: 2.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 2.1.1. джерела формування фінансових ресурсів та критерії оптимізації їх співвідношення
Читать: 2.1.2. принципи і порядок структурування капіталу в балансі підприємства
Читать: 2.1.3. формування та зміни власного капіталу, характеристи­ка складових власного капіталу за ба2.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 2.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 2.2.3. тестові завдання
Читать: 2.2.4. контрольні запитання:
Читать: 2.3. теми рефератів
Читать: 2.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 2.5.   термінологічний словник
Читать: 2.6.   рекомендована література
Читать: Тема 3. грошовІ розрахунки на пІдприЄмствах
Читать: 3.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 3.1.1. безготівкові розрахунки сутність, принципи, сфера застосування
Читать: 3.1.2. основні форми безготівкових розрахунків та їх характеристика
Читать: 3.1.3. готівкові розрахунки, касові операції і касова дисципліна на підприємствах
Читать: 3.1.4. розрахунково-платіжна дисципліна та санкції за її порушення
Читать: 3.1.5. види банківських рахунків та порядок їх відкриття
Читать: 3.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 3.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 3.2.2. тестові завдання
Читать: 3.2.3. контрольні запитання
Читать: 3.3. теми рефератів
Читать: 3.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 3.5. термінологічний словник
Читать: 3.6. рекомендована література
Читать: Тема 4. грошовІ потоки, доходи І витрати пІдприЄмств
Читать: 4.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 4.1.1. принципи і порядок оцінки руху грошових коштів (грошових надходжень і видатків)
Читать: 4.1.2. доходи і витрати підприємств, їх класифікація за ви­дами діяльності та загальні принципи4.1.3. доходи від операційної діяльності та особливості їх оцінки
Читать: 4.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 4.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 4.2.3. тестові завдання
Читать: 4.2.4. контрольні запитання
Читать: 4.3. теми рефератів
Читать: 4.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 4.5. термінологічний словник
Читать: 4.6. рекомендована література
Читать: Тема 5. формування І розподІл прибутку пІдприЄмств
Читать: 5.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 5.1.1. порядок оцінки фінансових результатів діяльності підприємства (прибутків, збитків)
Читать: 5.І.2. порядок розподілу і основні напрямки використання прибутку підприємства
Читать: 5.1.3. виплата дивідендів та дивідендна політика підприємства
Читать: 5.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 5.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 5.2.3. тестові завдання
Читать: 5.2.4. контрольні запитання
Читать: 5.3. теми рефератів
Читать: 5.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 5.5. термінологічний словник
Читать: 5.6. рекомендована література
Читать: Тема 6. оподаткування пІдприЄмств
Читать: 6.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 6.1.5 система оподаткування підприємств та основні види податків і зборів
Читать: 6.1.2. податок на додану вартість порядок нарахування та сплати
Читать: 6.1.3 митний та акцизний збір особливості нарахування та стягнення
Читать: 6.1.4. оподаткування прибутку та його альтернативні форми
Читать: 6.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 6.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 6.2.2. ситуаційні завдання і задачі
Читать: 6.2.3. тестові завдання
Читать: 6.2.4. контрольні запитання
Читать: 6.3. теми рефератів
Читать: 6.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 6.5. термінологічний словник
Читать: 6.6. рекомендована література
Читать: Тема 7. фІнансове забезпечення вІдтворення необоротних активІв
Читать: 7.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 7.1.1. необоротні активи характеристика складу, принципи вартісної оцінки, форми залучення
Читать: 7.1.2. фінансування простого відтворення необоротних активів, методи амортизації
Читать: 7.1.3. фінансові джерела та ефективність інвестування розширеного відтворення необоротних актив7.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 7.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 7.2.3. тестові завдання
Читать: 7.2.4. контрольні запитання
Читать: 7.3. теми рефератів
Читать: 7.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 7.5. термінологічний словник
Читать: 7.6. рекомендована література
Читать: Тема 8. фІнансовІ аспекти формування та використання оборотних активІв
Читать: 8.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 8.1.1. оборотні активи класифікація, джерела формування, ефективність використання
Читать: 8.1.2. економічне значення та порядок нормування оборотних засобів в запасах
Читать: 8.1.3. вартісні оцінки запасів
Читать: 8.1.4. дебіторська заборгованість та резерв сумнівних боргів
Читать: 8.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 8.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 8.2.2. ситуаційні завдання і задачі
Читать: 8.2.4. контрольні запитання
Читать: 8.3. теми рефератів
Читать: 8.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 8.5. термінологічний словник
Читать: 8.6. рекомендована література
Читать: Тема 9. кредитування пІдприЄмств
Читать: 9.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 9.1.1. сутність кредитування та види кредитів
Читать: 9.1.2. принципи і види банківського кредитування та форми їх реалізації
Читать: 9.1.3. лізинговий кредит та його особливості. лізингові платежі
Читать: 9.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 9.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 9.2.3. тестові завдання
Читать: 9.2.4. контрольні запитання
Читать: 9.3. теми рефератів
Читать: 9.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 9.5. термінологічний словник
Читать: 9.6. рекомендована література
Читать: Тема 10. оцІнка фІнансового стану пІдприЄмств
Читать: 10.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 10.1.1. аналіз майнового стану, структури фінансування капіталу та фінансової незалежності
Читать: 10.1.2. аналіз платоспроможності
Читать: 10.1.3. аналіз прибутковості капіталу і активів
Читать: 10.1.4. аналіз оборотності активів та прибутковості оборотів
Читать: 10.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 10.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 10.2.4. контрольні запитання
Читать: 10.3. теми рефератів
Читать: 10.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 10.5. термінологічний словник
Читать: 10.6. рекомендована література
Читать: Тема 11. фІнансове планування на пІдприЄмствах
Читать: 11.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 11.1.1. завдання, форми та методи фінансового планування на підприємстві
Читать: 11.1.2. стратегічне фінансове планування
Читать: 11.1.3. поточне фінансове планування
Читать: 11.1.4. оперативне фінансове планування
Читать: 11.1.5. фінансові розрахунки в бізнес-планах розвитку підприємницької діяльності
Читать: 11.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 11.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 11.2.2. ситуаційні завдання і задачі
Читать: 11.2.3. тестові завдання
Читать: 11.2.4. контрольні запитання
Читать: 11.3. теми рефератів
Читать: 11.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 11.5. термінологічний словник
Читать: 11.6. рекомендована література
Читать: Тема 12. санацІя І банкрутство пІдприЄмств
Читать: 12.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 12.1.1. криза неплатоспроможності та основні етапи процедури банкрутства
Читать: 12.1.2. економічна сутність, мета, види, форми і способи проведення санації підприємства
Читать: 12.1.3. ліквідаційна процедура. порядок задоволення претензій кредиторів
Читать: 12.2. план і навчальні завдання до практичного заняття
Читать: 12.2.1. план основних питань практичного заняття
Читать: 12.2.4. контрольні запитання
Читать: 12.3. теми рефератів
Читать: 12.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми
Читать: 12.5. термінологічний словник
Читать: 12.6. рекомендована література
Читать: ТермІни та визначення
Читать: Загальний список лІтератури