Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1.      суть фІнансІв, їх   функцІЇ І роль
Читать: 1.1. предмет фінансової науки
Читать: 1.2. Історичний характер фінансів, їх генезис
Читать: 1.3. сутність і відмінні ознаки фінансів
Читать: 1.4. функції фінансів
Читать: 1.5. призначення та роль фінансів
Читать: РоздІл 2.        фІнансова система
Читать: 2.1. принципи побудови та структурні компоненти (фінансової системи
Читать: 2.2. організаційні основи функціонування фінансової системи
Читать: Розділ 3. фІнансова полІтика І фІнансовий механІзм
Читать: 3.1. фінансова політика як важлива складова економічної політики держави
Читать: 3.2. фінансовий механізм і його елементи
Читать: 4.2. фінанси комерційних підприємств
Читать: 4.3. фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування
Читать: 4.4. особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності
Читать: 4.5. фінанси громадських організацій і доброчинних фондів
Читать: Розділ 5.    державнІ фІнанси
Читать: 5.1. сутність і призначення державних фінансів
Читать: 5.2. основні елементи фінансового господарства
Читать: РоздІл 6      податки І податкова система
Читать: 6.1. сутність і функції податків
Читать: 6.2. розвиток наукової теорії податків
Читать: 6.3. елементи системи оподаткування
Читать: Розділ 7.      бюджет І бюджетна система
Читать: 7.1. економічна природа і функції бюджету
Читать: 7.2. бюджетна система україни
Читать: 7.3. бюджетний процес в україні
Читать: 7.4. бюджетні права державних та місцевих органів влади і управління
Читать: 7.5. міжбюджетні відносини і їх регулювання
Читать: Розділ 8.        доходи І видатки     &n8.1. сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету
Читать: 8.2. сутність, склад і структура видатків державного бюджету
Читать: 8.3. принципи і форми бюджетного фінансування
Читать: 8.4. бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки
Читать: Розділ 9.     мІсцевІ фІнанси
Читать: 9.1. місцеві фінанси в економічній системі держави
Читать: 9.2. місцеві бюджети фінансова основа місцевого самоврядування
Читать: 9.3. збалансування місцевих бюджетів
Читать: РоздІл 10.     державнІ цІльовІ фонди
Читать: 10.1. призначення і роль державних централізованих цільових фондів
Читать: 10.2. фонди державного соціального страхування
Читать: РоздІл 11.     І державний борг
Читать: 11.1. економічна сутність І роль державного кредиту
Читать: 11.2. форми державного кредиту
Читать: 11.3. класифікація державних позик і джерела їх погашення
Читать: 11.4. державний борг, його формування і обслуговування
Читать: 11.5. управління державним боргом
Читать: Розділ 12.       страхування і траховий ринок
Читать: 12.1. особливості фінансових відносин у сфері страхування
Читать: 12.2. форми страхових фондів
Читать: 12.3. організація страхування
Читать: 12.4. страховий ринок
Читать: Розділ 13.    фінансовий ринок
Читать: 13.1. призначення і структура фінансового ринку
Читать: 13.2. ринок грошей
Читать: 13.3. ринок кредитних ресурсів
Читать: 13.4. ринок цінних паперів
Читать: 13.5. ринок фінансових послуг
Читать: Розділ 14.       міжнародні фінанси
Читать: 14.1. сутність і призначення міжнародних
Читать: 14.2. міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції
Читать: 14.3. міжнародний фінансовий ринок
Читать: Література
Читать: Зміст