Материал: Історія педагогіки - Навчальний посібник (Левківський М.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Види роботи студентІв, якІ пІдлягають оцІнюванню
Читать: Тема І виникнення освіти і виховання в світовій суспільній цивілізації
Читать: Література:
Читать: 1. предмет І завдання ІсторІЇ педагогІки
Читать: 2. пІдходи свІтовоЇ науки до виникнення виховання як суспІльного явища. виховання у первІсному 3. виникнення перших шкІл у свІтовІй цивІлІзацІЇ
Читать: 4. виховання у древнІй грецІЇ
Читать: 5. древньогрецькІ фІлософи про формування людськоЇ особистостІ (сократ, платон, аристотель, дем6. школа та педагогІка стародавнього риму
Читать: Тема ii школа й педагогІка епох середньовІччя та вІдродження
Читать: Література:
Читать: 1. загальна характеристика епохи середньовІччя. система
Читать: 2. система лицарського виховання
Читать: 3. виникнення освІти для дІвчат
Читать: 4. виникнення перших унІверситетІв у захІднІй ЄвропІ та органІзацІя навчання
Читать: 5. культура епохи Європейського вІдродження. "будинок радостІ" вІтторино да фельтре
Читать: 6. поЄднання навчання з продуктивною працею томаса
Читать: 7. гуманІстичнІ ІдеЇ освІти й виховання (ф. рабле, е.роттердамський, м. монтень).
Читать: Тема iii захІдноЄвропейська педагогІка епохи нового часу та просвІтництва
Читать: Література:
Читать: 1. життя та дІяльнІсть яа.коменського
Читать: 2. свІтогляд я.а. коменського та його завдання виховання особистостІ
Читать: 3. принцип природовІдповІдностІ, вІкова перІодизацІя та система шкІл (за коменським)
Читать: 4. класно-урочна система коменського. принципи
Читать: 5. пІдручники я.а.коменського
Читать: 6. я.а.коменський про школу, вчителя та моральне виховання дІтей
Читать: 7. педагогІчнІ ІдеЇ д. локка
Читать: 8. Ідея вІльного виховання ж.-ж. руссо. вІкова перІодизацІя та система виховання ж.-ж. руссо
Читать: 9. педагогІчнІ погляди французьких фІлософІв к.гельвецІя
Читать: Тема iv захІдноЄвропейська педагогІка кІнця xviii першоЇ половини хІх столІття
Читать: Література:
Читать: 1. життя та педагогІчна дІяльнІсть и.г.песталоццІ
Читать: 2. Ідея гармонІйного виховання песталоццІ. його теорІя елементарноЇ освІти та методика початков3. ІдеЇ нІмецьких педагогІв-фІлантропІстІв І.базедова та
Читать: 4. неогуманІзм. в. гумбольдт та його освІтнІ проекти
Читать: 5. дидактика ф. дІстервега
Читать: 6. теорІя навчання й виховання й. гербарта
Читать: 7. р.оуен про формування особистостІ
Читать: Тема v загальнІ тенденцІЇ свІтовоЇ педагогІки кІнця xix початку
Читать: Література:
Читать: 1. реформаторська педагогІка (педагогІка вІльного виховання, педагогІка особистостІ, експеримен2. прагматична педагогІка дж.дьюЇ
Читать: 3. гуманІстичнІ засади освІти й виховання. Ідея нового виховання (м. монтессорІ, с. френе)
Читать: 4. Ідея цІлІсного виховання р. штейнера
Читать: Тема vi сучаснІ освІта у найрозвиненІших краЇнах свІту
Читать: Література:
Читать: 1. система освІти в сша
Читать: 2. освІтня система у великобританІЇ
Читать: 3. характеристика освІтньоЇ системи у нІмеччинІ
Читать: 4. характеристика освІтньоЇ системи у францІЇ
Читать: 5. система освІти в японІЇ
Читать: Тема vii школа й педагІка киЇвськоЇ русІ (Іх-х^ століття)
Читать: Література:
Читать: 1. традицІйнІ засади виховання дІтей в киЇвськІй русІ
Читать: 2. соцІальнІ умови становлення писемностІ та виникнення перших шкІл у киЇвськІй русІ
Читать: 3. змІст та органІзацІя навчання у киЇвськІй русІ
Читать: Тема viii школа в украЇнІ перІоду вІдродження (xvi-xvii столІття)
Читать: Література:
Читать: 1. загальна характеристика культури й освІти украЇнського вІдродження
Читать: 2. виникнення братських шкІл
Читать: 3. дІяльнІсть козацьких шкІл в украЇнІ (сІчовІ, полковІ,
Читать: 4. система виховання лицаря-козака
Читать: Тема xix украЇнська педагогІка етапу вІдродження (xvii початок xviii столІття)
Читать: Література:
Читать: 1. вплив Європейських культурних процесІв на освІтньо-культурне вІдродження в украЇнІ. першІ ук2. украЇнська граматика м. смотрицького
Читать: 3. енциклопедІя п. беринди та риторика І.галятовського
Читать: 4. педагогІчнІ погляди е. славинецького та с.полоцького
Читать: 5. освІтньо-педагогІчна дІяльнІсть ф. прокоповича
Читать: Тема x украЇнська школа І педагогІка перІоду руЇни (друга половина хуш столІття)
Читать: Література:
Читать: 1. Ідея народностІ та природовІдповІдностІ виховання г. сковороди
Читать: 2. г. сковорода про розумове, моральне та трудове виховання дІтей
Читать: 3. педагогІчна дІяльнІсть м.в.ломоносова
Читать: 4. статут 1786 року росІйськоЇ ІмперІЇ про змІст та особливостІ шкІльноЇ системи
Читать: 5. система освІти на правобережнІй украЇнІ та закарпаттІ (друга половина хуІІІ столІття)
Читать: Тема хІ школа І педагогІчна думка в украЇнІ (перша половина хІх столІття).
