Материал: Гроші та кредит - Навчальний посібник (Коваленко І.Д.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова
Читать: Програма курсу «грошІ та кредит»
Читать: Модуль 1. грошІ та грошовий обІг
Читать: Тема 1. сутнІсть І функцІЇ грошей
Читать: 1.1. походження грошей
Читать: 1.2. форми грошей
Читать: 1.3. функції грошей
Читать: Тема 2. грошовий оборот та грошова маса
Читать: 2.1. характеристика і структура грошового обороту
Читать: 2.2. форми грошового обороту
Читать: 2.3. закон грошового обігу
Читать: 2.4. грошова маса та її показники
Читать: 2.5. грошово-кредитний мультиплікатор
Читать: Тема 3. грошовий ринок
Читать: 3.1. суть і структура грошового ринку
Читать: 3.2. характеристика облікового ринку та його особливості
Читать: 3.3. характеристика міжбанківського ринку. операції на міжбанківському ринку
Читать: Тема 4. грошовІ системи
Читать: 4.1. поняття та елементи грошової системи
Читать: 4.2. еволюція грошових систем
Читать: 4.3. форми безготівкових розрахунків
Читать: 4.4. створення грошової системи україни
Читать: Тема 5. ІнфляцІя та грошовІ реформи
Читать: 5.1. сутність і види інфляції
Читать: 5.2. наслідки інфляції та антиінфляційна політика
Читать: 5.3. грошові реформи та методи їх проведення
Читать: Тема 6. валютний ринок І валютнІ системи
Читать: 6.1. валютний ринок: суть та основи його функціонування
Читать: 6.2. валютна система та її елементи
Читать: 6.3. конвертованість валюти
Читать: 6.4. валютний курс та його види
Читать: Тема 7. кІлькІсна теорІя грошей І сучасний монетаризм
Читать: 7.1. металістична теорія грошей
Читать: 7.2. номіналістична теорія грошей
Читать: 7.3. кількісна теорія грошей
Читать: 7.4. теорії інфляції
Читать: Модуль 2. кредит у ринковІй економІцІ та посередники грошового ринку
Читать: Тема 8. кредит у ринковІй економІцІ
Читать: 8.1. необхідність та сутність кредиту
Читать: 8.2. роль кредиту в умовах ринкової економіки
Читать: 8.3. функції кредиту
Читать: 8.4. форми та види кредиту
Читать: 8.5. поняття про кредитну систему
Читать: Тема 9. фІнансовІ посередники грошового ринку
Читать: 9.1. фінансові посередники та їх місце в структурі фінансового ринку
Читать: 9.2. спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові
Читать: Тема 10. центральнІ банки
Читать: 10.1. загальна характеристика центральних банків
Читать: 10.2. функції центральних банків
Читать: 10.3. національний банк україни та його функції
Читать: 10.4. валютна політика та роль нбу в її реалізації
Читать: Тема 11. комерцІйнІ банки та Їх основнІ операцІЇ
Читать: 11.1. класифікація та характеристика комерційних банків
Читать: 11.2. розвиток комерційних банків в україні
Читать: 11.3. операції комерційних банків
Читать: 11.4. доходи, видатки і ліквідність активів комерційних банків
Читать: Тема 12. мІжнароднІ валютно-кредитнІ установи та форми Їх спІвробІтництва з украЇною
Читать: 12.1. загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ
Читать: 12.2. фінанси міжнародних установ
Читать: 12.3. міжнародні розрахунки та валютне регулювання
Читать: ТермІнологІчний словник
Читать: ОрІЄнтовний перелІк питань для контролю рІвня засвоЄння програми з курсу дисциплІни «грошІ та кВІдповІдІ на тестовІ завдання
Читать: ЛІтература