Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Вегнер В.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: СутнІсть, функцІЇ фІнансІв та органІзацІйно-економІчнІ засади функцІонування фІнансовоЇ системи
Читать: РоздІл  1 передумови виникнення, сутнІсть та функцІЇ фІнансІв
Читать: 1.1. Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів
Читать: 1.2. моделі фінансових відносин
Читать: 1.3. соціально-економічна сутність та функції фінансів
Читать: РоздІл 2 фІнансова система украЇни
Читать: 2.1. фінансова система україни: поняття, структура та загальна характеристика її сфер і ланок
Читать: 2.2. організаційні основи функціонування фінансової системиукраїни
Читать: 2.3. суть і значення фінансового контролю
Читать: Розділ 3 фІнансова полІтика І фІнансовий механІзм
Читать: 3.1. фінансова політика, її зміст і завдання
Читать: 3.2. фінансовий механізм і його складові елементи
Читать: 3.3. фінансова безпека держави
Читать: Характеристика окремих сфер І ланок фІнансових вІдносин
Читать: Розділ 4 фІнанси пІдприЄмницьких структур
Читать: 4.1. суть і функції фінансів підприємств
Читать: 4.2. організаційні основи функціонування фінансів підприємств
Читать: 4.3. фінансові ресурси підприємств, їхній склад і джерела формування
Читать: Розділ 5 державнІ фІнанси
Читать: 5.1. сутність і склад державних фінансів
Читать: 5.2. економічна сутність та значення державних доходів. методи мобілізації державних доходів
Читать: 5.3. економічна сутність та класифікація державних видатків
Читать: 5.4. державні фінанси провідних країн світу11
Читать: РоздІл 6    бюджет І бюджетна система
Читать: 6.1. сутність, значення та функції державного бюджету
Читать: 6.2. бюджетний устрій
Читать: 6.3. бюджетний процес в україні
Читать: 6.4. перспективні напрями реалізації бюджетної політики україни
Читать: Розділ 7 доходи І видатки державного бюджету
Читать: 7.1. сутність, джерела
Читать: 7.2. сутність, склад і структура видатків державного бюджету
Читать: 7.3. принципи
Читать: 7.4. бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки
Читать: Характеристика форм фІнансових вІдносин І методІв фІнансовоЇ дІяльностІ
Читать: Розділ 8 податки та податкова система
Читать: 8.1. економічна сутність і функції податків
Читать: 8.2. елементи системи оподаткування
Читать: 8.3. класифікація податків
Читать: 8.4. податкова система і податкова політика україни
Читать: 8.5. характеристика основних податків податкової системи україни
Читать: 8.6. адміністрування податків в україні
Читать: РоздІл 9 фонди фінансових ресурсів цільового призначення
Читать: 9.1. призначення і роль цільових фондів фінансових ресурсів
Читать: 9.2. характеристика цільових фондів фінансових ресурсів
Читать: 9.3. недержавні фінансові фонди
Читать: РоздІл 10  мІсцевІ фІнанси
Читать: 10.1. місцеві фінанси в економічній системі держави
Читать: 10.2. місцеві бюджети, їх доходи і видатки
Читать: 10.3. збалансування місцевих бюджетів
Читать: 10.4. напрями реформування міжбюджетних відносин в україні
Читать: РоздІл 11   державний кредит і державний борг
Читать: 11.1. економічна сутність і роль державного кредиту
Читать: 11.2. форми державного кредиту
Читать: 11.3. класифікація державних позик і джерела їх погашення
Читать: 11.4. державний борг, його формування і обслуговування
Читать: 11.5. управління державним боргом
Читать: 11.6. концептуальні засади та стратегія управління зовнішнім боргом україни
Читать: ОрганІзацІйнІ засади страхування та складовІ елементи фІнансового ринку І мІжнародних фІнансІв
Читать: Розділ 12 страхування і страховий ринок
Читать: 12.1. особливості фінансових відносин у сфері страхування
Читать: 12.2. організаційні форми страхових фондів
Читать: 12.3. страховий ринок
Читать: 12.4. стратегія розвитку ринку страхових послуг в україні
Читать: РоздІл 13 фінансовий ринок
Читать: 13.1. призначення і структура фінансового ринку
Читать: 13.2. ринок грошей та кредитних ресурсів
Читать: 13.3. ринок цінних паперів
Читать: 13.4. ринок фінансових послуг
Читать: 13.5. лібералізація ринку фінансових послуг в україні
Читать: РоздІл 14 міжнародні фінанси
Читать: 14.1. сутність і призначення міжнародних фінансів
Читать: 14.2. міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції
Читать: 14.3. міжнародний фінансовий ринок
Читать: ТестовІ завдання
Читать: Словник економІчних термІнІв
Читать: Список лІтератури