Читать: Література:
Читать: 1. загальна характеристика освІти в украЇнІ у першІй
Читать: 2. культурно-освІтня дІяльнІсть захІдноукраЇнських дІячІв (м.шашкевич, І. вагІлевич, я. гловаць3. педагогІка о. духновича
Читать: 4. культурно-просвІтницька дІяльнІсть кирило-мефодІЇвського товариства (т. шевченко, п.кулІш, мТема хІІ педагогІчна система к. ушинського
Читать: Література:
Читать: 1. життя І педагогІчна дІяльнІсть к.д.ушинського. свІтогляд вченого
Читать: 2. Ідея гармонІйного розвитку людини
Читать: 3. ушинський про роль працІ у вихованнІ людини
Читать: 4. Ідея нацІонального виховання к.ушинського
Читать: 5. дидактика й методика початкового навчання
Читать: 6. ушинський про пІдготовку вчителя
Читать: Тема xiii освІта та педагогІчна думка в украЇнІ другоЇ
Читать: Література
Читать: 1. стан освІти в украЇнІ у 60-тІ роки. характеристика громадсько-педагогІчних рухІв
Читать: 2. освІтньо-педагогІчна дІяльнІсть м. пирогова
Читать: 3. органІзацІйна й педагогІчна дІяльнІсть м. корфа
Читать: 4. просвІтницько-педагогІчна дІяльнІсть x. алчевськоЇ
Читать: 5. теорІя й практика вІльного виховання л.толстого
Читать: 6. теорІя фІзичного виховання особистостІ п.лесгафта
Читать: Тема хІу ІдеЇ нацІональноЇ освІти й виховання в украЇнІ (друга половина хІх столІття).
Читать: Література
Читать: 1. Ідея нацІональноЇ школи м. драгоманова
Читать: 2. наукова й освІтня дІяльнІсть наукового товариства ІменІ тараса шевченка
Читать: 3. Ідея нацІонального шкІльництва м.грушевського
Читать: 4. загальна характеристика освІти на захІдноукраЇнських землях
Читать: 5. педагогІчнІ погляди ю.федьковича
Читать: Тема xv украЇнська школа й педагогІка початку хх столІття
Читать: Література
Читать: 1. характеристика системи освІти в украЇнІ на початку хх столІття
Читать: 2. освІтньо-педагогІчнІ ІдеЇ І. франка
Читать: 3. педагогІчнІ ІдеЇ лесІ украЇнки
Читать: 4. освІтня й педагогІчна дІяльнІсть т. лубенця
Читать: Тема xvi школа i педагогІка украЇни (етапи унр та нацІонального комунІстичного вІдродження: 20-Література:
Читать: 1. розробка завдань та змІсту нацІональноЇ освІти в унр
Читать: 2. Ідея нацІональноЇ школи с. русовоЇ
Читать: 3. Ідея нацІонального рІдномовного виховання І.огІЄнка
Читать: 4. особливостІ розбудови загальноЇ, професІйноЇ й вищоЇ школи у 20-ті роки
Читать: 5. нацІональний виховний Ідеал г. ващенка
Читать: Тема xvІІпедагогІчна система а. макаренка
Читать: Література:
Читать: 2. теорІя І практика колективу а. макаренка
Читать: 4. проблема сІмейного виховання ("книга для батькІв", "лекцІЇ про виховання дІте5. шляхи формування вчителя-вихователя та його
Читать: 6. рольовий принцип педагогІчноЇ системи
Читать: Tema xviii школа І педагогІка украЇни у радянський перІод (20-80 роки)
Читать: Література:
Читать: 1. нацІональна освІта в 20-ті роки xx столІття
Читать: 2. унІфІкацІя загальноЇ освІти в 30-ті роки
Читать: 3. особливостІ становлення освІти у пІслявоЄнний час (кІнець 40-50-ті роки)
Читать: 4. розвиток освІти й педагогІки у 60-ті роки
Читать: 5. школа І педагогІка украЇни у перІод застою (70-80 роки)
Читать: Тема xix педагогІчна система в. сухомлинського
Читать: Література:
Читать: Життя та педагогІчна дІяльнІсть в. сухомлинського
Читать: 2. навчання й виховання дІтей 6-рІчного вІку
Читать: 3. в. сухомлинський про формування гуманноЇ особистостІ ("павлиська середня школа").
Читать: 4. морально-трудове виховання школярІв ("народження громадянина").
Читать: 5. етнІчнІ засади родинного виховання ("батькІвська педагогІка").
Читать: 6. ІдеЇ становлення вчителя-вихователя ("сто порад вчителю", "розмова з молодим Тема хх утвердження освІти в украЇнІ на сучасному етапІ духовного І нацІонального вІдродження.
Читать: Література:
Читать: 1. утвердження демократичних державно-громадських засад освІти й виховання молодІ
Читать: 2. реформування освІти на сучасному етапІ розвитку украЇнського суспІльства
Читать: 3. утвердження шляхІв та засобІв нацІонального виховання дІтей та молодІ
Читать: 4. особливостІ реформування професІйной, вищоЇ й педагогІчноЇ освІти
Читать: Додаток а
Читать: Додаток б
Читать: Додаток в