Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


ad300*250

12.2. форми страхових фондів

У практиці господарювання економічна категорія страху­вання проявляється через формування спеціальних цільових ресурсів, призначених для відшкодування збитків страхових фондів.

Створення страхових фондів, у свою чергу, може здійсню­ватись у трьох формах:

фонди самострахування;

централізоване страхове забезпечення;

колективні страхові фонди.

Самострахування грунтується на індивідуальній відпові­дальності й полягає в тому, що кожна юридична і фізична особа формує власні страхові (резервні) фонди за рахунок власних доходів. Це дорога і нераціональна форма. З цих причин сфера самострахування обмежена мінімальними потребами і вира­жається насамперед у створенні фінансових резервів суб'єк­тами господарювання та певного резервування коштів фізич­ними особами. Більш поширена ця форма в банківській сфері, де вищий ступінь ризику і встановлено досить високий рівень відповідальності.

Централізоване страхове забезпечення засновується на державній відповідальності й передбачає відшкодування втрат за рахунок загальнодержавних коштів. При цьому частина цих коштів виділяється в окремі фонди, наприклад резервний фонд Кабінету Міністрів. Формується він у розмірі до 1 \% обсягу видатків загального фонду Державного бюджету і входить до складу видатків державного бюджету України. Порядок вико­ристання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.

Головними напрямками витрачання коштів резервного фонду є:

фінансування витрат, пов'язаних із надзвичайними ситу­аціями;

фінансування робіт по ліквідації наслідків стихійних явищ та аварій;

непередбачені витрати,  пов'язані з введенням нових законів;

інші заходи, які не могли бути передбаченими під час затвердження державного бюджету.

Одночасно встановлена вимога, згідно з якою кошти резерв­ного фонду Державного бюджету України не можуть вико­ристовуватися на погашення боргів уряду та на збільшення сум по статтях видатків, передбачених у державному бюджеті.

Отже, страхова відповідальність держави обмежена над­звичайними подіями, а страхова забезпеченість поточної діяльності юридичних і фізичних осіб є їх прерогативою і не може бути повністю перекладена на державу.

Самострахування і централізоване страхове забезпечення можуть здійснюватися в натуральній і грошовій формах. До фінансової системи належать страхові відносини в грошовій формі.

Створення колективних страхових фондів грунтується на солідарній відповідальності учасників цих фондів. Суть відносин страхування полягає в тому, що формування страхових фондів здійснюється за рахунок внесків усіх учасників, а відшкодування збитків з цих фондів проводиться для тих, хто їх зазнав унаслідок певних подій і обставин.

Колективне страхування є найбільш доцільною, економною, ефективною і раціональною формою створення страхових фондів. Порівняно з самострахуванням воно значно дешевше, оскільки засноване на солідарній відповідальності. Ці витрати юридичних і фізичних осіб характеризують їх плату за зниження рівня ризику фінансових втрат. Раціональна органі­зація страхової справи означає її надійність і раціональність: з одного боку, наявність централізованих коштів забезпечує високі гарантії відшкодування збитків, з іншого дає змогу ефективно використовувати тимчасово вільні кошти на фінансовому ринку.

adauto