Материал: Експериментальна психологія - Навчальний посібник (Максименко С.Д.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Частина i концептуальна база експериментальноЇ психологІЇ
Читать: РоздІл 1 експериментальна психологІя у загальному контекстІ наукового пІзнання
Читать: 1.1. джерела наукового знання
Читать: 1.2. експериментування як метод емпіричних досліджень
Читать: 1.3. мова науки
Читать: 1.4. операційні дефініції і наукові закони
Читать: 1.5. теорії. компоненти теоретичного знання
Читать: 1.6. теорія вищого рівня халла-спенса
Читать: 1.7. процедура наукового дослідження. типи досліджень
Читать: 1.8. принципи експериментального дослідження психіки
Читать: РоздІл 2 дослІдницькІ стратегІЇ в експериментальнІй психологІЇ. етапи розвитку експериментально2.1. дескриптивна, кореляційна та маніпулятивна дослідницькі стратегії
Читать: 2.2. передумови становлення й розвиток експериментального методу в психологічних дослідженнях
Читать: 2.3. класифікації психологічних методів рання класифікація
Читать: РоздІл 3 експеримент як вид практичноЇ дІяльностІ дослІдника: гІпотези, вибІрки, змІннІ
Читать: 3.1. основні нормативи експериментальної діяльності
Читать: 3.2. поняття змінної у психологічному дослідженні
Читать: РоздІл 4 побІчна (незапланована) варІативнІсть І стратегІЇ її контролю
Читать: 4.1. важливість контролю побічної варіативності
Читать: 4.2. джерела побічних змінних у психологічному експерименті
Читать: 4.3. стратегії контролю побічних змінних
Читать: РоздІл 5 планування експерименту
Читать: 5.1. критерії класифікації експериментальних планів
Читать: 5.5. план для чотирьох рандомізованих груп з контролем ефектів попереднього тестування (план со5.6. плани для співвіднесених груп
Читать: 5.7. експериментальні інтраіндивідуальні плани
Читать: 5.8. факторні експериментальні плани
Читать: 5.9. встановлення основних ефектів і взаємодії для інших факторних планів
Читать: 5.10. переваги і недоліки факторних експериментальних планів
Читать: РоздІл 6 доекспериментальнІ та квазІекспериментальнІ плани
Читать: 6.1. доекспериментальні плани
Читать: 6.2. квазіекспериментальні плани
Читать: РоздІл 7 неекспериментальнІ емпІричнІ дослІдження
Читать: 7.1. кореляційне дослідження
Читать: 7.2. ІншІ види неекспериментальних дослІджень
Читать: РоздІл 8, 9 ІнтерпретацІя та оформлення результатІв наукового дослІдження
Читать: Частина ii методологІчнІ проблеми І стратегІЇ дослІджень в окремих типових роздІлах експериментРоздІл 10 окремІ методи експериментальних дослІджень сприйняття
Читать: 10.1. вимірювання сприйняття
Читать: 10.2. оцінювання валідності перцептивних реакцій
Читать: 10.3. основні психофізичні методи та їх застосування
Читать: РоздІл 11 методи дослІдження «простого навчання» (формування умовних реакцІй)
Читать: 11.1. класичне зумовлювання
Читать: 11.2. оперантне зумовлювання
Читать: 11.3. спроба теоретичного узагальнення основних концеп­туальних положень класичного та оперантнРоздІл 13 експериментально-психологІчнІ дослІдження мотивацІйноЇ динамІки
Читать: 13.1. ефект незавершеної дії (ефект б. зейгарник)
Читать: 13.2. дослідження феномену заміщення (заміщуваної діяльності)
Читать: 13.3. дослідження феномену психічного перенасичення
Читать: 13.4. дослідження рівня домагань
Читать: розділ 14 окремі методи експериментальних досліджень у соціальній психології
Читать: 14.1. афіліація
Читать: 14.2. формування вражень про риси особистості інших людей
Читать: 14.3. атрибуція
Читать: 14.4. зміна ставлення
Читать: 14.5. формування позитивних стосунків та атракції
Читать: 14.6. агресія
Читать: 14.7. альтруїзм
Читать: 14.8. когнітивний дисонанс
Читать: 14.9. соціальний вплив
Читать: 14.10. соціальна фасилітація
Читать: 14.11. джерела артефактів в експериментах із соціальної психології
Читать: 14.12. способи вимірювання залежної змінної в експериментах із соціальної психології
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури
Читать: ЗмІст