Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1 поняття ІнновацІйного менеджменту
Читать: 2. поняття та особливості інновацій
Читать: 3. сфера інноваційної діяльності
Читать: 4. характеристика основних функції та типів інновацій
Читать: Розділ 2 становлення та розвиток ІнновацІях теорІй
Читать: 1. характеристика інноваційних теорій
Читать: 2. інновації як передумови економічного розвитку
Читать: 3. роль інновацій у стабілізації вітчизняної економіки
Читать: Розділ 3 характеристика ІнновацІйного процесу
Читать: 1. сутність та мета інноваційного процесу
Читать: 2. фазова схема інноваційного процесу
Читать: 3. особливості організації процесу нововведень
Читать: Розділ 4 науково-технІчнІ, технологІчнІ ІнновацІЇ та змІни
Читать: 1. основи класифікації нововведень
Читать: 2. поняття технологІЇ та ii видІв
Читать: 3. управління виробничими технологіями
Читать: 4. ефект від виходу інноваційних технологій на зовнішній ринок
Читать: 5. характеристика світового ринку технологій
Читать: Розділ 5 органІзацІйно-економІчнІ та управлІнськІ ІнновацІЇ
Читать: 1. сутність, роль та класифікація управлінських нововведень
Читать: 2. технологія розробки та впровадження управлінських змін та інновацій
Читать: 3. ефективність впровадження окремих складових нововведень
Читать: Розділ 6 державне управлІння ІнновацІями та змІнами
Читать: 1. роль держави у створенні механізму регулювання інноваційної діяльності
Читать: 2. державна інноваційна політика
Читать: 3. державний контроль у сфері інноваційної діяльності
Читать: 4. державне регулювання міжнародної інноваційної діяльності
Читать: 3. сприйнятливість організацій до нововведень
Читать: РоздІл 8 ІнновацІйнІ науково-технІчнІ структури
Читать: 1. технополіс як економічний засіб впровадження інновацій
Читать: 2. інноваційна сутність технопаркових структур та принципи їх створення
Читать: 3. бізнес-Інкубатори, Їх роль та значення
Читать: 4. роль венчурного бІзнесу в розвитку ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 5. венчурне фінансування
Читать: 6. бізнес — планування інноваційної діяльності
Читать: Розділ 9 управлІння персоналом в ІнновацІйнІй дІяльностІ
Читать: 1. особливості управління персоналом при здійсненні інноваційної діяльності
Читать: 2. методи оцінки ділових якостей менеджера
Читать: 3. формування творчих колективів та організація праці їх
Читать: 4. особливості нормування і оплати праці в інноваційній діяльності
Читать: РоздІл 10 сутнІсть та особливостІ здІйснення мІжнародноЇ патент­ноЇ та лІцензІйноЇ торгІвлІ
Читать: 1. поняття та економІчний змІст патентІв І лІцензІй
Читать: 2. міжнародна патентна система та основні принципи побудови національних патентних систем
Читать: 3. обмежувальна ділова практика у сфері передачі технологій
Читать: 4. відповідальність за порушення патентних прав
Читать: Розділ 11 патентна І лІцензІйна дІяльнІсть в украЇнІ
Читать: 1. організаційна структура патентної системи україни
Читать: 2. правова база національної патентної системи
Читать: 3. практичні аспекти захисту інтелектуальної власності в україні
Читать: Розділ 12 мотивацІйний механІзм розробки та впровадження нововведень
Читать: 1. сутність мотивації інновацій
Читать: 2. мотивація створення і продажу інновації
Читать: 3. мотивація купівлі інновацій
Читать: 4. мотиваційний механізм розвитку інноваційної дія­льності в аграрному секторі україни
Читать: Розділ 13 ІнформацІйне забезпечення ІнновацІйних процесІв. управлІнськІ рІшення
Читать: 1. поняття ІнновацІйних ресурсІв ІнформацІйних технологІй
Читать: 2. інформаційні продукти і послуги
Читать: 3. інформаційне забезпечення інноваційної політики
Читать: 4. управлінське рішення та характеристика способів прийняття управлінських рішень в інноваційноРозділ 14 експертиза ІнновацІйних проектІв
Читать: 1. завдання та основні прийоми експертизи інноваційних проектів
Читать: 2. методи вибору оптимального інноваційного проекту
Читать: 3. показники доходности інноваційних проектів
Читать: 4. способи зниження ризику при реалізації інновацій
Читать: Розділ 15 економІчна ефективнІсть ІнновацІй
Читать: 1. економічна ефективність виробництва і реалізації інновації
Читать: 2. економічна ефективність виробництва і реалізація інновацій
Читать: 3. ефективність купівлі інновацій
Читать: 4. розрахунок рейтингу технологій
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1 закон украЇни про інноваційну діяльність
Читать: Додаток 2 закон украЇни
Читать: Додаток 3 постанова верховноЇ ради украЇни